Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
633,483  
592,987  
609,823  
536,521  
521,336  
550,329  
514,615  
532,587  
460,245  
447,580  
24,721  
12,632  
31,019  
17,187  
26,981  
0  
0  
0  
0  
0  
242,940  
203,057  
183,444  
200,988  
204,543  
279,025  
289,449  
305,799  
233,096  
211,215  
3,643  
9,476  
12,325  
8,974  
4,842  
83,154  
78,372  
77,236  
76,277  
73,755  
0  
0  
0  
0  
0  
50,545  
46,698  
45,412  
45,903  
44,043  
0  
0  
0  
0  
0  
697  
1,348  
1,348  
1,248  
1,248  
27,522  
27,349  
27,358  
27,172  
27,210  
4,390  
2,977  
3,118  
1,954  
1,254  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
633,483  
592,987  
609,823  
536,521  
521,336  
454,441  
403,970  
428,543  
356,358  
344,806  
454,441  
403,970  
428,543  
356,358  
344,806  
0  
0  
0  
0  
0  
179,042  
189,017  
181,279  
180,163  
176,529  
179,042  
189,017  
181,279  
180,163  
176,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0