Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,338,800  
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
92,377,826  
21,778,077  
23,051,800  
23,758,201  
20,969,884  
24,116,359  
5,361,702  
7,582,330  
10,676,665  
7,229,745  
8,163,346  
2,911,531  
2,316,688  
370,884  
721,299  
750,754  
8,890,415  
8,663,618  
9,149,506  
9,442,685  
12,300,144  
4,143,328  
4,032,470  
3,141,926  
3,228,358  
2,531,918  
471,101  
456,693  
419,220  
347,797  
370,197  
62,560,723  
63,118,697  
65,226,760  
67,464,043  
68,261,467  
2,352,086  
2,339,548  
3,304,619  
4,177,077  
4,082,092  
51,996,287  
52,693,965  
53,801,053  
55,065,719  
56,007,023  
0  
0  
0  
0  
0  
139,783  
360,105  
307,082  
287,286  
288,052  
2,114,223  
2,067,744  
2,159,042  
2,116,301  
2,074,489  
5,958,344  
5,657,335  
5,654,964  
5,817,661  
5,809,810  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,338,800  
86,170,496  
88,984,960  
88,433,927  
92,377,826  
67,112,273  
69,383,798  
70,414,553  
70,993,439  
75,355,726  
33,725,898  
35,484,259  
34,611,426  
32,615,316  
34,181,745  
33,386,375  
33,899,539  
35,803,127  
38,378,124  
41,173,981  
17,226,527  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
17,022,099  
17,226,527  
16,786,698  
18,570,407  
17,440,488  
17,022,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0