Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
717,966  
704,570  
692,619  
685,745  
673,311  
457,126  
443,997  
434,385  
425,292  
452,046  
77,778  
18,381  
84,890  
180,812  
273,077  
324,960  
371,220  
291,234  
193,719  
89,814  
18,422  
18,590  
22,680  
14,699  
53,353  
35,676  
35,621  
34,863  
35,943  
35,777  
290  
185  
719  
119  
25  
260,839  
260,573  
258,234  
260,452  
221,265  
57,972  
57,746  
57,523  
57,301  
18,501  
54,779  
54,778  
55,821  
57,374  
51,492  
43,863  
44,960  
45,925  
47,019  
48,114  
31,272  
30,175  
29,831  
30,248  
36,618  
66,424  
66,424  
61,812  
61,812  
62,049  
6,529  
6,490  
7,323  
6,697  
4,491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
717,966  
704,570  
692,619  
685,745  
673,311  
514,223  
511,145  
506,873  
513,708  
507,942  
37,215  
36,628  
20,647  
26,750  
46,110  
477,008  
474,517  
486,226  
486,958  
461,832  
203,742  
193,425  
185,746  
172,037  
165,370  
203,742  
193,425  
185,746  
172,037  
165,370  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0