Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,104  
376,335  
361,870  
353,394  
361,473  
325,530  
309,334  
291,216  
279,302  
284,107  
98,143  
80,486  
72,928  
62,380  
60,768  
95,991  
70,991  
34,991  
34,991  
33,879  
131,243  
157,628  
183,001  
181,613  
188,848  
153  
229  
296  
319  
612  
0  
0  
0  
0  
0  
63,574  
67,001  
70,654  
74,092  
77,366  
0  
0  
0  
0  
0  
63,456  
66,896  
70,293  
73,731  
77,170  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
105  
105  
105  
105  
0  
0  
256  
256  
91  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,104  
376,335  
361,870  
353,394  
361,473  
74,827  
66,421  
41,830  
39,682  
71,202  
74,827  
66,421  
41,830  
39,682  
71,202  
0  
0  
0  
0  
0  
314,277  
309,914  
320,040  
313,712  
290,271  
314,277  
309,914  
320,040  
313,712  
290,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0