Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
1,142,443  
295,145  
274,136  
356,998  
259,128  
332,275  
33,682  
27,039  
18,691  
14,158  
22,425  
0  
0  
0  
0  
0  
89,498  
115,015  
202,716  
116,631  
188,948  
157,501  
121,659  
117,865  
123,660  
116,415  
14,464  
10,424  
17,726  
4,680  
4,488  
766,709  
780,904  
793,905  
798,254  
810,168  
258  
258  
258  
233  
232  
716,300  
725,108  
737,609  
749,079  
755,824  
0  
0  
0  
0  
0  
16,118  
14,757  
20,239  
12,039  
17,294  
0  
0  
0  
0  
0  
34,032  
40,781  
35,798  
36,903  
36,818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,061,853  
1,055,040  
1,150,903  
1,057,381  
1,142,443  
610,641  
603,937  
701,603  
611,436  
700,425  
326,073  
312,968  
397,862  
307,696  
369,919  
284,568  
290,968  
303,741  
303,741  
330,506  
451,212  
451,103  
449,301  
445,945  
442,019  
451,212  
451,103  
449,301  
445,945  
442,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0