Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
637,440  
561,516  
608,766  
623,903  
675,428  
615,362  
507,893  
586,352  
600,979  
651,754  
29,906  
18,729  
28,652  
40,430  
65,983  
1,230  
1,230  
4,580  
4,500  
4,500  
369,896  
310,626  
370,742  
369,652  
290,880  
207,730  
174,408  
176,227  
179,367  
279,343  
6,600  
2,900  
6,152  
7,030  
11,048  
22,078  
53,624  
22,414  
22,924  
23,674  
0  
0  
0  
0  
0  
7,275  
4,583  
8,070  
8,469  
8,944  
0  
3,089  
0  
0  
0  
0  
26,699  
0  
0  
0  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
1,221  
5,671  
762  
874  
1,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
637,440  
561,516  
608,766  
623,903  
675,428  
463,784  
389,367  
429,273  
443,759  
491,520  
463,784  
389,252  
429,273  
443,759  
491,520  
0  
115  
0  
0  
0  
158,050  
172,149  
164,093  
164,652  
168,638  
158,050  
172,149  
164,093  
164,652  
168,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
15,606  
0  
15,400  
15,492  
15,270