Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,282,687  
6,018,638  
5,866,284  
5,673,297  
5,483,297  
3,597,660  
3,457,307  
3,303,133  
3,959,182  
4,042,570  
618,314  
426,191  
367,800  
437,222  
359,433  
378,265  
593,904  
606,319  
1,265,195  
1,066,869  
1,666,019  
1,772,891  
1,801,248  
1,684,568  
1,781,097  
875,365  
603,434  
491,229  
526,294  
788,903  
59,697  
60,887  
36,537  
45,904  
46,269  
2,685,027  
2,561,331  
2,563,151  
1,714,114  
1,440,727  
11,320  
11,502  
11,311  
11,475  
10,599  
789,848  
765,932  
776,710  
768,528  
570,661  
107,026  
108,262  
109,498  
110,735  
111,971  
590,596  
560,352  
562,466  
402,365  
390,919  
1,179,000  
1,108,950  
1,093,950  
415,000  
350,700  
7,237  
6,333  
9,215  
6,011  
5,876  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,282,687  
6,018,638  
5,866,284  
5,673,297  
5,483,297  
3,601,105  
3,481,696  
3,478,370  
3,440,717  
3,108,231  
3,003,344  
2,903,213  
2,887,130  
2,836,567  
2,477,287  
597,761  
578,483  
591,240  
604,150  
630,944  
2,681,582  
2,536,942  
2,387,914  
2,232,579  
2,375,066  
2,681,582  
2,536,942  
2,387,914  
2,232,579  
2,375,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0