Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,853,953  
10,573,596  
10,768,827  
10,672,631  
9,962,861  
2,271,514  
2,068,716  
1,789,831  
1,783,876  
1,936,330  
319,443  
178,888  
324,184  
260,263  
615,499  
58,478  
138,231  
246,331  
404,297  
59,816  
1,677,550  
1,526,232  
995,955  
926,349  
1,097,679  
36,799  
50,342  
48,422  
50,249  
47,553  
179,244  
175,024  
174,939  
142,718  
115,784  
8,582,438  
8,504,880  
8,978,995  
8,888,755  
8,026,531  
227,288  
239,239  
287,293  
287,855  
281,117  
2,946,334  
2,666,024  
2,754,790  
2,693,667  
2,767,400  
0  
0  
0  
0  
0  
4,777,397  
5,008,671  
5,367,931  
5,393,281  
4,488,079  
339,641  
322,467  
319,653  
325,718  
325,012  
291,778  
268,478  
249,328  
188,235  
164,923  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,853,953  
10,573,596  
10,768,827  
10,672,631  
9,962,861  
7,588,727  
7,338,834  
7,541,440  
7,519,617  
7,474,909  
941,239  
858,963  
1,028,185  
1,263,915  
1,670,687  
6,647,488  
6,479,871  
6,513,254  
6,255,703  
5,804,222  
3,265,225  
3,234,762  
3,227,387  
3,153,014  
2,487,952  
3,265,225  
3,234,762  
3,227,387  
3,153,014  
2,487,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0