Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,808,770  
9,319,853  
8,458,890  
8,117,601  
7,480,363  
2,360,134  
2,110,035  
2,155,163  
2,148,582  
2,043,540  
567,450  
428,688  
515,120  
454,209  
524,486  
169,298  
134,298  
194,397  
315,049  
45,249  
1,361,623  
1,311,593  
1,244,988  
1,198,538  
1,325,812  
48,877  
41,508  
61,054  
60,403  
57,554  
212,885  
193,948  
139,603  
120,384  
90,438  
7,448,636  
7,209,818  
6,303,727  
5,969,019  
5,436,823  
354,946  
339,787  
329,187  
330,923  
391,142  
2,649,589  
2,263,324  
2,314,708  
2,362,543  
2,404,136  
0  
0  
0  
0  
0  
3,981,617  
4,145,823  
3,213,008  
2,847,828  
2,240,627  
324,320  
325,406  
339,790  
336,363  
325,936  
138,165  
135,477  
107,034  
91,362  
74,983  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,808,770  
9,319,853  
8,458,890  
8,117,601  
7,480,363  
7,140,229  
6,786,656  
6,029,110  
5,822,522  
5,653,125  
1,551,632  
1,517,801  
934,711  
823,859  
739,175  
5,588,597  
5,268,855  
5,094,398  
4,998,664  
4,913,951  
2,668,541  
2,533,197  
2,429,780  
2,295,079  
1,827,238  
2,668,541  
2,533,197  
2,429,780  
2,295,079  
1,827,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0