Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,607,967  
6,282,687  
6,018,638  
5,866,284  
5,673,297  
4,094,639  
3,597,660  
3,457,307  
3,303,133  
3,959,182  
358,750  
618,314  
426,191  
367,800  
437,222  
435,027  
378,265  
593,904  
606,319  
1,265,195  
2,481,660  
1,666,019  
1,772,891  
1,801,248  
1,684,568  
787,981  
875,365  
603,434  
491,229  
526,294  
31,222  
59,697  
60,887  
36,537  
45,904  
2,513,328  
2,685,027  
2,561,331  
2,563,151  
1,714,114  
8,755  
11,320  
11,502  
11,311  
11,475  
1,084,963  
789,848  
765,932  
776,710  
768,528  
105,790  
107,026  
108,262  
109,498  
110,735  
19,474  
590,596  
560,352  
562,466  
402,365  
1,283,378  
1,179,000  
1,108,950  
1,093,950  
415,000  
10,968  
7,237  
6,333  
9,215  
6,011  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,607,967  
6,282,687  
6,018,638  
5,866,284  
5,673,297  
3,950,582  
3,601,105  
3,481,696  
3,478,370  
3,440,717  
3,413,945  
3,003,344  
2,903,213  
2,887,130  
2,836,567  
536,637  
597,761  
578,483  
591,240  
604,150  
2,657,386  
2,681,582  
2,536,942  
2,387,914  
2,232,579  
2,657,386  
2,681,582  
2,536,942  
2,387,914  
2,232,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0