Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
592,987  
609,823  
536,521  
521,336  
552,941  
514,615  
532,587  
460,245  
447,580  
482,993  
12,632  
31,019  
17,187  
26,981  
25,514  
0  
0  
0  
0  
0  
203,057  
183,444  
200,988  
204,543  
216,474  
289,449  
305,799  
233,096  
211,215  
238,404  
9,476  
12,325  
8,974  
4,842  
2,601  
78,372  
77,236  
76,277  
73,755  
69,949  
0  
0  
0  
0  
0  
46,698  
45,412  
45,903  
44,043  
41,338  
0  
0  
0  
0  
0  
1,348  
1,348  
1,248  
1,248  
697  
27,349  
27,358  
27,172  
27,210  
27,256  
2,977  
3,118  
1,954  
1,254  
658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
592,987  
609,823  
536,521  
521,336  
552,941  
403,970  
428,543  
356,358  
344,806  
371,250  
403,970  
428,543  
356,358  
344,806  
371,250  
0  
0  
0  
0  
0  
189,017  
181,279  
180,163  
176,529  
181,691  
189,017  
181,279  
180,163  
176,529  
181,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0