Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
608,766  
620,247  
670,659  
615,362  
507,893  
586,352  
24,445  
13,217  
29,906  
18,729  
28,652  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
4,580  
401,754  
476,930  
369,896  
310,626  
370,742  
190,855  
178,974  
207,730  
174,408  
176,227  
1,962  
308  
6,600  
2,900  
6,152  
22,289  
22,928  
22,078  
53,624  
22,414  
0  
0  
0  
0  
0  
7,440  
7,861  
7,275  
4,583  
8,070  
0  
0  
0  
3,089  
0  
0  
0  
0  
26,699  
0  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
1,268  
1,485  
1,221  
5,671  
762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
608,766  
467,215  
517,583  
463,784  
389,367  
429,273  
467,215  
517,583  
463,784  
389,252  
429,273  
0  
0  
0  
115  
0  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
164,093  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
164,093  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
15,606  
0  
15,400