Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
787,404  
758,871  
733,080  
739,496  
717,966  
485,093  
504,437  
428,583  
434,997  
457,126  
32,928  
46,513  
4,098  
4,340  
77,778  
359,932  
380,897  
362,058  
378,569  
324,960  
47,638  
28,326  
29,465  
19,216  
18,422  
44,579  
48,384  
30,152  
30,158  
35,676  
16  
317  
2,810  
2,714  
290  
302,311  
254,435  
304,497  
304,499  
260,839  
69,090  
68,742  
58,411  
58,190  
57,972  
50,702  
51,563  
52,355  
53,820  
54,779  
18,506  
19,097  
43,206  
44,353  
43,863  
4,959  
4,445  
34,455  
31,928  
31,272  
106,205  
59,455  
109,519  
109,519  
66,424  
52,848  
51,133  
6,550  
6,690  
6,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
787,404  
758,871  
733,080  
739,496  
717,966  
554,500  
536,694  
522,261  
524,375  
514,223  
52,265  
48,281  
25,028  
28,119  
37,215  
502,235  
488,413  
497,233  
496,256  
477,008  
232,904  
222,177  
210,819  
215,122  
203,742  
232,904  
222,177  
210,819  
215,122  
203,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0