Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,117  
53,591  
53,825  
50,183  
49,987  
47,122  
46,311  
46,185  
42,379  
44,758  
5,261  
6,864  
11,378  
6,239  
7,850  
0  
0  
0  
0  
0  
18,007  
19,245  
18,635  
21,186  
17,129  
22,206  
19,521  
15,419  
14,020  
18,867  
1,648  
681  
752  
934  
912  
16,995  
7,280  
7,640  
7,804  
5,229  
70  
110  
40  
40  
40  
16,031  
6,510  
6,880  
6,777  
4,327  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
894  
661  
720  
987  
862  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,117  
53,591  
53,825  
50,183  
49,987  
34,807  
24,937  
26,206  
23,693  
24,484  
34,807  
24,937  
26,206  
23,693  
24,484  
0  
0  
0  
0  
0  
29,311  
28,654  
27,619  
26,490  
25,503  
29,311  
28,654  
27,619  
26,490  
25,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0