Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
545,134  
 
 
 
 
385,076  
 
 
 
 
8,541  
 
 
 
 
284,982  
 
 
 
 
49,541  
 
 
 
 
37,136  
 
 
 
 
4,875  
 
 
 
 
160,058  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
61,117  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
142  
 
 
 
 
93,661  
 
 
 
 
5,139  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
545,134  
 
 
 
 
262,513  
 
 
 
 
261,909  
 
 
 
 
604  
 
 
 
 
282,621  
 
 
 
 
282,621  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0