Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
4,648,846  
4,042,570  
3,991,217  
4,005,259  
3,957,174  
3,726,156  
359,433  
273,306  
361,372  
494,840  
176,348  
1,066,869  
1,329,743  
1,311,363  
1,143,415  
1,141,215  
1,781,097  
1,819,397  
1,859,877  
1,824,283  
1,772,179  
788,903  
527,013  
425,967  
485,235  
608,439  
46,269  
41,758  
46,679  
9,401  
27,974  
1,440,727  
1,380,756  
1,285,104  
1,084,678  
922,690  
10,599  
10,599  
10,599  
10,599  
10,599  
570,661  
580,668  
593,362  
606,117  
732,337  
111,971  
113,207  
114,444  
115,680  
0  
390,919  
383,266  
332,939  
336,043  
163,192  
350,700  
289,700  
231,950  
14,000  
14,000  
5,876  
3,315  
1,811  
2,240  
2,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
5,041,852  
4,648,846  
3,108,231  
3,144,194  
3,113,974  
2,879,460  
2,502,799  
2,477,287  
2,528,881  
2,542,628  
2,305,275  
1,890,174  
630,944  
615,314  
571,346  
574,185  
612,625  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
2,146,047  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
2,162,392  
2,146,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0