Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,518  
373,554  
378,271  
411,640  
385,670  
239,640  
221,727  
220,465  
248,657  
254,703  
32,796  
29,912  
36,682  
54,401  
89,871  
98,470  
96,994  
86,861  
87,078  
74,129  
107,100  
92,203  
91,826  
100,854  
86,815  
1,273  
1,079  
734  
621  
322  
1  
1,540  
4,362  
5,703  
3,566  
145,878  
151,827  
157,806  
162,983  
130,967  
0  
0  
0  
0  
0  
145,878  
151,827  
157,806  
153,676  
53,883  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,307  
77,084  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,518  
373,554  
378,271  
411,640  
385,670  
72,246  
48,709  
57,559  
96,982  
75,001  
72,246  
48,709  
57,559  
96,982  
75,001  
0  
0  
0  
0  
0  
313,272  
324,845  
320,711  
314,657  
310,669  
313,272  
324,845  
320,711  
314,657  
310,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0