Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,648,846  
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
3,278,274  
3,726,156  
3,872,439  
2,814,395  
2,638,530  
2,382,114  
176,348  
426,726  
347,733  
468,895  
368,670  
1,141,215  
916,223  
519,345  
319,145  
370,001  
1,772,179  
1,854,164  
1,321,676  
1,065,339  
919,863  
608,439  
663,263  
606,162  
770,627  
687,402  
27,974  
12,063  
19,479  
14,524  
36,179  
922,690  
822,661  
830,287  
846,072  
896,160  
10,599  
41,312  
7,222  
7,101  
29,241  
732,337  
741,882  
745,199  
723,420  
730,418  
0  
0  
0  
0  
0  
163,192  
15,176  
10,969  
10,642  
16,565  
14,000  
14,000  
64,782  
69,513  
13,000  
2,563  
10,290  
2,113  
35,396  
106,936  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,648,846  
4,695,100  
3,644,682  
3,484,602  
3,278,274  
2,502,799  
2,568,213  
2,408,437  
2,261,323  
2,056,614  
1,890,174  
2,012,107  
1,917,959  
1,918,115  
1,773,667  
612,625  
556,106  
490,478  
343,208  
282,947  
2,146,047  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
1,221,659  
2,146,047  
2,126,887  
1,236,244  
1,223,279  
1,221,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0