Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,108,509  
15,545,315  
15,754,788  
14,446,109  
12,737,725  
12,883,650  
12,503,653  
13,189,464  
11,618,031  
10,198,285  
651,932  
806,758  
1,343,165  
738,139  
882,570  
914  
903  
83,188  
151,199  
118,000  
7,406,411  
7,087,819  
6,237,888  
5,641,265  
4,109,358  
4,529,773  
4,257,056  
5,213,932  
4,785,946  
4,804,378  
294,620  
351,118  
311,291  
301,482  
283,980  
3,224,859  
3,041,662  
2,565,324  
2,828,078  
2,539,440  
1,279  
1,054  
70  
452,874  
336,956  
1,415,588  
1,490,522  
1,394,271  
1,172,637  
1,197,312  
0  
0  
0  
0  
0  
865,600  
614,255  
480,527  
398,517  
333,045  
412,338  
673,810  
437,309  
442,502  
403,686  
473,614  
262,021  
253,146  
361,548  
268,440  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
56,440  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,108,509  
15,545,315  
15,754,788  
14,446,109  
12,737,725  
12,617,986  
12,311,359  
12,538,572  
11,138,121  
9,471,396  
11,577,711  
11,163,380  
11,640,318  
10,354,238  
8,685,545  
1,040,275  
1,147,979  
898,254  
783,883  
785,851  
3,490,523  
2,709,982  
2,743,330  
2,703,452  
3,266,328  
3,490,523  
2,709,982  
2,743,330  
2,703,452  
3,266,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
523,974  
472,886  
604,535  
0