Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,439,507  
1,363,283  
 
 
 
500,189  
386,406  
 
 
 
165,461  
46,048  
 
 
 
130,000  
200,000  
 
 
 
149,404  
73,173  
 
 
 
51,271  
66,126  
 
 
 
4,053  
1,058  
 
 
 
939,319  
976,877  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
793,655  
873,098  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
140,560  
95,467  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,104  
8,313  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,439,507  
1,363,283  
 
 
 
533,522  
457,900  
 
 
 
324,348  
283,612  
 
 
 
209,174  
174,288  
 
 
 
905,985  
905,383  
 
 
 
905,985  
905,383  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0