Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,962  
330,977  
364,606  
368,510  
373,601  
231,232  
221,384  
228,267  
244,046  
247,537  
1,011  
2,667  
468  
1,507  
768  
189  
221  
169  
189  
244  
20,707  
21,039  
30,711  
46,181  
41,102  
208,280  
196,907  
194,418  
194,967  
204,756  
1,045  
551  
2,502  
1,201  
667  
107,730  
109,593  
136,339  
124,463  
126,065  
12,394  
12,395  
12,395  
0  
0  
28,999  
29,802  
29,178  
30,193  
30,992  
0  
0  
0  
0  
0  
15,079  
14,876  
15,938  
16,821  
17,255  
41,442  
42,442  
66,714  
66,714  
66,714  
9,816  
10,079  
12,114  
10,735  
11,103  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,962  
330,977  
364,606  
368,510  
373,601  
168,740  
160,799  
184,649  
188,585  
193,741  
132,080  
124,033  
147,660  
161,396  
164,800  
36,660  
36,766  
36,989  
27,189  
28,941  
170,222  
170,178  
179,957  
179,925  
179,860  
170,222  
170,178  
179,957  
179,925  
179,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0