Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,121,600  
991,798  
884,499  
822,506  
642,536  
1,086,523  
966,719  
862,018  
559,935  
620,247  
42,370  
17,518  
9,206  
26,000  
24,445  
4,230  
2,730  
1,230  
1,230  
1,230  
785,287  
732,580  
424,518  
381,470  
401,754  
250,654  
211,459  
417,863  
148,754  
190,855  
3,982  
2,431  
9,201  
2,481  
1,962  
35,077  
25,079  
22,481  
262,571  
22,289  
14,824  
4,544  
0  
0  
0  
6,076  
6,382  
6,721  
7,060  
7,440  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
239,852  
0  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
596  
572  
2,179  
2,078  
1,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,121,600  
991,798  
884,499  
822,506  
642,536  
947,270  
817,700  
715,767  
653,670  
467,215  
674,433  
556,905  
715,767  
653,555  
467,215  
272,838  
260,795  
0  
115  
0  
174,330  
174,098  
168,732  
168,836  
175,321  
174,330  
174,098  
168,732  
168,836  
175,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0