Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,663  
455,517  
446,131  
457,617  
468,255  
158,085  
148,944  
126,883  
126,473  
128,077  
13,972  
6,057  
2,000  
2,343  
16,020  
0  
0  
0  
0  
0  
84,348  
75,287  
90,473  
75,898  
70,053  
54,330  
62,703  
28,968  
45,147  
39,996  
5,434  
4,897  
5,442  
3,085  
2,009  
287,578  
306,574  
319,248  
331,144  
340,178  
0  
0  
0  
0  
0  
280,639  
301,546  
315,830  
321,862  
334,567  
0  
0  
0  
0  
0  
6,648  
4,607  
2,865  
8,572  
4,690  
0  
0  
0  
0  
0  
291  
420  
553  
711  
921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,663  
455,517  
446,131  
457,617  
468,255  
280,650  
302,354  
290,343  
313,433  
328,959  
225,467  
217,073  
175,735  
224,197  
228,844  
55,182  
85,281  
114,609  
89,237  
100,115  
165,014  
153,164  
155,788  
144,184  
139,296  
165,014  
153,164  
155,788  
144,184  
139,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0