Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,122  
 
 
 
 
169,573  
 
 
 
 
5,296  
 
 
 
 
200  
 
 
 
 
96,863  
 
 
 
 
238  
 
 
 
 
66,976  
 
 
 
 
25,548  
 
 
 
 
2,523  
 
 
 
 
23,025  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,122  
 
 
 
 
223,036  
 
 
 
 
221,673  
 
 
 
 
1,363  
 
 
 
 
-27,915  
 
 
 
 
-27,915  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0