Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,395  
514,429  
443,948  
476,117  
445,663  
210,102  
280,708  
196,300  
207,350  
158,085  
27,323  
72,766  
17,104  
45,899  
13,972  
0  
7,000  
0  
0  
0  
116,896  
113,314  
105,699  
81,780  
84,348  
60,212  
80,365  
65,214  
70,039  
54,330  
5,671  
7,263  
8,283  
9,633  
5,434  
219,293  
233,721  
247,648  
268,766  
287,578  
0  
0  
0  
0  
0  
209,086  
226,304  
244,781  
265,130  
280,639  
0  
0  
0  
0  
0  
6,659  
4,098  
208  
208  
6,648  
0  
0  
0  
0  
0  
3,548  
3,320  
2,659  
3,428  
291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,395  
514,429  
443,948  
476,117  
445,663  
214,460  
322,745  
239,896  
293,256  
280,650  
187,887  
286,625  
194,410  
213,597  
225,467  
26,573  
36,120  
45,486  
79,658  
55,182  
214,935  
191,685  
204,052  
182,861  
165,014  
214,935  
191,685  
204,052  
182,861  
165,014  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0