Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
99,660  
91,856  
83,854  
80,572  
93,012  
70,121  
62,120  
53,913  
50,910  
62,656  
1,513  
1,824  
2,532  
1,911  
789  
0  
0  
0  
0  
0  
64,432  
51,758  
42,792  
42,460  
55,425  
4,142  
8,480  
8,525  
6,457  
6,394  
33  
58  
64  
83  
49  
29,539  
29,736  
29,941  
29,661  
30,356  
0  
0  
0  
0  
0  
29,418  
29,610  
29,908  
29,627  
30,330  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
126  
33  
35  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
99,660  
91,856  
83,854  
80,572  
93,012  
21,808  
13,999  
7,191  
4,254  
16,817  
21,480  
13,999  
7,191  
4,254  
16,817  
328  
0  
0  
0  
0  
77,852  
77,857  
76,664  
76,317  
76,195  
77,852  
77,857  
76,664  
76,317  
76,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0