Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,969,665  
8,015,997  
8,049,652  
8,000,675  
7,832,107  
5,986,786  
6,142,502  
6,203,735  
6,114,577  
5,986,169  
81,160  
194,716  
134,496  
72,837  
69,753  
28,005  
26,505  
6,505  
17,505  
16,005  
876,124  
958,641  
754,100  
688,362  
746,750  
4,999,348  
4,960,652  
5,306,943  
5,326,765  
5,147,169  
2,149  
1,988  
1,691  
9,108  
6,491  
1,982,879  
1,873,495  
1,845,917  
1,886,098  
1,845,938  
799,930  
679,187  
982,599  
982,599  
938,238  
538,851  
547,440  
553,440  
561,944  
569,694  
164,078  
165,006  
165,934  
166,862  
167,790  
461,846  
461,573  
124,012  
153,181  
154,212  
200  
200  
200  
200  
200  
17,974  
20,089  
19,733  
21,313  
15,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,969,665  
8,015,997  
8,049,652  
8,000,675  
7,832,107  
6,254,880  
6,371,428  
6,335,694  
6,338,130  
6,206,470  
4,512,094  
4,068,635  
3,976,240  
3,979,250  
3,310,171  
1,742,786  
2,302,793  
2,359,454  
2,358,880  
2,896,299  
1,714,785  
1,644,569  
1,713,959  
1,662,545  
1,625,636  
1,714,785  
1,644,569  
1,713,959  
1,662,545  
1,625,636  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0