Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,673,297  
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
3,959,182  
4,042,570  
3,991,217  
4,005,259  
3,957,174  
437,222  
359,433  
273,306  
361,372  
494,840  
1,265,195  
1,066,869  
1,329,743  
1,311,363  
1,143,415  
1,684,568  
1,781,097  
1,819,397  
1,859,877  
1,824,283  
526,294  
788,903  
527,013  
425,967  
485,235  
45,904  
46,269  
41,758  
46,679  
9,401  
1,714,114  
1,440,727  
1,380,756  
1,285,104  
1,084,678  
11,475  
10,599  
10,599  
10,599  
10,599  
768,528  
570,661  
580,668  
593,362  
606,117  
110,735  
111,971  
113,207  
114,444  
115,680  
402,365  
390,919  
383,266  
332,939  
336,043  
415,000  
350,700  
289,700  
231,950  
14,000  
6,011  
5,876  
3,315  
1,811  
2,240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,673,297  
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
3,440,717  
3,108,231  
3,144,194  
3,113,974  
2,879,460  
2,836,567  
2,477,287  
2,528,881  
2,542,628  
2,305,275  
604,150  
630,944  
615,314  
571,346  
574,185  
2,232,579  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
2,232,579  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0