Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,768,827  
10,672,631  
9,962,861  
9,808,770  
9,319,853  
1,789,831  
1,783,876  
1,936,330  
2,360,134  
2,110,035  
324,184  
260,263  
615,499  
567,450  
428,688  
246,331  
404,297  
59,816  
169,298  
134,298  
995,955  
926,349  
1,097,679  
1,361,623  
1,311,593  
48,422  
50,249  
47,553  
48,877  
41,508  
174,939  
142,718  
115,784  
212,885  
193,948  
8,978,995  
8,888,755  
8,026,531  
7,448,636  
7,209,818  
287,293  
287,855  
281,117  
354,946  
339,787  
2,754,790  
2,693,667  
2,767,400  
2,649,589  
2,263,324  
0  
0  
0  
0  
0  
5,367,931  
5,393,281  
4,488,079  
3,981,617  
4,145,823  
319,653  
325,718  
325,012  
324,320  
325,406  
249,328  
188,235  
164,923  
138,165  
135,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,768,827  
10,672,631  
9,962,861  
9,808,770  
9,319,853  
7,541,440  
7,519,617  
7,474,909  
7,140,229  
6,786,656  
1,028,185  
1,263,915  
1,670,687  
1,551,632  
1,517,801  
6,513,254  
6,255,703  
5,804,222  
5,588,597  
5,268,855  
3,227,387  
3,153,014  
2,487,952  
2,668,541  
2,533,197  
3,227,387  
3,153,014  
2,487,952  
2,668,541  
2,533,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0