Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
258,238  
284,463  
279,432  
324,104  
308,596  
195,735  
221,237  
215,446  
260,408  
232,788  
555  
197  
578  
398  
139  
162  
107  
150  
183  
111  
18,991  
19,196  
18,459  
21,990  
22,430  
174,209  
200,489  
195,365  
237,180  
209,217  
1,818  
1,249  
894  
657  
891  
62,503  
63,225  
63,987  
63,697  
75,808  
1,675  
1,675  
1,675  
563  
563  
31,747  
32,470  
33,187  
33,950  
34,810  
0  
0  
0  
0  
0  
4,478  
4,478  
4,478  
4,478  
4,478  
24,603  
24,603  
24,603  
24,530  
35,640  
0  
0  
44  
175  
317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
258,238  
284,463  
279,432  
324,104  
308,596  
141,709  
169,070  
162,417  
197,510  
170,178  
98,394  
126,134  
119,512  
154,521  
127,019  
43,315  
42,936  
42,905  
42,989  
43,159  
116,529  
115,393  
117,015  
126,594  
138,418  
116,529  
115,393  
117,015  
126,594  
138,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0