Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
189,133  
188,486  
187,728  
195,122  
 
167,672  
166,518  
165,231  
169,573  
 
1,949  
3,687  
2,310  
5,296  
 
200  
200  
200  
200  
 
98,646  
95,736  
95,613  
96,863  
 
0  
0  
195  
238  
 
66,877  
66,895  
66,912  
66,976  
 
21,461  
21,969  
22,497  
25,548  
 
0  
0  
0  
2,523  
 
21,461  
21,969  
22,497  
23,025  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
189,133  
188,486  
187,728  
195,122  
 
217,285  
216,897  
215,789  
223,036  
 
215,486  
215,098  
214,754  
221,673  
 
1,799  
1,799  
1,035  
1,363  
 
-28,153  
-28,411  
-28,061  
-27,915  
 
-28,153  
-28,411  
-28,061  
-27,915  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0