Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,181,925  
84,338,800  
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
20,122,146  
21,778,077  
23,051,800  
23,758,201  
20,969,884  
3,652,867  
5,361,702  
7,582,330  
10,676,665  
7,229,745  
2,825,758  
2,911,531  
2,316,688  
370,884  
721,299  
9,436,825  
8,890,415  
8,663,618  
9,149,506  
9,442,685  
3,692,539  
4,143,328  
4,032,470  
3,141,926  
3,228,358  
514,157  
471,101  
456,693  
419,220  
347,797  
62,059,779  
62,560,723  
63,118,697  
65,226,760  
67,464,043  
2,017,422  
2,352,086  
2,339,548  
3,304,619  
4,177,077  
51,025,699  
51,996,287  
52,693,965  
53,801,053  
55,065,719  
0  
0  
0  
0  
0  
248,708  
139,783  
360,105  
307,082  
287,286  
2,135,219  
2,114,223  
2,067,744  
2,159,042  
2,116,301  
6,632,731  
5,958,344  
5,657,335  
5,654,964  
5,817,661  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,181,925  
84,338,800  
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
63,575,383  
67,112,273  
69,383,798  
70,414,553  
70,993,439  
32,011,077  
33,725,898  
35,484,259  
34,611,426  
32,615,316  
31,564,306  
33,386,375  
33,899,539  
35,803,127  
38,378,124  
18,606,542  
17,226,527  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
18,606,542  
17,226,527  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0