Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,670  
 
354,356  
389,104  
376,335  
254,703  
 
292,532  
325,530  
309,334  
89,871  
 
89,130  
98,143  
80,486  
74,129  
 
105,991  
95,991  
70,991  
86,815  
 
96,684  
131,243  
157,628  
322  
 
183  
153  
229  
3,566  
 
544  
0  
0  
130,967  
 
61,824  
63,574  
67,001  
0  
 
0  
0  
0  
53,883  
 
60,069  
63,456  
66,896  
0  
 
0  
0  
0  
77,084  
 
256  
117  
105  
0  
 
1,500  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,670  
 
354,356  
389,104  
376,335  
75,001  
 
36,977  
74,827  
66,421  
75,001  
 
36,977  
74,827  
66,421  
0  
 
0  
0  
0  
310,669  
 
317,379  
314,277  
309,914  
310,669  
 
317,379  
314,277  
309,914  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0