Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,938  
357,666  
275,058  
284,660  
286,819  
87,463  
111,729  
30,065  
28,580  
29,436  
15,668  
12,346  
3,421  
4,275  
4,178  
19,088  
15,088  
8,088  
11,087  
8,588  
52,200  
47,714  
18,054  
12,690  
16,108  
55  
33,082  
10  
0  
0  
452  
3,498  
492  
528  
563  
236,475  
245,937  
244,993  
256,079  
257,382  
746  
704  
659  
644  
614  
19,559  
19,650  
19,741  
19,832  
19,923  
125,324  
142,227  
143,112  
153,239  
154,181  
0  
0  
0  
0  
0  
68,022  
66,883  
65,599  
66,096  
66,146  
22,824  
16,472  
15,882  
16,268  
16,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,938  
358,208  
275,058  
284,660  
286,819  
50,552  
91,975  
8,966  
15,259  
15,711  
47,286  
88,689  
5,366  
11,212  
12,658  
3,267  
3,286  
3,600  
4,047  
3,053  
273,386  
266,233  
266,092  
269,400  
271,108  
273,386  
266,233  
266,092  
269,400  
271,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0