Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,183  
189,133  
188,486  
187,728  
195,122  
189,588  
167,672  
166,518  
165,231  
169,573  
4,441  
1,949  
3,687  
2,310  
5,296  
200  
200  
200  
200  
200  
99,529  
98,646  
95,736  
95,613  
96,863  
0  
0  
0  
195  
238  
85,419  
66,877  
66,895  
66,912  
66,976  
20,595  
21,461  
21,969  
22,497  
25,548  
0  
0  
0  
0  
2,523  
20,595  
21,461  
21,969  
22,497  
23,025  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,184  
189,133  
188,486  
187,728  
195,122  
238,032  
217,285  
216,897  
215,789  
223,036  
236,233  
215,486  
215,098  
214,754  
221,673  
1,799  
1,799  
1,799  
1,035  
1,363  
-27,848  
-28,153  
-28,411  
-28,061  
-27,915  
-27,848  
-28,153  
-28,411  
-28,061  
-27,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0