Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
1,142,443  
1,098,567  
274,136  
356,998  
259,128  
332,275  
275,484  
27,039  
18,691  
14,158  
22,425  
16,499  
0  
0  
0  
0  
0  
115,015  
202,716  
116,631  
188,948  
146,188  
121,659  
117,865  
123,660  
116,415  
107,317  
10,424  
17,726  
4,680  
4,488  
5,480  
780,904  
793,905  
798,254  
810,168  
823,083  
258  
258  
233  
232  
232  
725,108  
737,609  
749,079  
755,824  
768,271  
0  
0  
0  
0  
0  
14,757  
20,239  
12,039  
17,294  
17,240  
0  
0  
0  
0  
0  
40,781  
35,798  
36,903  
36,818  
37,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
1,142,443  
1,098,567  
603,937  
701,603  
611,436  
700,425  
661,017  
312,968  
397,862  
307,696  
369,919  
331,186  
290,968  
303,741  
303,741  
330,506  
329,831  
451,103  
449,301  
445,945  
442,019  
437,550  
451,103  
449,301  
445,945  
442,019  
437,550  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0