Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
853,799  
821,179  
752,639  
742,475  
671,572  
780,493  
746,453  
677,815  
661,219  
589,009  
15,913  
29,684  
33,907  
39,898  
25,886  
0  
0  
0  
0  
0  
260,446  
245,405  
257,033  
265,082  
262,372  
500,709  
464,918  
383,252  
354,785  
300,194  
3,424  
6,445  
3,623  
1,455  
556  
73,306  
74,725  
74,825  
81,256  
82,563  
0  
0  
0  
0  
0  
45,673  
46,673  
47,718  
48,873  
50,178  
0  
0  
0  
0  
0  
697  
697  
697  
697  
697  
22,733  
22,446  
22,697  
27,731  
27,616  
4,203  
4,909  
3,713  
3,955  
4,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
853,799  
821,179  
752,639  
742,475  
671,572  
699,162  
668,957  
605,349  
547,045  
488,170  
699,162  
668,957  
605,349  
547,045  
488,170  
0  
0  
0  
0  
0  
154,637  
152,222  
147,290  
195,429  
183,402  
154,637  
152,222  
147,290  
195,429  
183,402  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0