Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q3/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,842  
46,596  
43,841  
 
 
49,569  
40,680  
37,142  
 
 
4,177  
9,688  
6,579  
 
 
0  
0  
3,000  
 
 
29,650  
15,011  
14,002  
 
 
14,777  
15,054  
12,545  
 
 
965  
927  
1,016  
 
 
6,273  
5,916  
6,700  
 
 
70  
0  
0  
 
 
4,593  
4,848  
5,606  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,609  
1,068  
1,094  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,842  
46,596  
43,841  
 
 
27,761  
20,327  
15,767  
 
 
27,761  
20,327  
15,005  
 
 
0  
0  
762  
 
 
28,081  
26,268  
28,074  
 
 
28,081  
26,268  
28,074  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0