Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,463  
279,432  
324,104  
308,596  
272,181  
221,237  
215,446  
260,408  
232,788  
192,227  
197  
578  
398  
139  
1,626  
107  
150  
183  
111  
109  
19,196  
18,459  
21,990  
22,430  
19,772  
200,489  
195,365  
237,180  
209,217  
169,226  
1,249  
894  
657  
891  
1,495  
63,225  
63,987  
63,697  
75,808  
79,954  
1,675  
1,675  
563  
563  
2,133  
32,470  
33,187  
33,950  
34,810  
35,406  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
4,478  
4,478  
4,478  
24,603  
24,603  
24,530  
35,640  
37,457  
0  
44  
175  
317  
480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,463  
279,432  
324,104  
308,596  
272,181  
169,070  
162,417  
197,510  
170,178  
133,942  
126,134  
119,512  
154,521  
127,019  
90,045  
42,936  
42,905  
42,989  
43,159  
43,897  
115,393  
117,015  
126,594  
138,418  
138,239  
115,393  
117,015  
126,594  
138,418  
138,239  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0