Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,002,393  
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
238,513  
262,321  
240,050  
295,145  
274,136  
14,426  
7,234  
34,103  
33,682  
27,039  
0  
0  
0  
0  
0  
90,059  
93,229  
39,209  
89,498  
115,015  
122,704  
150,041  
158,613  
157,501  
121,659  
11,325  
11,816  
8,124  
14,464  
10,424  
763,880  
778,990  
787,302  
766,709  
780,904  
285  
260  
260  
258  
258  
681,226  
692,397  
704,575  
716,300  
725,108  
0  
0  
0  
0  
0  
40,725  
45,993  
39,677  
16,118  
14,757  
0  
0  
0  
0  
0  
41,644  
40,340  
42,790  
34,032  
40,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,002,393  
1,041,310  
1,027,352  
1,061,853  
1,055,040  
568,321  
595,910  
579,769  
610,641  
603,937  
305,453  
317,742  
289,430  
326,073  
312,968  
262,868  
278,168  
290,339  
284,568  
290,968  
434,071  
445,400  
447,584  
451,212  
451,103  
434,071  
445,400  
447,584  
451,212  
451,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0