Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,755,900  
 
 
 
 
4,567,767  
 
 
 
 
2,617,055  
 
 
 
 
491,418  
 
 
 
 
601,493  
 
 
 
 
732,958  
 
 
 
 
124,843  
 
 
 
 
8,188,132  
 
 
 
 
297,150  
 
 
 
 
4,046,667  
 
 
 
 
103,531  
 
 
 
 
2,936,238  
 
 
 
 
563,741  
 
 
 
 
240,805  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,755,900  
 
 
 
 
9,091,427  
 
 
 
 
1,196,051  
 
 
 
 
7,895,377  
 
 
 
 
3,664,472  
 
 
 
 
3,664,472  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0