Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
987,258  
1,002,393  
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
238,182  
238,513  
262,321  
240,050  
295,145  
27,198  
14,426  
7,234  
34,103  
33,682  
0  
0  
0  
0  
0  
101,195  
90,059  
93,229  
39,209  
89,498  
103,698  
122,704  
150,041  
158,613  
157,501  
6,092  
11,325  
11,816  
8,124  
14,464  
749,076  
763,880  
778,990  
787,302  
766,709  
285  
285  
260  
260  
258  
668,461  
681,226  
692,397  
704,575  
716,300  
0  
0  
0  
0  
0  
39,006  
40,725  
45,993  
39,677  
16,118  
0  
0  
0  
0  
0  
41,324  
41,644  
40,340  
42,790  
34,032  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
987,258  
1,002,393  
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
553,076  
568,321  
595,910  
579,769  
610,641  
336,945  
305,453  
317,742  
289,430  
326,073  
216,131  
262,868  
278,168  
290,339  
284,568  
434,182  
434,071  
445,400  
447,584  
451,212  
434,182  
434,071  
445,400  
447,584  
451,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0