Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
521,336  
552,941  
620,980  
652,492  
627,629  
447,580  
482,993  
566,690  
597,886  
597,692  
26,981  
25,514  
62,471  
14,063  
35,024  
0  
0  
0  
5,400  
400  
204,543  
216,474  
221,599  
188,931  
207,278  
211,215  
238,404  
281,945  
387,338  
354,217  
4,842  
2,601  
676  
2,154  
773  
73,755  
69,949  
54,290  
54,606  
29,937  
0  
0  
0  
0  
0  
44,043  
41,338  
42,107  
37,874  
9,769  
0  
0  
0  
0  
0  
1,248  
697  
697  
5,659  
9,127  
27,210  
27,256  
10,799  
10,880  
10,845  
1,254  
658  
688  
193  
196  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
521,336  
552,941  
620,980  
652,492  
627,629  
344,806  
371,250  
443,574  
481,779  
458,656  
344,806  
371,250  
443,574  
481,779  
458,656  
0  
0  
0  
0  
0  
176,529  
181,691  
177,406  
170,713  
168,973  
176,529  
181,691  
177,406  
170,713  
168,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0