Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
980,884  
944,741  
987,258  
1,002,393  
1,041,310  
247,828  
218,772  
238,182  
238,513  
262,321  
12,290  
26,725  
27,198  
14,426  
7,234  
0  
0  
0  
0  
0  
105,239  
59,365  
101,195  
90,059  
93,229  
117,410  
117,915  
103,698  
122,704  
150,041  
12,889  
14,767  
6,092  
11,325  
11,816  
733,057  
725,969  
749,076  
763,880  
778,990  
312  
286  
285  
285  
260  
645,184  
656,852  
668,461  
681,226  
692,397  
0  
0  
0  
0  
0  
49,920  
39,141  
39,006  
40,725  
45,993  
0  
0  
0  
0  
0  
37,642  
29,691  
41,324  
41,644  
40,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
980,884  
944,741  
987,258  
1,002,393  
1,041,310  
538,084  
503,453  
553,076  
568,321  
595,910  
328,152  
292,297  
336,945  
305,453  
317,742  
209,932  
211,156  
216,131  
262,868  
278,168  
442,800  
441,288  
434,182  
434,071  
445,400  
442,800  
441,288  
434,182  
434,071  
445,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0