Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,036,560  
1,882,506  
1,864,822  
1,790,945  
1,458,067  
693,912  
603,695  
552,510  
615,086  
443,627  
 
 
 
 
 
43,995  
11,428  
12,593  
20,331  
33,425  
1,342,648  
1,278,811  
1,312,311  
1,175,860  
1,014,440  
 
 
 
 
 
376,518  
384,599  
389,962  
325,716  
126,945  
0  
0  
0  
0  
0  
81,988  
6,816  
1,490  
9,804  
9,804  
572,292  
599,871  
619,234  
643,179  
635,773  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,036,560  
1,882,506  
1,864,822  
1,790,945  
1,458,067  
943,395  
745,313  
732,924  
649,474  
879,764  
650,117  
681,029  
645,380  
535,095  
811,407  
293,278  
64,285  
87,545  
114,379  
68,357  
1,093,165  
1,137,193  
1,131,898  
1,141,471  
578,303  
1,093,165  
1,137,193  
1,131,898  
1,141,471  
578,303  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm