Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
723,915  
681,679  
662,992  
694,400  
636,856  
525,187  
473,949  
459,234  
482,359  
417,949  
242,933  
229,298  
237,786  
268,014  
153,055  
0  
0  
0  
0  
0  
30,788  
32,565  
28,512  
28,880  
28,690  
250,370  
211,529  
191,941  
184,705  
234,735  
1,096  
557  
995  
760  
1,469  
198,728  
207,730  
203,758  
212,041  
218,907  
1,575  
1,575  
1,575  
1,575  
1,575  
160,762  
168,500  
174,701  
182,323  
188,758  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
721  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36,390  
36,933  
27,482  
28,143  
28,573  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
723,915  
681,679  
662,992  
694,400  
636,856  
255,344  
253,469  
300,501  
369,817  
330,135  
250,477  
248,302  
294,791  
363,804  
324,199  
4,868  
5,167  
5,709  
6,013  
5,936  
468,570  
428,210  
362,491  
324,583  
306,721  
468,570  
428,210  
362,491  
324,583  
306,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0