Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,183  
49,987  
55,842  
46,596  
 
42,379  
44,758  
49,569  
40,680  
 
6,239  
7,850  
4,177  
9,688  
 
0  
0  
0  
0  
 
21,186  
17,129  
29,650  
15,011  
 
14,020  
18,867  
14,777  
15,054  
 
934  
912  
965  
927  
 
7,804  
5,229  
6,273  
5,916  
 
40  
40  
70  
0  
 
6,777  
4,327  
4,593  
4,848  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
987  
862  
1,609  
1,068  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,183  
49,987  
55,842  
46,596  
 
23,693  
24,484  
27,761  
20,327  
 
23,693  
24,484  
27,761  
20,327  
 
0  
0  
0  
0  
 
26,490  
25,503  
28,081  
26,268  
 
26,490  
25,503  
28,081  
26,268  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0