Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
810,004  
757,100  
738,418  
756,295  
759,260  
776,701  
724,038  
705,785  
723,993  
726,598  
17,779  
7,264  
6,087  
29,658  
9,748  
6,765  
8,185  
13,840  
0  
0  
193,048  
187,925  
187,909  
172,806  
203,361  
552,451  
516,879  
494,827  
515,228  
507,190  
6,658  
3,785  
3,121  
6,301  
6,300  
33,302  
33,063  
32,633  
32,302  
32,661  
0  
110  
110  
110  
110  
24,129  
24,689  
23,649  
24,074  
24,460  
0  
0  
0  
0  
0  
1,703  
1,538  
1,538  
1,875  
1,875  
0  
0  
0  
0  
0  
7,470  
6,726  
7,336  
6,243  
6,216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
810,004  
757,100  
738,418  
756,295  
759,260  
573,645  
512,403  
494,135  
518,747  
521,322  
414,019  
389,336  
383,658  
399,920  
431,345  
159,626  
123,066  
110,477  
118,827  
89,977  
236,359  
244,698  
244,283  
237,548  
237,938  
236,359  
244,698  
244,283  
237,548  
237,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0