Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
354,356  
389,104  
376,335  
361,870  
 
292,532  
325,530  
309,334  
291,216  
 
89,130  
98,143  
80,486  
72,928  
 
105,991  
95,991  
70,991  
34,991  
 
96,684  
131,243  
157,628  
183,001  
 
183  
153  
229  
296  
 
544  
0  
0  
0  
 
61,824  
63,574  
67,001  
70,654  
 
0  
0  
0  
0  
 
60,069  
63,456  
66,896  
70,293  
 
0  
0  
0  
0  
 
256  
117  
105  
105  
 
1,500  
0  
0  
256  
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
354,356  
389,104  
376,335  
361,870  
 
36,977  
74,827  
66,421  
41,830  
 
36,977  
74,827  
66,421  
41,830  
 
0  
0  
0  
0  
 
317,379  
314,277  
309,914  
320,040  
 
317,379  
314,277  
309,914  
320,040  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0