Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,210,494  
1,336,248  
1,238,731  
1,121,600  
991,798  
1,181,038  
1,308,629  
969,103  
1,086,523  
966,719  
43,430  
69,028  
35,983  
42,370  
17,518  
4,230  
4,230  
4,230  
4,230  
2,730  
854,216  
848,178  
815,745  
785,287  
732,580  
238,599  
369,904  
97,238  
250,654  
211,459  
40,563  
17,290  
15,907  
3,982  
2,431  
29,456  
27,619  
269,628  
35,077  
25,079  
9,915  
8,079  
2,000  
14,824  
4,544  
5,049  
5,316  
2,603  
6,076  
6,382  
0  
0  
2,947  
0  
0  
0  
0  
247,912  
0  
0  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
910  
643  
584  
596  
572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,210,494  
1,336,248  
1,238,731  
1,121,600  
991,798  
1,044,394  
1,178,117  
1,080,950  
947,270  
817,700  
887,164  
944,408  
884,591  
674,433  
556,905  
157,231  
233,709  
196,359  
272,838  
260,795  
166,099  
143,402  
157,781  
174,330  
174,098  
166,099  
143,402  
157,781  
174,330  
174,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
14,729  
0  
0  
0