Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
733,080  
739,496  
717,966  
704,570  
692,619  
428,583  
434,997  
457,126  
443,997  
434,385  
4,098  
4,340  
77,778  
18,381  
84,890  
362,058  
378,569  
324,960  
371,220  
291,234  
29,465  
19,216  
18,422  
18,590  
22,680  
30,152  
30,158  
35,676  
35,621  
34,863  
2,810  
2,714  
290  
185  
719  
304,497  
304,499  
260,839  
260,573  
258,234  
58,411  
58,190  
57,972  
57,746  
57,523  
52,355  
53,820  
54,779  
54,778  
55,821  
43,206  
44,353  
43,863  
44,960  
45,925  
34,455  
31,928  
31,272  
30,175  
29,831  
109,519  
109,519  
66,424  
66,424  
61,812  
6,550  
6,690  
6,529  
6,490  
7,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
733,080  
739,496  
717,966  
704,570  
692,619  
522,261  
524,375  
514,223  
511,145  
506,873  
25,028  
28,119  
37,215  
36,628  
20,647  
497,233  
496,256  
477,008  
474,517  
486,226  
210,819  
215,122  
203,742  
193,425  
185,746  
210,819  
215,122  
203,742  
193,425  
185,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0