Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
601,090  
604,619  
501,336  
404,146  
360,193  
498,658  
501,161  
396,445  
364,151  
318,044  
23,073  
79,399  
45,951  
11,917  
6,897  
52,300  
39,590  
51,490  
19,000  
34,000  
87,253  
86,985  
57,396  
122,846  
83,518  
333,039  
294,614  
230,807  
202,295  
187,025  
2,994  
572  
10,800  
8,092  
6,604  
102,431  
103,458  
104,891  
39,995  
42,149  
0  
0  
0  
0  
0  
43,965  
44,118  
44,271  
9,084  
12,413  
0  
0  
0  
0  
0  
22,357  
22,317  
22,296  
19,854  
19,854  
9,952  
9,952  
9,952  
9,952  
9,882  
26,158  
27,071  
28,372  
1,104  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
601,090  
604,619  
501,336  
404,146  
360,193  
320,461  
324,335  
221,017  
133,066  
89,252  
320,461  
324,335  
221,017  
133,066  
89,252  
0  
0  
0  
0  
0  
280,629  
280,284  
280,319  
271,079  
270,941  
280,629  
280,284  
280,319  
271,079  
270,941  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0