Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,898,149  
13,955,494  
13,999,193  
 
 
3,566,041  
4,048,187  
4,426,869  
 
 
422,936  
634,367  
867,034  
 
 
1,857,711  
1,921,563  
1,922,373  
 
 
836,860  
899,026  
1,033,758  
 
 
383,167  
469,524  
510,444  
 
 
65,365  
123,707  
93,260  
 
 
10,332,108  
9,907,307  
9,572,324  
 
 
27,342  
26,971  
6,016  
 
 
6,379,281  
6,316,924  
6,406,919  
 
 
139,364  
141,064  
143,000  
 
 
2,376,857  
2,033,104  
1,586,356  
 
 
910,359  
905,837  
905,960  
 
 
498,905  
483,408  
524,073  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,898,149  
13,955,494  
13,999,193  
 
 
9,674,636  
9,763,703  
9,971,290  
 
 
1,528,852  
1,750,802  
2,027,692  
 
 
8,145,785  
8,012,900  
7,943,597  
 
 
4,223,513  
4,191,791  
4,027,904  
 
 
4,223,513  
4,191,791  
4,027,904  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0