Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,224  
335,173  
338,962  
330,977  
364,606  
193,222  
230,762  
231,232  
221,384  
228,267  
1,493  
2,257  
1,011  
2,667  
468  
161  
162  
189  
221  
169  
17,696  
24,831  
20,707  
21,039  
30,711  
172,506  
202,365  
208,280  
196,907  
194,418  
1,365  
1,146  
1,045  
551  
2,502  
81,002  
104,411  
107,730  
109,593  
136,339  
2,749  
12,394  
12,394  
12,395  
12,395  
27,165  
28,051  
28,999  
29,802  
29,178  
0  
0  
0  
0  
0  
4,276  
11,939  
15,079  
14,876  
15,938  
37,457  
42,442  
41,442  
42,442  
66,714  
9,356  
9,586  
9,816  
10,079  
12,114  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,224  
335,173  
338,962  
330,977  
364,606  
133,269  
169,630  
168,740  
160,799  
184,649  
89,250  
121,625  
132,080  
124,033  
147,660  
44,019  
48,005  
36,660  
36,766  
36,989  
140,955  
165,544  
170,222  
170,178  
179,957  
140,955  
165,544  
170,222  
170,178  
179,957  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0