Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (IDI: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,866,284  
5,673,297  
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
3,303,133  
3,959,182  
4,042,570  
3,991,217  
4,005,259  
367,800  
437,222  
359,433  
273,306  
361,372  
606,319  
1,265,195  
1,066,869  
1,329,743  
1,311,363  
1,801,248  
1,684,568  
1,781,097  
1,819,397  
1,859,877  
491,229  
526,294  
788,903  
527,013  
425,967  
36,537  
45,904  
46,269  
41,758  
46,679  
2,563,151  
1,714,114  
1,440,727  
1,380,756  
1,285,104  
11,311  
11,475  
10,599  
10,599  
10,599  
776,710  
768,528  
570,661  
580,668  
593,362  
109,498  
110,735  
111,971  
113,207  
114,444  
562,466  
402,365  
390,919  
383,266  
332,939  
1,093,950  
415,000  
350,700  
289,700  
231,950  
9,215  
6,011  
5,876  
3,315  
1,811  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,866,284  
5,673,297  
5,483,297  
5,371,973  
5,290,363  
3,478,370  
3,440,717  
3,108,231  
3,144,194  
3,113,974  
2,887,130  
2,836,567  
2,477,287  
2,528,881  
2,542,628  
591,240  
604,150  
630,944  
615,314  
571,346  
2,387,914  
2,232,579  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
2,387,914  
2,232,579  
2,375,066  
2,227,778  
2,176,389  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0