Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,640  
385,670  
 
354,356  
389,104  
248,657  
254,703  
 
292,532  
325,530  
54,401  
89,871  
 
89,130  
98,143  
87,078  
74,129  
 
105,991  
95,991  
100,854  
86,815  
 
96,684  
131,243  
621  
322  
 
183  
153  
5,703  
3,566  
 
544  
0  
162,983  
130,967  
 
61,824  
63,574  
0  
0  
 
0  
0  
153,676  
53,883  
 
60,069  
63,456  
0  
0  
 
0  
0  
9,307  
77,084  
 
256  
117  
0  
0  
 
1,500  
0  
0  
0  
 
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,640  
385,670  
 
354,356  
389,104  
96,982  
75,001  
 
36,977  
74,827  
96,982  
75,001  
 
36,977  
74,827  
0  
0  
 
0  
0  
314,657  
310,669  
 
317,379  
314,277  
314,657  
310,669  
 
317,379  
314,277  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0