Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
92,377,826  
94,035,089  
23,051,800  
23,758,201  
20,969,884  
24,116,359  
21,303,731  
7,582,330  
10,676,665  
7,229,745  
8,163,346  
5,261,500  
2,316,688  
370,884  
721,299  
750,754  
678,102  
8,663,618  
9,149,506  
9,442,685  
12,300,144  
12,101,206  
4,032,470  
3,141,926  
3,228,358  
2,531,918  
2,806,242  
456,693  
419,220  
347,797  
370,197  
456,681  
63,118,697  
65,226,760  
67,464,043  
68,261,467  
72,731,358  
2,339,548  
3,304,619  
4,177,077  
4,082,092  
6,046,820  
52,693,965  
53,801,053  
55,065,719  
56,007,023  
58,705,259  
0  
0  
0  
0  
0  
360,105  
307,082  
287,286  
288,052  
309,972  
2,067,744  
2,159,042  
2,116,301  
2,074,489  
2,037,204  
5,657,335  
5,654,964  
5,817,661  
5,809,810  
5,632,104  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
92,377,826  
94,035,089  
69,383,798  
70,414,553  
70,993,439  
75,355,726  
77,699,747  
35,484,259  
34,611,426  
32,615,316  
34,181,745  
34,987,496  
33,899,539  
35,803,127  
38,378,124  
41,173,981  
42,712,251  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
17,022,099  
16,335,343  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
17,022,099  
16,335,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0