Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,029  
394,588  
385,518  
373,554  
378,271  
258,107  
254,688  
239,640  
221,727  
220,465  
26,542  
42,467  
32,796  
29,912  
36,682  
102,801  
98,265  
98,470  
96,994  
86,861  
127,477  
113,096  
107,100  
92,203  
91,826  
1,093  
860  
1,273  
1,079  
734  
193  
1  
1  
1,540  
4,362  
133,922  
139,899  
145,878  
151,827  
157,806  
0  
0  
0  
0  
0  
133,922  
139,899  
145,878  
151,827  
157,806  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,029  
394,588  
385,518  
373,554  
378,271  
62,045  
69,694  
72,246  
48,709  
57,559  
62,045  
69,694  
72,246  
48,709  
57,559  
0  
0  
0  
0  
0  
329,984  
324,893  
313,272  
324,845  
320,711  
329,984  
324,893  
313,272  
324,845  
320,711  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0