Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,356  
389,104  
376,335  
361,870  
353,394  
292,532  
325,530  
309,334  
291,216  
279,302  
89,130  
98,143  
80,486  
72,928  
62,380  
105,991  
95,991  
70,991  
34,991  
34,991  
96,684  
131,243  
157,628  
183,001  
181,613  
183  
153  
229  
296  
319  
544  
0  
0  
0  
0  
61,824  
63,574  
67,001  
70,654  
74,092  
0  
0  
0  
0  
0  
60,069  
63,456  
66,896  
70,293  
73,731  
0  
0  
0  
0  
0  
256  
117  
105  
105  
105  
1,500  
0  
0  
256  
256  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,356  
389,104  
376,335  
361,870  
353,394  
36,977  
74,827  
66,421  
41,830  
39,682  
36,977  
74,827  
66,421  
41,830  
39,682  
0  
0  
0  
0  
0  
317,379  
314,277  
309,914  
320,040  
313,712  
317,379  
314,277  
309,914  
320,040  
313,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0