Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,058  
284,660  
286,819  
276,862  
278,030  
30,065  
28,580  
29,436  
18,061  
18,234  
3,421  
4,275  
4,178  
5,188  
5,834  
8,088  
11,087  
8,588  
5,300  
5,800  
18,054  
12,690  
16,108  
7,129  
5,938  
10  
0  
0  
0  
0  
492  
528  
563  
444  
662  
244,993  
256,079  
257,382  
258,801  
259,796  
659  
644  
614  
514  
340  
19,741  
19,832  
19,923  
20,014  
20,105  
143,112  
153,239  
154,181  
155,123  
156,500  
0  
0  
0  
0  
0  
65,599  
66,096  
66,146  
66,631  
65,644  
15,882  
16,268  
16,518  
6,656  
7,036  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
9,863  
10,171  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,058  
284,660  
286,819  
276,862  
278,030  
8,966  
15,259  
15,711  
3,721  
2,911  
5,366  
11,212  
12,658  
2,323  
1,746  
3,600  
4,047  
3,053  
1,399  
1,165  
266,092  
269,400  
271,108  
273,141  
275,119  
266,092  
269,400  
271,108  
273,141  
275,119  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0