Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,049,652  
8,000,675  
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
6,203,735  
6,114,577  
5,986,169  
5,984,290  
5,855,987  
134,496  
72,837  
69,753  
95,893  
53,462  
6,505  
17,505  
16,005  
14,105  
11,200  
754,100  
688,362  
746,750  
785,970  
704,287  
5,306,943  
5,326,765  
5,147,169  
5,085,289  
5,068,275  
1,691  
9,108  
6,491  
3,032  
18,763  
1,845,917  
1,886,098  
1,845,938  
1,868,520  
1,833,373  
982,599  
982,599  
938,238  
953,978  
909,324  
553,440  
561,944  
569,694  
575,531  
580,883  
165,934  
166,862  
167,790  
168,718  
169,645  
124,012  
153,181  
154,212  
152,892  
154,246  
200  
200  
200  
600  
200  
19,733  
21,313  
15,804  
16,801  
19,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,049,652  
8,000,675  
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
6,335,694  
6,338,130  
6,206,470  
6,260,256  
6,075,936  
3,976,240  
3,979,250  
3,310,171  
3,419,999  
3,436,734  
2,359,454  
2,358,880  
2,896,299  
2,840,258  
2,639,202  
1,713,959  
1,662,545  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
1,713,959  
1,662,545  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0