Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,000,675  
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
6,114,577  
5,986,169  
5,984,290  
5,855,987  
7,513,509  
72,837  
69,753  
95,893  
53,462  
71,870  
17,505  
16,005  
14,105  
11,200  
10,800  
688,362  
746,750  
785,970  
704,287  
2,387,517  
5,326,765  
5,147,169  
5,085,289  
5,068,275  
5,020,635  
9,108  
6,491  
3,032  
18,763  
22,686  
1,886,098  
1,845,938  
1,868,520  
1,833,373  
1,610,222  
982,599  
938,238  
953,978  
909,324  
698,149  
561,944  
569,694  
575,531  
580,883  
558,854  
166,862  
167,790  
168,718  
169,645  
170,573  
153,181  
154,212  
152,892  
154,246  
161,796  
200  
200  
600  
200  
600  
21,313  
15,804  
16,801  
19,075  
20,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,000,675  
7,832,107  
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
6,338,130  
6,206,470  
6,260,256  
6,075,936  
6,145,064  
3,979,250  
3,310,171  
3,419,999  
3,436,734  
3,507,415  
2,358,880  
2,896,299  
2,840,258  
2,639,202  
2,637,649  
1,662,545  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
1,662,545  
1,625,636  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0