Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
8,779,505  
7,473,521  
5,984,290  
5,855,987  
7,513,509  
7,008,217  
5,655,486  
95,893  
53,462  
71,870  
143,697  
71,066  
14,105  
11,200  
10,800  
5,300  
2,800  
785,970  
704,287  
2,387,517  
2,233,001  
812,777  
5,085,289  
5,068,275  
5,020,635  
4,623,361  
4,605,650  
3,032  
18,763  
22,686  
2,858  
163,194  
1,868,520  
1,833,373  
1,610,222  
1,771,288  
1,818,036  
953,978  
909,324  
698,149  
767,452  
807,627  
575,531  
580,883  
558,854  
566,966  
575,121  
168,718  
169,645  
170,573  
171,501  
172,429  
152,892  
154,246  
161,796  
245,638  
243,715  
600  
200  
600  
600  
600  
16,801  
19,075  
20,249  
19,132  
18,544  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,852,810  
7,689,361  
9,123,731  
8,779,505  
7,473,521  
6,260,256  
6,075,936  
6,145,064  
5,841,150  
4,601,312  
3,419,999  
3,436,734  
3,507,415  
2,512,122  
2,574,202  
2,840,258  
2,639,202  
2,637,649  
3,329,027  
2,027,111  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
2,938,355  
2,872,209  
1,592,554  
1,613,425  
2,978,667  
2,938,355  
2,872,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0