Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
457,617  
468,255  
466,917  
466,099  
450,372  
126,473  
128,077  
113,995  
110,999  
94,949  
2,343  
16,020  
11,846  
4,099  
7,294  
0  
0  
0  
0  
0  
75,898  
70,053  
70,145  
80,364  
57,978  
45,147  
39,996  
30,254  
24,544  
23,610  
3,085  
2,009  
1,751  
1,992  
6,066  
331,144  
340,178  
352,922  
355,101  
355,423  
0  
0  
0  
0  
0  
321,862  
334,567  
325,131  
339,167  
293,982  
0  
0  
0  
0  
0  
8,572  
4,690  
26,639  
14,550  
60,010  
0  
0  
0  
0  
0  
711  
921  
1,152  
1,384  
1,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
457,617  
468,255  
466,917  
466,099  
450,372  
313,433  
328,959  
336,642  
327,290  
316,528  
224,197  
228,844  
218,016  
196,094  
185,116  
89,237  
100,115  
118,626  
131,196  
131,413  
144,184  
139,296  
130,275  
138,810  
133,844  
144,184  
139,296  
130,275  
138,810  
133,844  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0