Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
370,022  
313,706  
321,882  
315,956  
323,938  
149,824  
92,091  
96,456  
89,136  
87,463  
5,055  
4,150  
6,612  
7,328  
15,668  
10,213  
10,213  
25,501  
26,588  
19,088  
117,606  
60,295  
63,749  
54,662  
52,200  
14,430  
14,430  
132  
101  
55  
2,520  
3,003  
461  
458  
452  
220,198  
221,615  
225,426  
226,820  
236,475  
746  
746  
746  
746  
746  
19,195  
19,286  
19,377  
19,468  
19,559  
122,185  
122,970  
123,754  
124,539  
125,324  
0  
0  
0  
0  
0  
64,965  
65,156  
65,839  
66,069  
68,022  
13,108  
13,458  
15,710  
15,998  
22,824  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
370,022  
313,706  
321,882  
315,956  
323,938  
98,582  
43,702  
51,108  
46,127  
50,552  
93,694  
40,306  
47,558  
42,300  
47,286  
4,888  
3,396  
3,550  
3,828  
3,267  
271,440  
270,004  
270,774  
269,828  
273,386  
271,440  
270,004  
270,774  
269,828  
273,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0