Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,291  
85,909  
99,660  
91,856  
83,854  
32,907  
56,763  
70,121  
62,120  
53,913  
668  
1,392  
1,513  
1,824  
2,532  
0  
0  
0  
0  
0  
31,679  
51,342  
64,432  
51,758  
42,792  
509  
3,983  
4,142  
8,480  
8,525  
51  
46  
33  
58  
64  
50,384  
29,146  
29,539  
29,736  
29,941  
0  
0  
0  
0  
0  
16,274  
29,023  
29,418  
29,610  
29,908  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
34,000  
0  
0  
0  
0  
111  
123  
121  
126  
33  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,291  
85,909  
99,660  
91,856  
83,854  
17,847  
8,143  
21,808  
13,999  
7,191  
17,847  
6,840  
21,480  
13,999  
7,191  
0  
1,303  
328  
0  
0  
65,445  
77,766  
77,852  
77,857  
76,664  
65,445  
77,766  
77,852  
77,857  
76,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0