Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,432  
324,104  
308,596  
272,181  
274,224  
215,446  
260,408  
232,788  
192,227  
193,222  
578  
398  
139  
1,626  
1,493  
150  
183  
111  
109  
161  
18,459  
21,990  
22,430  
19,772  
17,696  
195,365  
237,180  
209,217  
169,226  
172,506  
894  
657  
891  
1,495  
1,365  
63,987  
63,697  
75,808  
79,954  
81,002  
1,675  
563  
563  
2,133  
2,749  
33,187  
33,950  
34,810  
35,406  
27,165  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
4,478  
4,478  
4,276  
24,603  
24,530  
35,640  
37,457  
37,457  
44  
175  
317  
480  
9,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,432  
324,104  
308,596  
272,181  
274,224  
162,417  
197,510  
170,178  
133,942  
133,269  
119,512  
154,521  
127,019  
90,045  
89,250  
42,905  
42,989  
43,159  
43,897  
44,019  
117,015  
126,594  
138,418  
138,239  
140,955  
117,015  
126,594  
138,418  
138,239  
140,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0