Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,768  
210,183  
189,133  
188,486  
187,728  
184,297  
189,588  
167,672  
166,518  
165,231  
6,886  
4,441  
1,949  
3,687  
2,310  
200  
200  
200  
200  
200  
109,886  
99,529  
98,646  
95,736  
95,613  
474  
0  
0  
0  
195  
66,852  
85,419  
66,877  
66,895  
66,912  
38,471  
20,595  
21,461  
21,969  
22,497  
0  
0  
0  
0  
0  
20,123  
20,595  
21,461  
21,969  
22,497  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,348  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,768  
210,184  
189,133  
188,486  
187,728  
172,141  
238,032  
217,285  
216,897  
215,789  
170,342  
236,233  
215,486  
215,098  
214,754  
1,799  
1,799  
1,799  
1,799  
1,035  
50,628  
-27,848  
-28,153  
-28,411  
-28,061  
50,628  
-27,848  
-28,153  
-28,411  
-28,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0