Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,138,203  
7,969,665  
8,015,997  
8,049,652  
8,000,675  
6,104,343  
5,986,786  
6,142,502  
6,203,735  
6,114,577  
206,996  
81,160  
194,716  
134,496  
72,837  
30,205  
28,005  
26,505  
6,505  
17,505  
753,532  
876,124  
958,641  
754,100  
688,362  
5,110,420  
4,999,348  
4,960,652  
5,306,943  
5,326,765  
3,190  
2,149  
1,988  
1,691  
9,108  
2,033,860  
1,982,879  
1,873,495  
1,845,917  
1,886,098  
850,542  
799,930  
679,187  
982,599  
982,599  
533,834  
538,851  
547,440  
553,440  
561,944  
163,150  
164,078  
165,006  
165,934  
166,862  
468,748  
461,846  
461,573  
124,012  
153,181  
0  
200  
200  
200  
200  
17,587  
17,974  
20,089  
19,733  
21,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,138,203  
7,969,665  
8,015,997  
8,049,652  
8,000,675  
6,401,603  
6,254,880  
6,371,428  
6,335,694  
6,338,130  
5,453,206  
4,512,094  
4,068,635  
3,976,240  
3,979,250  
948,397  
1,742,786  
2,302,793  
2,359,454  
2,358,880  
1,736,600  
1,714,785  
1,644,569  
1,713,959  
1,662,545  
1,736,600  
1,714,785  
1,644,569  
1,713,959  
1,662,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0