Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,139,962  
2,036,560  
1,882,506  
1,864,822  
1,790,945  
761,531  
693,912  
603,695  
552,510  
615,086  
 
 
 
 
 
31,188  
43,995  
11,428  
12,593  
20,331  
1,378,431  
1,342,648  
1,278,811  
1,312,311  
1,175,860  
 
 
 
 
 
332,760  
376,518  
384,599  
389,962  
325,716  
0  
0  
0  
0  
0  
184,565  
81,988  
6,816  
1,490  
9,804  
546,704  
572,292  
599,871  
619,234  
643,179  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,139,962  
2,036,560  
1,882,506  
1,864,822  
1,790,945  
993,480  
943,395  
745,313  
732,924  
649,474  
723,376  
650,117  
681,029  
645,380  
535,095  
270,103  
293,278  
64,285  
87,545  
114,379  
1,146,483  
1,093,165  
1,137,193  
1,131,898  
1,141,471  
1,146,483  
1,093,165  
1,137,193  
1,131,898  
1,141,471  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm