Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
335,173  
338,962  
330,977  
364,606  
368,510  
230,762  
231,232  
221,384  
228,267  
244,046  
2,257  
1,011  
2,667  
468  
1,507  
162  
189  
221  
169  
189  
24,831  
20,707  
21,039  
30,711  
46,181  
202,365  
208,280  
196,907  
194,418  
194,967  
1,146  
1,045  
551  
2,502  
1,201  
104,411  
107,730  
109,593  
136,339  
124,463  
12,394  
12,394  
12,395  
12,395  
0  
28,051  
28,999  
29,802  
29,178  
30,193  
0  
0  
0  
0  
0  
11,939  
15,079  
14,876  
15,938  
16,821  
42,442  
41,442  
42,442  
66,714  
66,714  
9,586  
9,816  
10,079  
12,114  
10,735  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
335,173  
338,962  
330,977  
364,606  
368,510  
169,630  
168,740  
160,799  
184,649  
188,585  
121,625  
132,080  
124,033  
147,660  
161,396  
48,005  
36,660  
36,766  
36,989  
27,189  
165,544  
170,222  
170,178  
179,957  
179,925  
165,544  
170,222  
170,178  
179,957  
179,925  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0