Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,672,631  
9,962,861  
9,808,770  
9,319,853  
8,458,890  
1,783,876  
1,936,330  
2,360,134  
2,110,035  
2,155,163  
260,263  
615,499  
567,450  
428,688  
515,120  
404,297  
59,816  
169,298  
134,298  
194,397  
926,349  
1,097,679  
1,361,623  
1,311,593  
1,244,988  
50,249  
47,553  
48,877  
41,508  
61,054  
142,718  
115,784  
212,885  
193,948  
139,603  
8,888,755  
8,026,531  
7,448,636  
7,209,818  
6,303,727  
287,855  
281,117  
354,946  
339,787  
329,187  
2,693,667  
2,767,400  
2,649,589  
2,263,324  
2,314,708  
0  
0  
0  
0  
0  
5,393,281  
4,488,079  
3,981,617  
4,145,823  
3,213,008  
325,718  
325,012  
324,320  
325,406  
339,790  
188,235  
164,923  
138,165  
135,477  
107,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,672,631  
9,962,861  
9,808,770  
9,319,853  
8,458,890  
7,519,617  
7,474,909  
7,140,229  
6,786,656  
6,029,110  
1,263,915  
1,670,687  
1,551,632  
1,517,801  
934,711  
6,255,703  
5,804,222  
5,588,597  
5,268,855  
5,094,398  
3,153,014  
2,487,952  
2,668,541  
2,533,197  
2,429,780  
3,153,014  
2,487,952  
2,668,541  
2,533,197  
2,429,780  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0