Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (IFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
720,746  
723,915  
681,679  
662,992  
694,400  
519,707  
525,187  
473,949  
459,234  
482,359  
262,172  
242,933  
229,298  
237,786  
268,014  
0  
0  
0  
0  
0  
33,273  
30,788  
32,565  
28,512  
28,880  
223,853  
250,370  
211,529  
191,941  
184,705  
410  
1,096  
557  
995  
760  
201,038  
198,728  
207,730  
203,758  
212,041  
1,751  
1,575  
1,575  
1,575  
1,575  
153,706  
160,762  
168,500  
174,701  
182,323  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
721  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
45,581  
36,390  
36,933  
27,482  
28,143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
720,746  
723,915  
681,679  
662,992  
694,400  
216,067  
255,344  
253,469  
300,501  
369,817  
210,972  
250,477  
248,302  
294,791  
363,804  
5,095  
4,868  
5,167  
5,709  
6,013  
504,679  
468,570  
428,210  
362,491  
324,583  
504,679  
468,570  
428,210  
362,491  
324,583  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0