Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
681,679  
662,992  
694,400  
636,856  
609,294  
473,949  
459,234  
482,359  
417,949  
382,341  
229,298  
237,786  
268,014  
153,055  
157,659  
0  
0  
0  
0  
0  
32,565  
28,512  
28,880  
28,690  
24,417  
211,529  
191,941  
184,705  
234,735  
198,587  
557  
995  
760  
1,469  
1,678  
207,730  
203,758  
212,041  
218,907  
226,953  
1,575  
1,575  
1,575  
1,575  
1,575  
168,500  
174,701  
182,323  
188,758  
195,376  
0  
0  
0  
0  
0  
721  
0  
0  
0  
189  
0  
0  
0  
0  
0  
36,933  
27,482  
28,143  
28,573  
29,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
681,679  
662,992  
694,400  
636,856  
609,294  
253,469  
300,501  
369,817  
330,135  
344,340  
248,302  
294,791  
363,804  
324,199  
338,034  
5,167  
5,709  
6,013  
5,936  
6,306  
428,210  
362,491  
324,583  
306,721  
264,954  
428,210  
362,491  
324,583  
306,721  
264,954  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0