Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,629,398  
1,455,155  
1,439,507  
 
 
507,803  
549,577  
500,189  
 
 
260,315  
137,617  
165,461  
 
 
0  
130,000  
130,000  
 
 
172,221  
223,172  
149,404  
 
 
52,602  
57,445  
51,271  
 
 
22,664  
1,343  
4,053  
 
 
1,121,595  
905,578  
939,319  
 
 
0  
0  
0  
 
 
735,562  
757,673  
793,655  
 
 
0  
0  
0  
 
 
382,358  
143,587  
140,560  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,675  
4,318  
5,104  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,629,398  
1,455,155  
1,439,507  
 
 
690,150  
517,238  
533,522  
 
 
275,071  
265,746  
324,348  
 
 
415,079  
251,492  
209,174  
 
 
939,248  
937,917  
905,985  
 
 
939,248  
937,917  
905,985  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0