Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
701,752  
799,754  
866,667  
874,959  
996,984  
679,582  
775,295  
841,504  
848,516  
915,973  
7,617  
13,683  
18,323  
11,452  
39,868  
500  
500  
500  
500  
500  
164,879  
178,549  
203,133  
173,604  
201,789  
506,586  
582,264  
619,136  
661,659  
671,635  
0  
298  
412  
1,301  
2,182  
22,169  
24,460  
25,163  
26,443  
81,011  
0  
0  
0  
0  
48,105  
17,234  
19,145  
19,803  
20,455  
21,769  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,403  
550  
550  
550  
550  
200  
4,386  
4,765  
4,809  
5,438  
7,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
701,752  
799,754  
866,667  
874,959  
996,984  
452,994  
558,820  
627,826  
629,225  
745,665  
349,272  
426,851  
479,108  
442,457  
535,837  
103,723  
131,969  
148,718  
186,768  
209,827  
248,757  
240,934  
238,840  
245,734  
251,320  
248,757  
240,934  
238,840  
245,734  
251,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0