Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,752  
230,586  
227,720  
228,562  
217,500  
78,142  
72,177  
76,416  
87,792  
79,657  
6,637  
16,776  
21,401  
21,028  
15,910  
32,875  
33,277  
34,222  
21,028  
20,948  
28,741  
20,149  
18,508  
43,557  
40,802  
9,755  
1,937  
1,768  
2,063  
1,946  
133  
38  
516  
116  
52  
159,610  
158,409  
151,305  
140,771  
137,843  
4,799  
4,799  
5,171  
5,171  
5,469  
126,523  
128,412  
128,779  
131,588  
131,964  
0  
0  
1,655  
1,723  
0  
17,967  
15,060  
15,528  
2,106  
77  
10,000  
10,000  
0  
0  
0  
321  
138  
170  
182  
333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,752  
230,586  
227,720  
228,562  
217,500  
57,082  
50,811  
46,587  
48,302  
48,005  
31,417  
27,066  
20,803  
26,479  
23,917  
25,665  
23,745  
25,783  
21,823  
24,088  
180,670  
179,775  
181,133  
180,260  
169,495  
180,670  
179,775  
181,133  
180,260  
169,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0