Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,761  
78,387  
77,729  
83,291  
85,909  
28,292  
27,967  
27,302  
32,907  
56,763  
441  
475  
599  
668  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
27,310  
27,395  
26,607  
31,679  
51,342  
514  
55  
55  
509  
3,983  
26  
42  
40  
51  
46  
50,469  
50,420  
50,427  
50,384  
29,146  
0  
0  
0  
0  
0  
494  
509  
524  
16,274  
29,023  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49,790  
49,790  
49,790  
34,000  
0  
185  
121  
113  
111  
123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,761  
78,387  
77,729  
83,291  
85,909  
13,320  
12,950  
12,287  
17,847  
8,143  
13,320  
11,695  
12,287  
17,847  
6,840  
0  
1,255  
0  
0  
1,303  
65,440  
65,437  
65,442  
65,445  
77,766  
65,440  
65,437  
65,442  
65,445  
77,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0