Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
878,366  
810,004  
757,100  
738,418  
756,295  
822,161  
776,701  
724,038  
705,785  
723,993  
14,068  
17,779  
7,264  
6,087  
29,658  
3,035  
6,765  
8,185  
13,840  
0  
188,221  
193,048  
187,925  
187,909  
172,806  
608,363  
552,451  
516,879  
494,827  
515,228  
8,474  
6,658  
3,785  
3,121  
6,301  
56,204  
33,302  
33,063  
32,633  
32,302  
22,544  
0  
110  
110  
110  
23,306  
24,129  
24,689  
23,649  
24,074  
0  
0  
0  
0  
0  
2,934  
1,703  
1,538  
1,538  
1,875  
0  
0  
0  
0  
0  
7,421  
7,470  
6,726  
7,336  
6,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
878,366  
810,004  
757,100  
738,418  
756,295  
640,447  
573,645  
512,403  
494,135  
518,747  
440,461  
414,019  
389,336  
383,658  
399,920  
199,986  
159,626  
123,066  
110,477  
118,827  
237,918  
236,359  
244,698  
244,283  
237,548  
237,918  
236,359  
244,698  
244,283  
237,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0