Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,238,731  
1,121,600  
991,798  
884,499  
822,506  
969,103  
1,086,523  
966,719  
862,018  
559,935  
35,983  
42,370  
17,518  
9,206  
26,000  
4,230  
4,230  
2,730  
1,230  
1,230  
815,745  
785,287  
732,580  
424,518  
381,470  
97,238  
250,654  
211,459  
417,863  
148,754  
15,907  
3,982  
2,431  
9,201  
2,481  
269,628  
35,077  
25,079  
22,481  
262,571  
2,000  
14,824  
4,544  
0  
0  
2,603  
6,076  
6,382  
6,721  
7,060  
2,947  
0  
0  
0  
0  
247,912  
0  
0  
0  
239,852  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
584  
596  
572  
2,179  
2,078  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,238,731  
1,121,600  
991,798  
884,499  
822,506  
1,080,950  
947,270  
817,700  
715,767  
653,670  
884,591  
674,433  
556,905  
715,767  
653,555  
196,359  
272,838  
260,795  
0  
115  
157,781  
174,330  
174,098  
168,732  
168,836  
157,781  
174,330  
174,098  
168,732  
168,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0