Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
626,491  
660,981  
666,533  
701,752  
799,754  
608,991  
642,600  
645,398  
679,582  
775,295  
2,338  
7,737  
5,034  
7,617  
13,683  
1,567  
985  
500  
500  
500  
127,653  
144,501  
155,205  
164,879  
178,549  
477,433  
489,377  
484,659  
506,586  
582,264  
0  
0  
0  
0  
298  
17,500  
18,381  
21,136  
22,169  
24,460  
0  
0  
0  
0  
0  
13,402  
14,022  
16,580  
17,234  
19,145  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
550  
550  
550  
550  
550  
3,549  
3,810  
4,006  
4,386  
4,765  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
626,491  
660,981  
666,533  
701,752  
799,754  
431,409  
466,653  
472,723  
452,994  
558,820  
324,452  
371,504  
380,069  
349,272  
426,851  
106,957  
95,149  
92,654  
103,723  
131,969  
195,082  
194,329  
193,810  
248,757  
240,934  
195,082  
194,329  
193,810  
248,757  
240,934  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0