Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
660,981  
666,533  
701,752  
799,754  
866,667  
642,600  
645,398  
679,582  
775,295  
841,504  
7,737  
5,034  
7,617  
13,683  
18,323  
985  
500  
500  
500  
500  
144,501  
155,205  
164,879  
178,549  
203,133  
489,377  
484,659  
506,586  
582,264  
619,136  
0  
0  
0  
298  
412  
18,381  
21,136  
22,169  
24,460  
25,163  
0  
0  
0  
0  
0  
14,022  
16,580  
17,234  
19,145  
19,803  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
550  
550  
550  
550  
550  
3,810  
4,006  
4,386  
4,765  
4,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
660,981  
666,533  
701,752  
799,754  
866,667  
466,653  
472,723  
452,994  
558,820  
627,826  
371,504  
380,069  
349,272  
426,851  
479,108  
95,149  
92,654  
103,723  
131,969  
148,718  
194,329  
193,810  
248,757  
240,934  
238,840  
194,329  
193,810  
248,757  
240,934  
238,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0