Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
752,639  
742,475  
671,572  
633,483  
592,987  
677,815  
661,219  
589,009  
550,329  
514,615  
33,907  
39,898  
25,886  
24,721  
12,632  
0  
0  
0  
0  
0  
257,033  
265,082  
262,372  
242,940  
203,057  
383,252  
354,785  
300,194  
279,025  
289,449  
3,623  
1,455  
556  
3,643  
9,476  
74,825  
81,256  
82,563  
83,154  
78,372  
0  
0  
0  
0  
0  
47,718  
48,873  
50,178  
50,545  
46,698  
0  
0  
0  
0  
0  
697  
697  
697  
697  
1,348  
22,697  
27,731  
27,616  
27,522  
27,349  
3,713  
3,955  
4,072  
4,390  
2,977  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
752,639  
742,475  
671,572  
633,483  
592,987  
605,349  
547,045  
488,170  
454,441  
403,970  
605,349  
547,045  
488,170  
454,441  
403,970  
0  
0  
0  
0  
0  
147,290  
195,429  
183,402  
179,042  
189,017  
147,290  
195,429  
183,402  
179,042  
189,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0