Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
3,278,274  
3,196,451  
3,872,439  
2,814,395  
2,638,530  
2,382,114  
2,313,876  
426,726  
347,733  
468,895  
368,670  
174,719  
916,223  
519,345  
319,145  
370,001  
355,521  
1,854,164  
1,321,676  
1,065,339  
919,863  
1,098,219  
663,263  
606,162  
770,627  
687,402  
658,939  
12,063  
19,479  
14,524  
36,179  
26,478  
822,661  
830,287  
846,072  
896,160  
882,575  
41,312  
7,222  
7,101  
29,241  
18,383  
741,882  
745,199  
723,420  
730,418  
736,202  
0  
0  
0  
0  
0  
15,176  
10,969  
10,642  
16,565  
13,269  
14,000  
64,782  
69,513  
13,000  
13,000  
10,290  
2,113  
35,396  
106,936  
93,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
8,513  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
3,278,274  
3,196,451  
2,568,213  
2,408,437  
2,261,323  
2,056,614  
1,998,748  
2,012,107  
1,917,959  
1,918,115  
1,773,667  
1,710,045  
556,106  
490,478  
343,208  
282,947  
288,703  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
1,221,659  
1,089,162  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
1,221,659  
1,089,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
108,540