Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,689  
237,752  
230,586  
227,720  
228,562  
89,484  
78,142  
72,177  
76,416  
87,792  
7,309  
6,637  
16,776  
21,401  
21,028  
40,637  
32,875  
33,277  
34,222  
21,028  
37,976  
28,741  
20,149  
18,508  
43,557  
3,233  
9,755  
1,937  
1,768  
2,063  
329  
133  
38  
516  
116  
146,205  
159,610  
158,409  
151,305  
140,771  
4,183  
4,799  
4,799  
5,171  
5,171  
123,793  
126,523  
128,412  
128,779  
131,588  
0  
0  
0  
1,655  
1,723  
17,967  
17,967  
15,060  
15,528  
2,106  
0  
10,000  
10,000  
0  
0  
262  
321  
138  
170  
182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,689  
237,752  
230,586  
227,720  
228,562  
54,147  
57,082  
50,811  
46,587  
48,302  
30,680  
31,417  
27,066  
20,803  
26,479  
23,467  
25,665  
23,745  
25,783  
21,823  
181,542  
180,670  
179,775  
181,133  
180,260  
181,542  
180,670  
179,775  
181,133  
180,260  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0