Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
240,050  
295,145  
274,136  
356,998  
259,128  
34,103  
33,682  
27,039  
18,691  
14,158  
0  
0  
0  
0  
0  
39,209  
89,498  
115,015  
202,716  
116,631  
158,613  
157,501  
121,659  
117,865  
123,660  
8,124  
14,464  
10,424  
17,726  
4,680  
787,302  
766,709  
780,904  
793,905  
798,254  
260  
258  
258  
258  
233  
704,575  
716,300  
725,108  
737,609  
749,079  
0  
0  
0  
0  
0  
39,677  
16,118  
14,757  
20,239  
12,039  
0  
0  
0  
0  
0  
42,790  
34,032  
40,781  
35,798  
36,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
579,769  
610,641  
603,937  
701,603  
611,436  
289,430  
326,073  
312,968  
397,862  
307,696  
290,339  
284,568  
290,968  
303,741  
303,741  
447,584  
451,212  
451,103  
449,301  
445,945  
447,584  
451,212  
451,103  
449,301  
445,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0