Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
468,255  
466,917  
466,099  
450,372  
420,125  
128,077  
113,995  
110,999  
94,949  
114,760  
16,020  
11,846  
4,099  
7,294  
933  
0  
0  
0  
0  
0  
70,053  
70,145  
80,364  
57,978  
80,394  
39,996  
30,254  
24,544  
23,610  
30,881  
2,009  
1,751  
1,992  
6,066  
2,552  
340,178  
352,922  
355,101  
355,423  
305,365  
0  
0  
0  
0  
0  
334,567  
325,131  
339,167  
293,982  
294,486  
0  
0  
0  
0  
0  
4,690  
26,639  
14,550  
60,010  
9,433  
0  
0  
0  
0  
0  
921  
1,152  
1,384  
1,432  
1,446  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
468,255  
466,917  
466,099  
450,372  
420,125  
328,959  
336,642  
327,290  
316,528  
289,462  
228,844  
218,016  
196,094  
185,116  
209,871  
100,115  
118,626  
131,196  
131,413  
79,591  
139,296  
130,275  
138,810  
133,844  
130,663  
139,296  
130,275  
138,810  
133,844  
130,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0