Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
617,885  
543,264  
539,184  
512,719  
504,000  
395,403  
306,789  
311,034  
326,905  
326,706  
294,324  
191,202  
155,639  
13,202  
15,854  
9,214  
9,430  
47,330  
172,749  
189,405  
51,500  
55,195  
57,993  
79,146  
59,897  
38,631  
50,149  
49,937  
59,549  
59,362  
1,734  
814  
135  
2,259  
2,188  
222,482  
236,475  
228,151  
185,814  
177,294  
18,501  
25,163  
25,163  
0  
0  
52,549  
53,745  
53,875  
54,901  
74,485  
49,208  
50,303  
48,944  
49,998  
51,052  
35,833  
35,380  
31,335  
20,254  
0  
62,049  
65,786  
63,026  
52,646  
49,046  
4,342  
6,097  
5,808  
8,015  
2,711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
617,885  
543,264  
539,184  
512,719  
504,000  
461,700  
406,143  
407,887  
402,820  
386,116  
49,991  
17,169  
19,788  
51,755  
18,568  
411,709  
388,974  
388,099  
351,065  
367,548  
156,185  
137,121  
131,297  
109,899  
117,884  
156,185  
137,121  
131,297  
109,899  
117,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0