Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
262,321  
240,050  
295,145  
274,136  
356,998  
7,234  
34,103  
33,682  
27,039  
18,691  
0  
0  
0  
0  
0  
93,229  
39,209  
89,498  
115,015  
202,716  
150,041  
158,613  
157,501  
121,659  
117,865  
11,816  
8,124  
14,464  
10,424  
17,726  
778,990  
787,302  
766,709  
780,904  
793,905  
260  
260  
258  
258  
258  
692,397  
704,575  
716,300  
725,108  
737,609  
0  
0  
0  
0  
0  
45,993  
39,677  
16,118  
14,757  
20,239  
0  
0  
0  
0  
0  
40,340  
42,790  
34,032  
40,781  
35,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
595,910  
579,769  
610,641  
603,937  
701,603  
317,742  
289,430  
326,073  
312,968  
397,862  
278,168  
290,339  
284,568  
290,968  
303,741  
445,400  
447,584  
451,212  
451,103  
449,301  
445,400  
447,584  
451,212  
451,103  
449,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0