Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,458,890  
8,117,601  
7,480,363  
7,086,351  
7,402,534  
2,155,163  
2,148,582  
2,043,540  
1,975,191  
2,018,107  
515,120  
454,209  
524,486  
576,880  
626,352  
194,397  
315,049  
45,249  
45,249  
63,658  
1,244,988  
1,198,538  
1,325,812  
1,220,713  
1,176,001  
61,054  
60,403  
57,554  
56,385  
65,447  
139,603  
120,384  
90,438  
75,963  
86,649  
6,303,727  
5,969,019  
5,436,823  
5,111,160  
5,384,427  
329,187  
330,923  
391,142  
250,642  
3,248  
2,314,708  
2,362,543  
2,404,136  
2,440,808  
2,189,996  
0  
0  
0  
0  
0  
3,213,008  
2,847,828  
2,240,627  
2,038,635  
2,865,263  
339,790  
336,363  
325,936  
321,821  
294,237  
107,034  
91,362  
74,983  
59,254  
31,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,458,890  
8,117,601  
7,480,363  
7,086,351  
7,402,534  
6,029,110  
5,822,522  
5,653,125  
5,363,935  
5,778,965  
934,711  
823,859  
739,175  
727,385  
1,123,295  
5,094,398  
4,998,664  
4,913,951  
4,636,551  
4,655,670  
2,429,780  
2,295,079  
1,827,238  
1,722,416  
1,623,569  
2,429,780  
2,295,079  
1,827,238  
1,722,416  
1,623,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0