Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,770,386  
15,390,139  
16,401,844  
16,603,015  
16,108,509  
11,796,615  
11,415,679  
12,385,808  
12,955,531  
12,883,650  
326,923  
561,159  
879,189  
617,797  
651,932  
0  
12,014  
0  
10,914  
914  
7,219,212  
6,666,839  
7,233,767  
7,429,638  
7,406,411  
3,912,941  
3,870,770  
3,955,921  
4,621,273  
4,529,773  
337,540  
304,896  
316,930  
275,909  
294,620  
3,973,772  
3,974,460  
4,016,036  
3,647,484  
3,224,859  
1,359  
987  
260,635  
165,829  
1,279  
1,900,780  
1,916,530  
1,687,122  
1,702,166  
1,415,588  
0  
0  
0  
0  
0  
1,083,344  
1,014,356  
1,050,485  
846,001  
865,600  
449,155  
436,846  
467,451  
372,816  
412,338  
539,134  
605,742  
550,343  
560,672  
473,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
56,440  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,770,386  
15,390,139  
16,401,844  
16,603,015  
16,108,509  
12,731,436  
12,357,194  
13,174,522  
13,336,279  
12,617,986  
11,766,511  
11,508,458  
12,256,204  
12,255,186  
11,577,711  
964,925  
848,736  
918,319  
1,081,093  
1,040,275  
3,038,951  
3,032,945  
3,227,322  
3,266,736  
3,490,523  
3,038,951  
3,032,945  
3,227,322  
3,266,736  
3,490,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0