Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
315,956  
323,938  
357,666  
275,058  
284,660  
89,136  
87,463  
111,729  
30,065  
28,580  
7,328  
15,668  
12,346  
3,421  
4,275  
26,588  
19,088  
15,088  
8,088  
11,087  
54,662  
52,200  
47,714  
18,054  
12,690  
101  
55  
33,082  
10  
0  
458  
452  
3,498  
492  
528  
226,820  
236,475  
245,937  
244,993  
256,079  
746  
746  
704  
659  
644  
19,468  
19,559  
19,650  
19,741  
19,832  
124,539  
125,324  
142,227  
143,112  
153,239  
0  
0  
0  
0  
0  
66,069  
68,022  
66,883  
65,599  
66,096  
15,998  
22,824  
16,472  
15,882  
16,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
315,956  
323,938  
358,208  
275,058  
284,660  
46,127  
50,552  
91,975  
8,966  
15,259  
42,300  
47,286  
88,689  
5,366  
11,212  
3,828  
3,267  
3,286  
3,600  
4,047  
269,828  
273,386  
266,233  
266,092  
269,400  
269,828  
273,386  
266,233  
266,092  
269,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0