Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,776,890  
10,853,953  
10,573,596  
10,768,827  
10,672,631  
1,143,687  
2,271,514  
2,068,716  
1,789,831  
1,783,876  
220,336  
319,443  
178,888  
324,184  
260,263  
57,278  
58,478  
138,231  
246,331  
404,297  
689,166  
1,677,550  
1,526,232  
995,955  
926,349  
31,464  
36,799  
50,342  
48,422  
50,249  
145,442  
179,244  
175,024  
174,939  
142,718  
9,633,203  
8,582,438  
8,504,880  
8,978,995  
8,888,755  
1,202,646  
227,288  
239,239  
287,293  
287,855  
2,927,848  
2,946,334  
2,666,024  
2,754,790  
2,693,667  
0  
0  
0  
0  
0  
4,836,543  
4,777,397  
5,008,671  
5,367,931  
5,393,281  
358,009  
339,641  
322,467  
319,653  
325,718  
308,158  
291,778  
268,478  
249,328  
188,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,776,890  
10,853,953  
10,573,596  
10,768,827  
10,672,631  
7,472,630  
7,588,727  
7,338,834  
7,541,440  
7,519,617  
912,164  
941,239  
858,963  
1,028,185  
1,263,915  
6,560,465  
6,647,488  
6,479,871  
6,513,254  
6,255,703  
3,304,260  
3,265,225  
3,234,762  
3,227,387  
3,153,014  
3,304,260  
3,265,225  
3,234,762  
3,227,387  
3,153,014  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0