Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,117  
445,663  
455,517  
446,131  
457,617  
207,350  
158,085  
148,944  
126,883  
126,473  
45,899  
13,972  
6,057  
2,000  
2,343  
0  
0  
0  
0  
0  
81,780  
84,348  
75,287  
90,473  
75,898  
70,039  
54,330  
62,703  
28,968  
45,147  
9,633  
5,434  
4,897  
5,442  
3,085  
268,766  
287,578  
306,574  
319,248  
331,144  
0  
0  
0  
0  
0  
265,130  
280,639  
301,546  
315,830  
321,862  
0  
0  
0  
0  
0  
208  
6,648  
4,607  
2,865  
8,572  
0  
0  
0  
0  
0  
3,428  
291  
420  
553  
711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,117  
445,663  
455,517  
446,131  
457,617  
293,256  
280,650  
302,354  
290,343  
313,433  
213,597  
225,467  
217,073  
175,735  
224,197  
79,658  
55,182  
85,281  
114,609  
89,237  
182,861  
165,014  
153,164  
155,788  
144,184  
182,861  
165,014  
153,164  
155,788  
144,184  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0