Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (ICG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,215  
627,135  
655,237  
612,177  
601,090  
340,621  
519,021  
547,325  
502,722  
498,658  
70,164  
82,467  
39,467  
21,869  
23,073  
16,650  
10,000  
16,390  
18,000  
52,300  
85,373  
86,752  
56,991  
64,664  
87,253  
167,558  
335,877  
427,369  
390,972  
333,039  
877  
3,925  
7,109  
7,217  
2,994  
110,594  
108,114  
107,912  
109,454  
102,431  
0  
0  
0  
0  
0  
47,288  
43,611  
43,697  
43,811  
43,965  
0  
0  
0  
0  
0  
22,887  
22,554  
22,452  
22,369  
22,357  
9,952  
9,952  
9,952  
9,952  
9,952  
30,468  
31,998  
31,811  
33,322  
26,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,215  
627,135  
655,237  
612,177  
601,090  
119,374  
335,549  
382,121  
334,809  
320,461  
119,374  
335,549  
345,385  
298,073  
320,461  
0  
0  
36,736  
36,736  
0  
331,841  
291,586  
273,116  
277,368  
280,629  
331,841  
291,586  
273,116  
277,368  
280,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0