Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
685,745  
673,311  
617,885  
543,264  
539,184  
425,292  
452,046  
395,403  
306,789  
311,034  
180,812  
273,077  
294,324  
191,202  
155,639  
193,719  
89,814  
9,214  
9,430  
47,330  
14,699  
53,353  
51,500  
55,195  
57,993  
35,943  
35,777  
38,631  
50,149  
49,937  
119  
25  
1,734  
814  
135  
260,452  
221,265  
222,482  
236,475  
228,151  
57,301  
18,501  
18,501  
25,163  
25,163  
57,374  
51,492  
52,549  
53,745  
53,875  
47,019  
48,114  
49,208  
50,303  
48,944  
30,248  
36,618  
35,833  
35,380  
31,335  
61,812  
62,049  
62,049  
65,786  
63,026  
6,697  
4,491  
4,342  
6,097  
5,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
685,745  
673,311  
617,885  
543,264  
539,184  
513,708  
507,942  
461,700  
406,143  
407,887  
26,750  
46,110  
49,991  
17,169  
19,788  
486,958  
461,832  
411,709  
388,974  
388,099  
172,037  
165,370  
156,185  
137,121  
131,297  
172,037  
165,370  
156,185  
137,121  
131,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0