Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,829  
75,701  
64,117  
53,591  
53,825  
62,469  
57,354  
47,122  
46,311  
46,185  
13,820  
3,004  
5,261  
6,864  
11,378  
0  
0  
0  
0  
0  
33,190  
16,799  
18,007  
19,245  
18,635  
15,407  
35,263  
22,206  
19,521  
15,419  
53  
2,288  
1,648  
681  
752  
18,360  
18,346  
16,995  
7,280  
7,640  
180  
250  
70  
110  
40  
17,705  
17,373  
16,031  
6,510  
6,880  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
475  
724  
894  
661  
720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,829  
75,701  
64,117  
53,591  
53,825  
52,121  
48,805  
34,807  
24,937  
26,206  
48,221  
48,805  
34,807  
24,937  
26,206  
3,900  
0  
0  
0  
0  
28,708  
26,896  
29,311  
28,654  
27,619  
28,708  
26,896  
29,311  
28,654  
27,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0