Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,500  
215,929  
 
 
 
79,657  
73,609  
 
 
 
15,910  
3,942  
 
 
 
20,948  
18,554  
 
 
 
40,802  
47,346  
 
 
 
1,946  
3,517  
 
 
 
52  
250  
 
 
 
137,843  
142,320  
 
 
 
5,469  
6,251  
 
 
 
131,964  
134,819  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
77  
1,250  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
333  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,500  
215,929  
 
 
 
48,005  
47,346  
 
 
 
23,917  
23,257  
 
 
 
24,088  
24,088  
 
 
 
169,495  
168,584  
 
 
 
169,495  
168,584  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0