Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
4,648,846  
4,695,100  
3,991,217  
4,005,259  
3,957,174  
3,726,156  
3,872,439  
273,306  
361,372  
494,840  
176,348  
426,726  
1,329,743  
1,311,363  
1,143,415  
1,141,215  
916,223  
1,819,397  
1,859,877  
1,824,283  
1,772,179  
1,854,164  
527,013  
425,967  
485,235  
608,439  
663,263  
41,758  
46,679  
9,401  
27,974  
12,063  
1,380,756  
1,285,104  
1,084,678  
922,690  
822,661  
10,599  
10,599  
10,599  
10,599  
41,312  
580,668  
593,362  
606,117  
732,337  
741,882  
113,207  
114,444  
115,680  
0  
0  
383,266  
332,939  
336,043  
163,192  
15,176  
289,700  
231,950  
14,000  
14,000  
14,000  
3,315  
1,811  
2,240  
2,563  
10,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
4,648,846  
4,695,100  
3,144,194  
3,113,974  
2,879,460  
2,502,799  
2,568,213  
2,528,881  
2,542,628  
2,305,275  
1,890,174  
2,012,107  
615,314  
571,346  
574,185  
612,625  
556,106  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
2,146,047  
2,126,887  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
2,146,047  
2,126,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0