Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,814  
 
 
 
 
109,766  
 
 
 
 
34,810  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
29,501  
 
 
 
 
44,630  
 
 
 
 
825  
 
 
 
 
50,048  
 
 
 
 
207  
 
 
 
 
4,816  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,511  
 
 
 
 
30,925  
 
 
 
 
1,590  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,814  
 
 
 
 
14,723  
 
 
 
 
14,512  
 
 
 
 
211  
 
 
 
 
145,091  
 
 
 
 
145,091  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0