Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (HUG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
690,030  
610,135  
574,179  
545,134  
 
476,812  
414,501  
378,636  
385,076  
 
29,063  
33,118  
4,391  
8,541  
 
328,882  
263,200  
234,300  
284,982  
 
57,499  
71,242  
99,240  
49,541  
 
59,261  
44,643  
38,507  
37,136  
 
2,107  
2,298  
2,199  
4,875  
 
213,218  
195,634  
195,543  
160,058  
 
0  
15,000  
20,000  
0  
 
70,396  
66,025  
66,473  
61,117  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,889  
5,226  
4,602  
142  
 
126,226  
101,648  
97,917  
93,661  
 
7,708  
7,736  
6,551  
5,139  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
690,030  
610,135  
574,179  
545,134  
 
282,324  
269,185  
255,049  
262,513  
 
281,606  
268,090  
254,114  
261,909  
 
718  
1,094  
934  
604  
 
407,706  
340,950  
319,131  
282,621  
 
407,706  
340,950  
319,131  
282,621  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0