Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,720  
228,562  
217,500  
215,929  
 
76,416  
87,792  
79,657  
73,609  
 
21,401  
21,028  
15,910  
3,942  
 
34,222  
21,028  
20,948  
18,554  
 
18,508  
43,557  
40,802  
47,346  
 
1,768  
2,063  
1,946  
3,517  
 
516  
116  
52  
250  
 
151,305  
140,771  
137,843  
142,320  
 
5,171  
5,171  
5,469  
6,251  
 
128,779  
131,588  
131,964  
134,819  
 
1,655  
1,723  
0  
0  
 
15,528  
2,106  
77  
1,250  
 
0  
0  
0  
0  
 
170  
182  
333  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,720  
228,562  
217,500  
215,929  
 
46,587  
48,302  
48,005  
47,346  
 
20,803  
26,479  
23,917  
23,257  
 
25,783  
21,823  
24,088  
24,088  
 
181,133  
180,260  
169,495  
168,584  
 
181,133  
180,260  
169,495  
168,584  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0