Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,941  
232,947  
234,161  
232,337  
228,985  
102,462  
90,116  
88,770  
93,078  
87,144  
4,840  
5,998  
8,011  
9,750  
3,662  
51,032  
41,425  
36,592  
45,542  
41,757  
42,074  
29,834  
40,810  
34,920  
37,359  
4,083  
12,426  
2,709  
2,661  
4,138  
433  
433  
648  
206  
228  
128,478  
142,831  
145,390  
139,259  
141,841  
1,646  
1,992  
2,447  
3,316  
3,316  
126,096  
128,419  
131,556  
134,920  
122,990  
0  
0  
0  
0  
0  
428  
759  
510  
29  
14,891  
0  
11,066  
10,066  
0  
0  
308  
595  
812  
994  
644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,941  
232,947  
234,161  
232,337  
228,985  
50,647  
50,390  
51,567  
50,632  
48,327  
35,638  
33,031  
33,805  
30,358  
27,714  
15,009  
17,359  
17,761  
20,273  
20,613  
180,294  
182,557  
182,594  
181,705  
180,658  
180,294  
182,557  
182,594  
181,705  
180,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0