Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,825  
50,183  
49,987  
55,842  
 
46,185  
42,379  
44,758  
49,569  
 
11,378  
6,239  
7,850  
4,177  
 
0  
0  
0  
0  
 
18,635  
21,186  
17,129  
29,650  
 
15,419  
14,020  
18,867  
14,777  
 
752  
934  
912  
965  
 
7,640  
7,804  
5,229  
6,273  
 
40  
40  
40  
70  
 
6,880  
6,777  
4,327  
4,593  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
720  
987  
862  
1,609  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,825  
50,183  
49,987  
55,842  
 
26,206  
23,693  
24,484  
27,761  
 
26,206  
23,693  
24,484  
27,761  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,619  
26,490  
25,503  
28,081  
 
27,619  
26,490  
25,503  
28,081  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0