Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
330,977  
364,606  
368,510  
373,601  
364,991  
221,384  
228,267  
244,046  
247,537  
237,366  
2,667  
468  
1,507  
768  
2,591  
221  
169  
189  
244  
325  
21,039  
30,711  
46,181  
41,102  
40,024  
196,907  
194,418  
194,967  
204,756  
193,898  
551  
2,502  
1,201  
667  
527  
109,593  
136,339  
124,463  
126,065  
127,626  
12,395  
12,395  
0  
0  
0  
29,802  
29,178  
30,193  
30,992  
31,942  
0  
0  
0  
0  
0  
14,876  
15,938  
16,821  
17,255  
17,497  
42,442  
66,714  
66,714  
66,714  
66,714  
10,079  
12,114  
10,735  
11,103  
11,472  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
330,977  
364,606  
368,510  
373,601  
364,991  
160,799  
184,649  
188,585  
193,741  
184,966  
124,033  
147,660  
161,396  
164,800  
145,844  
36,766  
36,989  
27,189  
28,941  
39,121  
170,178  
179,957  
179,925  
179,860  
180,026  
170,178  
179,957  
179,925  
179,860  
180,026  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0