Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,401,844  
16,603,015  
16,108,509  
15,545,315  
15,754,788  
12,385,808  
12,955,531  
12,883,650  
12,503,653  
13,189,464  
879,189  
617,797  
651,932  
806,758  
1,343,165  
0  
10,914  
914  
903  
83,188  
7,233,767  
7,429,638  
7,406,411  
7,087,819  
6,237,888  
3,955,921  
4,621,273  
4,529,773  
4,257,056  
5,213,932  
316,930  
275,909  
294,620  
351,118  
311,291  
4,016,036  
3,647,484  
3,224,859  
3,041,662  
2,565,324  
260,635  
165,829  
1,279  
1,054  
70  
1,687,122  
1,702,166  
1,415,588  
1,490,522  
1,394,271  
0  
0  
0  
0  
0  
1,050,485  
846,001  
865,600  
614,255  
480,527  
467,451  
372,816  
412,338  
673,810  
437,309  
550,343  
560,672  
473,614  
262,021  
253,146  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
56,440  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,401,844  
16,603,015  
16,108,509  
15,545,315  
15,754,788  
13,174,522  
13,336,279  
12,617,986  
12,311,359  
12,538,572  
12,256,204  
12,255,186  
11,577,711  
11,163,380  
11,640,318  
918,319  
1,081,093  
1,040,275  
1,147,979  
898,254  
3,227,322  
3,266,736  
3,490,523  
2,709,982  
2,743,330  
3,227,322  
3,266,736  
3,490,523  
2,709,982  
2,743,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
523,974  
472,886