Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,596  
272,181  
274,224  
335,173  
338,962  
232,788  
192,227  
193,222  
230,762  
231,232  
139  
1,626  
1,493  
2,257  
1,011  
111  
109  
161  
162  
189  
22,430  
19,772  
17,696  
24,831  
20,707  
209,217  
169,226  
172,506  
202,365  
208,280  
891  
1,495  
1,365  
1,146  
1,045  
75,808  
79,954  
81,002  
104,411  
107,730  
563  
2,133  
2,749  
12,394  
12,394  
34,810  
35,406  
27,165  
28,051  
28,999  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
4,276  
11,939  
15,079  
35,640  
37,457  
37,457  
42,442  
41,442  
317  
480  
9,356  
9,586  
9,816  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,596  
272,181  
274,224  
335,173  
338,962  
170,178  
133,942  
133,269  
169,630  
168,740  
127,019  
90,045  
89,250  
121,625  
132,080  
43,159  
43,897  
44,019  
48,005  
36,660  
138,418  
138,239  
140,955  
165,544  
170,222  
138,418  
138,239  
140,955  
165,544  
170,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0