Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,041,852  
4,648,846  
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
3,957,174  
3,726,156  
3,872,439  
2,814,395  
2,638,530  
494,840  
176,348  
426,726  
347,733  
468,895  
1,143,415  
1,141,215  
916,223  
519,345  
319,145  
1,824,283  
1,772,179  
1,854,164  
1,321,676  
1,065,339  
485,235  
608,439  
663,263  
606,162  
770,627  
9,401  
27,974  
12,063  
19,479  
14,524  
1,084,678  
922,690  
822,661  
830,287  
846,072  
10,599  
10,599  
41,312  
7,222  
7,101  
606,117  
732,337  
741,882  
745,199  
723,420  
115,680  
0  
0  
0  
0  
336,043  
163,192  
15,176  
10,969  
10,642  
14,000  
14,000  
14,000  
64,782  
69,513  
2,240  
2,563  
10,290  
2,113  
35,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,041,852  
4,648,846  
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
2,879,460  
2,502,799  
2,568,213  
2,408,437  
2,261,323  
2,305,275  
1,890,174  
2,012,107  
1,917,959  
1,918,115  
574,185  
612,625  
556,106  
490,478  
343,208  
2,162,392  
2,146,047  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
2,162,392  
2,146,047  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0