Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,882  
315,956  
323,938  
357,666  
275,058  
96,456  
89,136  
87,463  
111,729  
30,065  
6,612  
7,328  
15,668  
12,346  
3,421  
25,501  
26,588  
19,088  
15,088  
8,088  
63,749  
54,662  
52,200  
47,714  
18,054  
132  
101  
55  
33,082  
10  
461  
458  
452  
3,498  
492  
225,426  
226,820  
236,475  
245,937  
244,993  
746  
746  
746  
704  
659  
19,377  
19,468  
19,559  
19,650  
19,741  
123,754  
124,539  
125,324  
142,227  
143,112  
0  
0  
0  
0  
0  
65,839  
66,069  
68,022  
66,883  
65,599  
15,710  
15,998  
22,824  
16,472  
15,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,882  
315,956  
323,938  
358,208  
275,058  
51,108  
46,127  
50,552  
91,975  
8,966  
47,558  
42,300  
47,286  
88,689  
5,366  
3,550  
3,828  
3,267  
3,286  
3,600  
270,774  
269,828  
273,386  
266,233  
266,092  
270,774  
269,828  
273,386  
266,233  
266,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0