Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
446,131  
457,617  
468,255  
466,917  
466,099  
126,883  
126,473  
128,077  
113,995  
110,999  
2,000  
2,343  
16,020  
11,846  
4,099  
0  
0  
0  
0  
0  
90,473  
75,898  
70,053  
70,145  
80,364  
28,968  
45,147  
39,996  
30,254  
24,544  
5,442  
3,085  
2,009  
1,751  
1,992  
319,248  
331,144  
340,178  
352,922  
355,101  
0  
0  
0  
0  
0  
315,830  
321,862  
334,567  
325,131  
339,167  
0  
0  
0  
0  
0  
2,865  
8,572  
4,690  
26,639  
14,550  
0  
0  
0  
0  
0  
553  
711  
921  
1,152  
1,384  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
446,131  
457,617  
468,255  
466,917  
466,099  
290,343  
313,433  
328,959  
336,642  
327,290  
175,735  
224,197  
228,844  
218,016  
196,094  
114,609  
89,237  
100,115  
118,626  
131,196  
155,788  
144,184  
139,296  
130,275  
138,810  
155,788  
144,184  
139,296  
130,275  
138,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0