Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
468,797  
429,395  
514,429  
443,948  
476,117  
241,510  
210,102  
280,708  
196,300  
207,350  
20,147  
27,323  
72,766  
17,104  
45,899  
0  
0  
7,000  
0  
0  
114,199  
116,896  
113,314  
105,699  
81,780  
99,767  
60,212  
80,365  
65,214  
70,039  
7,397  
5,671  
7,263  
8,283  
9,633  
227,287  
219,293  
233,721  
247,648  
268,766  
0  
0  
0  
0  
0  
194,099  
209,086  
226,304  
244,781  
265,130  
0  
0  
0  
0  
0  
24,031  
6,659  
4,098  
208  
208  
0  
0  
0  
0  
0  
9,158  
3,548  
3,320  
2,659  
3,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
468,797  
429,395  
514,429  
443,948  
476,117  
266,406  
214,460  
322,745  
239,896  
293,256  
221,167  
187,887  
286,625  
194,410  
213,597  
45,239  
26,573  
36,120  
45,486  
79,658  
202,391  
214,935  
191,685  
204,052  
182,861  
202,391  
214,935  
191,685  
204,052  
182,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0