Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,146  
360,193  
315,157  
319,870  
320,728  
364,151  
318,044  
273,139  
277,496  
277,998  
11,917  
6,897  
13,956  
12,732  
20,988  
19,000  
34,000  
39,069  
47,452  
46,815  
122,846  
83,518  
36,528  
32,874  
29,173  
202,295  
187,025  
177,220  
176,656  
174,781  
8,092  
6,604  
6,365  
7,783  
6,240  
39,995  
42,149  
42,018  
42,374  
42,730  
0  
0  
0  
0  
0  
9,084  
12,413  
12,282  
12,638  
12,994  
0  
0  
0  
0  
0  
19,854  
19,854  
19,854  
19,854  
19,854  
9,952  
9,882  
9,882  
9,882  
9,882  
1,104  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,146  
360,193  
315,157  
319,870  
320,728  
133,066  
89,252  
56,554  
58,319  
54,697  
133,066  
89,252  
56,554  
58,319  
54,697  
0  
0  
0  
0  
0  
271,079  
270,941  
258,603  
261,551  
266,031  
271,079  
270,941  
258,603  
261,551  
266,031  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0