Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,240  
235,689  
237,752  
230,586  
227,720  
85,412  
89,484  
78,142  
72,177  
76,416  
7,136  
7,309  
6,637  
16,776  
21,401  
41,647  
40,637  
32,875  
33,277  
34,222  
32,878  
37,976  
28,741  
20,149  
18,508  
3,230  
3,233  
9,755  
1,937  
1,768  
522  
329  
133  
38  
516  
143,828  
146,205  
159,610  
158,409  
151,305  
4,118  
4,183  
4,799  
4,799  
5,171  
125,768  
123,793  
126,523  
128,412  
128,779  
0  
0  
0  
0  
1,655  
13,447  
17,967  
17,967  
15,060  
15,528  
0  
0  
10,000  
10,000  
0  
495  
262  
321  
138  
170  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,240  
235,689  
237,752  
230,586  
227,720  
45,703  
54,147  
57,082  
50,811  
46,587  
22,636  
30,680  
31,417  
27,066  
20,803  
23,067  
23,467  
25,665  
23,745  
25,783  
183,537  
181,542  
180,670  
179,775  
181,133  
183,537  
181,542  
180,670  
179,775  
181,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0