Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
859,949  
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
837,295  
620,247  
670,659  
615,362  
507,893  
26,000  
24,445  
13,217  
29,906  
18,729  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
1,230  
415,715  
401,754  
476,930  
369,896  
310,626  
388,605  
190,855  
178,974  
207,730  
174,408  
5,746  
1,962  
308  
6,600  
2,900  
22,654  
22,289  
22,928  
22,078  
53,624  
0  
0  
0  
0  
0  
7,060  
7,440  
7,861  
7,275  
4,583  
0  
0  
0  
0  
3,089  
0  
0  
0  
0  
26,699  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
13,581  
2,013  
1,268  
1,485  
1,221  
5,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
859,949  
642,536  
693,587  
637,440  
561,516  
691,094  
467,215  
517,583  
463,784  
389,367  
691,094  
467,215  
517,583  
463,784  
389,252  
0  
0  
0  
0  
115  
168,855  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
168,855  
175,321  
176,004  
158,050  
172,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
15,606  
0