Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
574,179  
545,134  
 
 
 
378,636  
385,076  
 
 
 
4,391  
8,541  
 
 
 
234,300  
284,982  
 
 
 
99,240  
49,541  
 
 
 
38,507  
37,136  
 
 
 
2,199  
4,875  
 
 
 
195,543  
160,058  
 
 
 
20,000  
0  
 
 
 
66,473  
61,117  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,602  
142  
 
 
 
97,917  
93,661  
 
 
 
6,551  
5,139  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
574,179  
545,134  
 
 
 
255,049  
262,513  
 
 
 
254,114  
261,909  
 
 
 
934  
604  
 
 
 
319,131  
282,621  
 
 
 
319,131  
282,621  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0