Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
822,506  
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
559,935  
620,247  
670,659  
615,362  
507,893  
26,000  
24,445  
13,217  
29,906  
18,729  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
381,470  
401,754  
476,930  
369,896  
310,626  
148,754  
190,855  
178,974  
207,730  
174,408  
2,481  
1,962  
308  
6,600  
2,900  
262,571  
22,289  
22,928  
22,078  
53,624  
0  
0  
0  
0  
0  
7,060  
7,440  
7,861  
7,275  
4,583  
0  
0  
0  
0  
3,089  
239,852  
0  
0  
0  
26,699  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
2,078  
1,268  
1,485  
1,221  
5,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
822,506  
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
653,670  
467,215  
517,583  
463,784  
389,367  
653,555  
467,215  
517,583  
463,784  
389,252  
115  
0  
0  
0  
115  
168,836  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
168,836  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
15,606  
0