Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,728  
195,122  
 
 
 
165,231  
169,573  
 
 
 
2,310  
5,296  
 
 
 
200  
200  
 
 
 
95,613  
96,863  
 
 
 
195  
238  
 
 
 
66,912  
66,976  
 
 
 
22,497  
25,548  
 
 
 
0  
2,523  
 
 
 
22,497  
23,025  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,728  
195,122  
 
 
 
215,789  
223,036  
 
 
 
214,754  
221,673  
 
 
 
1,035  
1,363  
 
 
 
-28,061  
-27,915  
 
 
 
-28,061  
-27,915  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0