Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (HTV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,271  
411,640  
385,670  
 
354,356  
220,465  
248,657  
254,703  
 
292,532  
36,682  
54,401  
89,871  
 
89,130  
86,861  
87,078  
74,129  
 
105,991  
91,826  
100,854  
86,815  
 
96,684  
734  
621  
322  
 
183  
4,362  
5,703  
3,566  
 
544  
157,806  
162,983  
130,967  
 
61,824  
0  
0  
0  
 
0  
157,806  
153,676  
53,883  
 
60,069  
0  
0  
0  
 
0  
0  
9,307  
77,084  
 
256  
0  
0  
0  
 
1,500  
0  
0  
0  
 
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,271  
411,640  
385,670  
 
354,356  
57,559  
96,982  
75,001  
 
36,977  
57,559  
96,982  
75,001  
 
36,977  
0  
0  
0  
 
0  
320,711  
314,657  
310,669  
 
317,379  
320,711  
314,657  
310,669  
 
317,379  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0