Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
8,779,505  
5,986,169  
5,984,290  
5,855,987  
7,513,509  
7,008,217  
69,753  
95,893  
53,462  
71,870  
143,697  
16,005  
14,105  
11,200  
10,800  
5,300  
746,750  
785,970  
704,287  
2,387,517  
2,233,001  
5,147,169  
5,085,289  
5,068,275  
5,020,635  
4,623,361  
6,491  
3,032  
18,763  
22,686  
2,858  
1,845,938  
1,868,520  
1,833,373  
1,610,222  
1,771,288  
938,238  
953,978  
909,324  
698,149  
767,452  
569,694  
575,531  
580,883  
558,854  
566,966  
167,790  
168,718  
169,645  
170,573  
171,501  
154,212  
152,892  
154,246  
161,796  
245,638  
200  
600  
200  
600  
600  
15,804  
16,801  
19,075  
20,249  
19,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
8,779,505  
6,206,470  
6,260,256  
6,075,936  
6,145,064  
5,841,150  
3,310,171  
3,419,999  
3,436,734  
3,507,415  
2,512,122  
2,896,299  
2,840,258  
2,639,202  
2,637,649  
3,329,027  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
2,938,355  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
2,938,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0