Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,576,168  
8,583,439  
8,270,261  
10,715,976  
11,876,649  
6,708,337  
6,677,953  
6,102,333  
7,233,086  
8,230,464  
134,907  
406,508  
205,630  
174,736  
200,119  
1,102  
1,102  
0  
15,034  
0  
4,104,560  
4,070,189  
3,841,030  
4,583,252  
5,283,100  
2,156,909  
1,906,551  
1,744,755  
2,153,013  
2,438,709  
310,858  
293,604  
310,919  
307,051  
308,537  
1,867,831  
1,905,486  
2,167,928  
3,482,890  
3,646,185  
1,930  
1,559  
2,155  
1,959  
2,230  
737,836  
749,630  
815,869  
1,779,979  
1,809,197  
0  
0  
0  
0  
0  
221,754  
237,628  
285,769  
763,804  
900,047  
683,153  
681,297  
795,688  
428,249  
468,264  
223,157  
235,371  
268,447  
508,898  
466,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,576,168  
8,583,439  
8,270,261  
10,715,976  
11,876,649  
6,385,550  
6,440,635  
6,503,646  
8,557,571  
9,671,969  
6,073,880  
6,298,135  
6,158,666  
7,982,882  
8,911,716  
311,670  
142,499  
344,979  
574,689  
760,253  
2,190,618  
2,142,804  
1,766,616  
2,158,406  
2,204,680  
2,190,618  
2,142,804  
1,766,616  
2,158,406  
2,204,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0