Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,909  
99,660  
91,856  
83,854  
80,572  
56,763  
70,121  
62,120  
53,913  
50,910  
1,392  
1,513  
1,824  
2,532  
1,911  
0  
0  
0  
0  
0  
51,342  
64,432  
51,758  
42,792  
42,460  
3,983  
4,142  
8,480  
8,525  
6,457  
46  
33  
58  
64  
83  
29,146  
29,539  
29,736  
29,941  
29,661  
0  
0  
0  
0  
0  
29,023  
29,418  
29,610  
29,908  
29,627  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
123  
121  
126  
33  
35  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,909  
99,660  
91,856  
83,854  
80,572  
8,143  
21,808  
13,999  
7,191  
4,254  
6,840  
21,480  
13,999  
7,191  
4,254  
1,303  
328  
0  
0  
0  
77,766  
77,852  
77,857  
76,664  
76,317  
77,766  
77,852  
77,857  
76,664  
76,317  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0