Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
692,619  
685,745  
673,311  
617,885  
543,264  
434,385  
425,292  
452,046  
358,635  
306,789  
84,890  
180,812  
273,077  
294,324  
191,202  
291,234  
193,719  
89,814  
9,214  
9,430  
22,680  
14,699  
53,353  
14,732  
55,195  
34,863  
35,943  
35,777  
38,631  
50,149  
719  
119  
25  
1,734  
814  
258,234  
260,452  
221,265  
259,250  
236,475  
57,523  
57,301  
18,501  
55,269  
25,163  
55,821  
57,374  
51,492  
52,549  
53,745  
45,925  
47,019  
48,114  
49,208  
50,303  
29,831  
30,248  
36,618  
35,833  
35,380  
61,812  
61,812  
62,049  
62,049  
65,786  
7,323  
6,697  
4,491  
4,342  
6,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
692,619  
685,745  
673,311  
617,885  
543,264  
506,873  
513,708  
507,942  
461,700  
406,143  
20,647  
26,750  
46,110  
49,991  
17,169  
486,226  
486,958  
461,832  
411,709  
388,974  
185,746  
172,037  
165,370  
156,185  
137,121  
185,746  
172,037  
165,370  
156,185  
137,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0