Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
627,135  
655,237  
612,177  
601,090  
604,619  
519,021  
547,325  
502,722  
498,658  
501,161  
82,467  
39,467  
21,869  
23,073  
79,399  
10,000  
16,390  
18,000  
52,300  
39,590  
86,752  
56,991  
64,664  
87,253  
86,985  
335,877  
427,369  
390,972  
333,039  
294,614  
3,925  
7,109  
7,217  
2,994  
572  
108,114  
107,912  
109,454  
102,431  
103,458  
0  
0  
0  
0  
0  
43,611  
43,697  
43,811  
43,965  
44,118  
0  
0  
0  
0  
0  
22,554  
22,452  
22,369  
22,357  
22,317  
9,952  
9,952  
9,952  
9,952  
9,952  
31,998  
31,811  
33,322  
26,158  
27,071  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
627,135  
655,237  
612,177  
601,090  
604,619  
335,549  
382,121  
334,809  
320,461  
324,335  
335,549  
345,385  
298,073  
320,461  
324,335  
0  
36,736  
36,736  
0  
0  
291,586  
273,116  
277,368  
280,629  
280,284  
291,586  
273,116  
277,368  
280,629  
280,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0