Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,856  
83,854  
80,572  
93,012  
95,636  
62,120  
53,913  
50,910  
62,656  
65,810  
1,824  
2,532  
1,911  
789  
468  
0  
0  
0  
0  
0  
51,758  
42,792  
42,460  
55,425  
54,017  
8,480  
8,525  
6,457  
6,394  
11,325  
58  
64  
83  
49  
0  
29,736  
29,941  
29,661  
30,356  
29,826  
0  
0  
0  
0  
0  
29,610  
29,908  
29,627  
30,330  
25,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,112  
126  
33  
35  
26  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,856  
83,854  
80,572  
93,012  
95,636  
13,999  
7,191  
4,254  
16,817  
28,674  
13,999  
7,191  
4,254  
16,817  
28,674  
0  
0  
0  
0  
0  
77,857  
76,664  
76,317  
76,195  
66,961  
77,857  
76,664  
76,317  
76,195  
66,961  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0