Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,660  
286,819  
276,862  
278,030  
276,695  
28,580  
29,436  
18,061  
18,234  
26,530  
4,275  
4,178  
5,188  
5,834  
2,495  
11,087  
8,588  
5,300  
5,800  
18,300  
12,690  
16,108  
7,129  
5,938  
5,033  
0  
0  
0  
0  
0  
528  
563  
444  
662  
702  
256,079  
257,382  
258,801  
259,796  
250,166  
644  
614  
514  
340  
324  
19,832  
19,923  
20,014  
20,105  
20,196  
153,239  
154,181  
155,123  
156,500  
157,544  
0  
0  
0  
0  
0  
66,096  
66,146  
66,631  
65,644  
54,229  
16,268  
16,518  
6,656  
7,036  
7,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
9,863  
10,171  
10,479  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,660  
286,819  
276,862  
278,030  
276,695  
15,259  
15,711  
3,721  
2,911  
3,142  
11,212  
12,658  
2,323  
1,746  
2,227  
4,047  
3,053  
1,399  
1,165  
916  
269,400  
271,108  
273,141  
275,119  
273,535  
269,400  
271,108  
273,141  
275,119  
273,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
18