Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
866,185  
797,362  
760,632  
720,746  
723,915  
692,749  
617,861  
567,725  
519,707  
525,187  
397,096  
334,078  
282,496  
262,172  
242,933  
0  
0  
0  
0  
0  
38,538  
43,316  
37,725  
33,273  
30,788  
255,875  
238,639  
246,186  
223,853  
250,370  
1,239  
1,828  
1,318  
410  
1,096  
173,436  
179,502  
192,907  
201,038  
198,728  
1,751  
1,751  
1,751  
1,751  
1,575  
133,547  
139,655  
146,195  
153,706  
160,762  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
38,139  
38,096  
44,961  
45,581  
36,390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
866,185  
797,362  
760,632  
720,746  
723,915  
182,195  
172,626  
200,258  
216,067  
255,344  
177,683  
167,871  
195,429  
210,972  
250,477  
4,513  
4,755  
4,829  
5,095  
4,868  
683,990  
624,736  
560,374  
504,679  
468,570  
683,990  
624,736  
560,374  
504,679  
468,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0