Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
739,496  
717,966  
704,570  
692,619  
685,745  
434,997  
457,126  
443,997  
434,385  
425,292  
4,340  
77,778  
18,381  
84,890  
180,812  
378,569  
324,960  
371,220  
291,234  
193,719  
19,216  
18,422  
18,590  
22,680  
14,699  
30,158  
35,676  
35,621  
34,863  
35,943  
2,714  
290  
185  
719  
119  
304,499  
260,839  
260,573  
258,234  
260,452  
58,190  
57,972  
57,746  
57,523  
57,301  
53,820  
54,779  
54,778  
55,821  
57,374  
44,353  
43,863  
44,960  
45,925  
47,019  
31,928  
31,272  
30,175  
29,831  
30,248  
109,519  
66,424  
66,424  
61,812  
61,812  
6,690  
6,529  
6,490  
7,323  
6,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
739,496  
717,966  
704,570  
692,619  
685,745  
524,375  
514,223  
511,145  
506,873  
513,708  
28,119  
37,215  
36,628  
20,647  
26,750  
496,256  
477,008  
474,517  
486,226  
486,958  
215,122  
203,742  
193,425  
185,746  
172,037  
215,122  
203,742  
193,425  
185,746  
172,037  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0