Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,854  
80,572  
93,012  
95,636  
64,941  
53,913  
50,910  
62,656  
65,810  
29,505  
2,532  
1,911  
789  
468  
99  
0  
0  
0  
0  
0  
42,792  
42,460  
55,425  
54,017  
29,380  
8,525  
6,457  
6,394  
11,325  
16  
64  
83  
49  
0  
10  
29,941  
29,661  
30,356  
29,826  
35,435  
0  
0  
0  
0  
0  
29,908  
29,627  
30,330  
25,623  
25,406  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,112  
10,000  
33  
35  
26  
91  
29  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,854  
80,572  
93,012  
95,636  
64,941  
7,191  
4,254  
16,817  
28,674  
7,136  
7,191  
4,254  
16,817  
28,674  
7,136  
0  
0  
0  
0  
0  
76,664  
76,317  
76,195  
66,961  
57,805  
76,664  
76,317  
76,195  
66,961  
57,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0