Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,455,155  
1,439,507  
 
 
 
549,577  
500,189  
 
 
 
137,617  
165,461  
 
 
 
130,000  
130,000  
 
 
 
223,172  
149,404  
 
 
 
57,445  
51,271  
 
 
 
1,343  
4,053  
 
 
 
905,578  
939,319  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
757,673  
793,655  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
143,587  
140,560  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,318  
5,104  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,455,155  
1,439,507  
 
 
 
517,238  
533,522  
 
 
 
265,746  
324,348  
 
 
 
251,492  
209,174  
 
 
 
937,917  
905,985  
 
 
 
937,917  
905,985  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0