Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
333,302  
370,022  
313,706  
321,882  
315,956  
116,000  
149,824  
92,091  
96,456  
89,136  
6,163  
5,055  
4,150  
6,612  
7,328  
10,213  
10,213  
10,213  
25,501  
26,588  
82,861  
117,606  
60,295  
63,749  
54,662  
14,430  
14,430  
14,430  
132  
101  
2,334  
2,520  
3,003  
461  
458  
217,302  
220,198  
221,615  
225,426  
226,820  
751  
746  
746  
746  
746  
19,104  
19,195  
19,286  
19,377  
19,468  
121,400  
122,185  
122,970  
123,754  
124,539  
0  
0  
0  
0  
0  
63,290  
64,965  
65,156  
65,839  
66,069  
12,756  
13,108  
13,458  
15,710  
15,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
333,302  
370,022  
313,706  
321,882  
315,956  
62,563  
98,582  
43,702  
51,108  
46,127  
57,601  
93,694  
40,306  
47,558  
42,300  
4,963  
4,888  
3,396  
3,550  
3,828  
270,739  
271,440  
270,004  
270,774  
269,828  
270,739  
271,440  
270,004  
270,774  
269,828  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0