Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,876,649  
13,876,825  
15,770,386  
15,390,139  
16,401,844  
8,230,464  
9,868,635  
11,796,615  
11,415,679  
12,385,808  
200,119  
205,749  
326,923  
561,159  
879,189  
0  
12,134  
0  
12,014  
0  
5,283,100  
5,625,637  
7,219,212  
6,666,839  
7,233,767  
2,438,709  
3,695,739  
3,912,941  
3,870,770  
3,955,921  
308,537  
329,376  
337,540  
304,896  
316,930  
3,646,185  
4,008,190  
3,973,772  
3,974,460  
4,016,036  
2,230  
626  
1,359  
987  
260,635  
1,809,197  
2,159,519  
1,900,780  
1,916,530  
1,687,122  
0  
0  
0  
0  
0  
900,047  
850,416  
1,083,344  
1,014,356  
1,050,485  
468,264  
439,286  
449,155  
436,846  
467,451  
466,447  
558,344  
539,134  
605,742  
550,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,876,649  
13,876,825  
15,770,386  
15,390,139  
16,401,844  
9,671,969  
11,378,094  
12,731,436  
12,357,194  
13,174,522  
8,911,716  
10,687,471  
11,766,511  
11,508,458  
12,256,204  
760,253  
690,623  
964,925  
848,736  
918,319  
2,204,680  
2,498,730  
3,038,951  
3,032,945  
3,227,322  
2,204,680  
2,498,730  
3,038,951  
3,032,945  
3,227,322  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0