Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh (HTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
540,232  
536,784  
526,496  
530,863  
331,205  
70,393  
62,512  
58,441  
58,352  
50,260  
13,235  
10,451  
13,836  
17,021  
17,543  
39,451  
33,431  
26,054  
22,871  
17,235  
8,439  
8,896  
7,845  
8,902  
9,193  
9,030  
8,535  
9,125  
7,977  
6,290  
237  
1,199  
1,581  
1,581  
0  
469,839  
474,273  
468,055  
472,511  
280,945  
0  
0  
0  
0  
0  
455,436  
460,962  
442,280  
448,393  
274,212  
0  
0  
0  
0  
0  
7,723  
6,509  
21,161  
19,223  
2,982  
0  
0  
0  
0  
0  
6,680  
6,802  
4,614  
4,895  
3,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
540,232  
536,784  
526,496  
530,863  
331,205  
339,617  
339,974  
331,099  
335,690  
136,053  
262,300  
262,657  
253,782  
258,373  
50,597  
77,317  
77,317  
77,317  
77,317  
85,456  
200,615  
196,811  
195,397  
195,173  
195,152  
200,900  
196,811  
195,397  
195,173  
195,152  
-285  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0