Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,779,505  
7,473,521  
7,310,943  
7,330,032  
7,345,867  
7,008,217  
5,655,486  
5,514,372  
5,209,151  
5,484,709  
143,697  
71,066  
94,283  
76,632  
99,592  
5,300  
2,800  
1,300  
1,500  
1,300  
2,233,001  
812,777  
842,694  
604,239  
897,118  
4,623,361  
4,605,650  
4,442,074  
4,390,562  
4,344,233  
2,858  
163,194  
134,022  
136,219  
142,467  
1,771,288  
1,818,036  
1,796,570  
2,120,881  
1,861,157  
767,452  
807,627  
822,410  
1,138,300  
878,122  
566,966  
575,121  
583,268  
590,890  
598,316  
171,501  
172,429  
173,357  
174,285  
175,213  
245,638  
243,715  
198,759  
197,343  
197,332  
600  
600  
200  
0  
0  
19,132  
18,544  
18,576  
20,063  
12,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
141  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,779,505  
7,473,521  
7,310,943  
7,330,032  
7,345,867  
5,841,150  
4,601,312  
4,335,329  
4,373,769  
4,421,276  
2,512,122  
2,574,202  
2,243,886  
2,281,785  
2,403,733  
3,329,027  
2,027,111  
2,091,443  
2,091,984  
2,017,542  
2,938,355  
2,872,209  
2,975,613  
2,956,263  
2,924,591  
2,938,355  
2,872,209  
2,975,613  
2,956,263  
2,924,591  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0