Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
443,948  
476,117  
445,663  
455,517  
446,131  
196,300  
207,350  
158,085  
148,944  
126,883  
17,104  
45,899  
13,972  
6,057  
2,000  
0  
0  
0  
0  
0  
105,699  
81,780  
84,348  
75,287  
90,473  
65,214  
70,039  
54,330  
62,703  
28,968  
8,283  
9,633  
5,434  
4,897  
5,442  
247,648  
268,766  
287,578  
306,574  
319,248  
0  
0  
0  
0  
0  
244,781  
265,130  
280,639  
301,546  
315,830  
0  
0  
0  
0  
0  
208  
208  
6,648  
4,607  
2,865  
0  
0  
0  
0  
0  
2,659  
3,428  
291  
420  
553  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
443,948  
476,117  
445,663  
455,517  
446,131  
239,896  
293,256  
280,650  
302,354  
290,343  
194,410  
213,597  
225,467  
217,073  
175,735  
45,486  
79,658  
55,182  
85,281  
114,609  
204,052  
182,861  
165,014  
153,164  
155,788  
204,052  
182,861  
165,014  
153,164  
155,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0