Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,057,381  
1,142,443  
1,098,567  
1,104,876  
1,060,382  
259,128  
332,275  
275,484  
279,418  
252,682  
14,158  
22,425  
16,499  
3,343  
26,568  
0  
0  
0  
0  
0  
116,631  
188,948  
146,188  
155,758  
118,491  
123,660  
116,415  
107,317  
105,701  
105,712  
4,680  
4,488  
5,480  
14,615  
1,911  
798,254  
810,168  
823,083  
825,458  
807,699  
233  
232  
232  
207  
0  
749,079  
755,824  
768,271  
777,000  
789,060  
0  
0  
0  
0  
0  
12,039  
17,294  
17,240  
10,392  
10,142  
0  
0  
0  
0  
0  
36,903  
36,818  
37,340  
37,859  
8,498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,057,381  
1,142,443  
1,098,567  
1,104,876  
1,060,382  
611,436  
700,425  
661,017  
687,472  
644,498  
307,696  
369,919  
331,186  
301,266  
258,291  
303,741  
330,506  
329,831  
386,207  
386,207  
445,945  
442,019  
437,550  
417,403  
415,884  
445,945  
442,019  
437,550  
417,403  
415,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0