Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
455,517  
446,131  
457,617  
468,255  
466,917  
148,944  
126,883  
126,473  
128,077  
113,995  
6,057  
2,000  
2,343  
16,020  
11,846  
0  
0  
0  
0  
0  
75,287  
90,473  
75,898  
70,053  
70,145  
62,703  
28,968  
45,147  
39,996  
30,254  
4,897  
5,442  
3,085  
2,009  
1,751  
306,574  
319,248  
331,144  
340,178  
352,922  
0  
0  
0  
0  
0  
301,546  
315,830  
321,862  
334,567  
325,131  
0  
0  
0  
0  
0  
4,607  
2,865  
8,572  
4,690  
26,639  
0  
0  
0  
0  
0  
420  
553  
711  
921  
1,152  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
455,517  
446,131  
457,617  
468,255  
466,917  
302,354  
290,343  
313,433  
328,959  
336,642  
217,073  
175,735  
224,197  
228,844  
218,016  
85,281  
114,609  
89,237  
100,115  
118,626  
153,164  
155,788  
144,184  
139,296  
130,275  
153,164  
155,788  
144,184  
139,296  
130,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0