Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
991,798  
884,499  
822,506  
642,536  
693,587  
966,719  
862,018  
559,935  
620,247  
670,659  
17,518  
9,206  
26,000  
24,445  
13,217  
2,730  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
732,580  
424,518  
381,470  
401,754  
476,930  
211,459  
417,863  
148,754  
190,855  
178,974  
2,431  
9,201  
2,481  
1,962  
308  
25,079  
22,481  
262,571  
22,289  
22,928  
4,544  
0  
0  
0  
0  
6,382  
6,721  
7,060  
7,440  
7,861  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
239,852  
0  
0  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
572  
2,179  
2,078  
1,268  
1,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
991,798  
884,499  
822,506  
642,536  
693,587  
817,700  
715,767  
653,670  
467,215  
517,583  
556,905  
715,767  
653,555  
467,215  
517,583  
260,795  
0  
115  
0  
0  
174,098  
168,732  
168,836  
175,321  
176,004  
174,098  
168,732  
168,836  
175,321  
176,004  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0