Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,429  
443,948  
476,117  
445,663  
455,517  
280,708  
196,300  
207,350  
158,085  
148,944  
72,766  
17,104  
45,899  
13,972  
6,057  
7,000  
0  
0  
0  
0  
113,314  
105,699  
81,780  
84,348  
75,287  
80,365  
65,214  
70,039  
54,330  
62,703  
7,263  
8,283  
9,633  
5,434  
4,897  
233,721  
247,648  
268,766  
287,578  
306,574  
0  
0  
0  
0  
0  
226,304  
244,781  
265,130  
280,639  
301,546  
0  
0  
0  
0  
0  
4,098  
208  
208  
6,648  
4,607  
0  
0  
0  
0  
0  
3,320  
2,659  
3,428  
291  
420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,429  
443,948  
476,117  
445,663  
455,517  
322,745  
239,896  
293,256  
280,650  
302,354  
286,625  
194,410  
213,597  
225,467  
217,073  
36,120  
45,486  
79,658  
55,182  
85,281  
191,685  
204,052  
182,861  
165,014  
153,164  
191,685  
204,052  
182,861  
165,014  
153,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0