Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,434,271  
8,270,261  
10,715,976  
11,876,649  
13,876,825  
6,585,607  
6,102,333  
7,233,086  
8,230,464  
9,868,635  
407,609  
205,630  
174,736  
200,119  
205,749  
0  
0  
15,034  
0  
12,134  
3,962,798  
3,841,030  
4,583,252  
5,283,100  
5,625,637  
1,897,226  
1,744,755  
2,153,013  
2,438,709  
3,695,739  
317,973  
310,919  
307,051  
308,537  
329,376  
1,848,664  
2,167,928  
3,482,890  
3,646,185  
4,008,190  
3,755  
2,155  
1,959  
2,230  
626  
747,784  
815,869  
1,779,979  
1,809,197  
2,159,519  
0  
0  
0  
0  
0  
250,141  
285,769  
763,804  
900,047  
850,416  
615,759  
795,688  
428,249  
468,264  
439,286  
231,226  
268,447  
508,898  
466,447  
558,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,434,271  
8,270,261  
10,715,976  
11,876,649  
13,876,825  
6,289,656  
6,503,646  
8,557,571  
9,671,969  
11,378,094  
5,963,564  
6,158,666  
7,982,882  
8,911,716  
10,687,471  
326,092  
344,979  
574,689  
760,253  
690,623  
2,144,615  
1,766,616  
2,158,406  
2,204,680  
2,498,730  
2,144,615  
1,766,616  
2,158,406  
2,204,680  
2,498,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0