Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ (IDJ: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,513  
333,302  
370,022  
313,706  
321,882  
219,634  
116,000  
149,824  
92,091  
96,456  
12,780  
6,163  
5,055  
4,150  
6,612  
4,213  
10,213  
10,213  
10,213  
25,501  
180,448  
82,861  
117,606  
60,295  
63,749  
20,406  
14,430  
14,430  
14,430  
132  
1,787  
2,334  
2,520  
3,003  
461  
215,879  
217,302  
220,198  
221,615  
225,426  
752  
751  
746  
746  
746  
19,013  
19,104  
19,195  
19,286  
19,377  
120,616  
121,400  
122,185  
122,970  
123,754  
0  
0  
0  
0  
0  
63,094  
63,290  
64,965  
65,156  
65,839  
12,405  
12,756  
13,108  
13,458  
15,710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,513  
333,302  
370,022  
313,706  
321,882  
115,395  
62,563  
98,582  
43,702  
51,108  
110,339  
57,601  
93,694  
40,306  
47,558  
5,057  
4,963  
4,888  
3,396  
3,550  
320,117  
270,739  
271,440  
270,004  
270,774  
320,117  
270,739  
271,440  
270,004  
270,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0