Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,337  
228,985  
229,240  
235,689  
237,752  
93,078  
87,144  
85,412  
89,484  
78,142  
9,750  
3,662  
7,136  
7,309  
6,637  
45,542  
41,757  
41,647  
40,637  
32,875  
34,920  
37,359  
32,878  
37,976  
28,741  
2,661  
4,138  
3,230  
3,233  
9,755  
206  
228  
522  
329  
133  
139,259  
141,841  
143,828  
146,205  
159,610  
3,316  
3,316  
4,118  
4,183  
4,799  
134,920  
122,990  
125,768  
123,793  
126,523  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
14,891  
13,447  
17,967  
17,967  
0  
0  
0  
0  
10,000  
994  
644  
495  
262  
321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,337  
228,985  
229,240  
235,689  
237,752  
50,632  
48,327  
45,703  
54,147  
57,082  
30,358  
27,714  
22,636  
30,680  
31,417  
20,273  
20,613  
23,067  
23,467  
25,665  
181,705  
180,658  
183,537  
181,542  
180,670  
181,705  
180,658  
183,537  
181,542  
180,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0