Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
866,667  
874,959  
996,984  
878,366  
810,004  
841,504  
848,516  
915,973  
822,161  
776,701  
18,323  
11,452  
39,868  
14,068  
17,779  
500  
500  
500  
3,035  
6,765  
203,133  
173,604  
201,789  
188,221  
193,048  
619,136  
661,659  
671,635  
608,363  
552,451  
412  
1,301  
2,182  
8,474  
6,658  
25,163  
26,443  
81,011  
56,204  
33,302  
0  
0  
48,105  
22,544  
0  
19,803  
20,455  
21,769  
23,306  
24,129  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,403  
2,934  
1,703  
550  
550  
200  
0  
0  
4,809  
5,438  
7,533  
7,421  
7,470  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
866,667  
874,959  
996,984  
878,366  
810,004  
627,826  
629,225  
745,665  
640,447  
573,645  
479,108  
442,457  
535,837  
440,461  
414,019  
148,718  
186,768  
209,827  
199,986  
159,626  
238,840  
245,734  
251,320  
237,918  
236,359  
238,840  
245,734  
251,320  
237,918  
236,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0