Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,955,494  
13,999,193  
 
 
 
4,048,187  
4,426,869  
 
 
 
634,367  
867,034  
 
 
 
1,921,563  
1,922,373  
 
 
 
899,026  
1,033,758  
 
 
 
469,524  
510,444  
 
 
 
123,707  
93,260  
 
 
 
9,907,307  
9,572,324  
 
 
 
26,971  
6,016  
 
 
 
6,316,924  
6,406,919  
 
 
 
141,064  
143,000  
 
 
 
2,033,104  
1,586,356  
 
 
 
905,837  
905,960  
 
 
 
483,408  
524,073  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,955,494  
13,999,193  
 
 
 
9,763,703  
9,971,290  
 
 
 
1,750,802  
2,027,692  
 
 
 
8,012,900  
7,943,597  
 
 
 
4,191,791  
4,027,904  
 
 
 
4,191,791  
4,027,904  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0