Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
760,632  
720,746  
723,915  
681,679  
662,992  
567,725  
519,707  
525,187  
473,949  
459,234  
282,496  
262,172  
242,933  
229,298  
237,786  
0  
0  
0  
0  
0  
37,725  
33,273  
30,788  
32,565  
28,512  
246,186  
223,853  
250,370  
211,529  
191,941  
1,318  
410  
1,096  
557  
995  
192,907  
201,038  
198,728  
207,730  
203,758  
1,751  
1,751  
1,575  
1,575  
1,575  
146,195  
153,706  
160,762  
168,500  
174,701  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
721  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
44,961  
45,581  
36,390  
36,933  
27,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
760,632  
720,746  
723,915  
681,679  
662,992  
200,258  
216,067  
255,344  
253,469  
300,501  
195,429  
210,972  
250,477  
248,302  
294,791  
4,829  
5,095  
4,868  
5,167  
5,709  
560,374  
504,679  
468,570  
428,210  
362,491  
560,374  
504,679  
468,570  
428,210  
362,491  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0