Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,586  
227,720  
228,562  
217,500  
215,929  
72,177  
76,416  
87,792  
79,657  
73,609  
16,776  
21,401  
21,028  
15,910  
3,942  
33,277  
34,222  
21,028  
20,948  
18,554  
20,149  
18,508  
43,557  
40,802  
47,346  
1,937  
1,768  
2,063  
1,946  
3,517  
38  
516  
116  
52  
250  
158,409  
151,305  
140,771  
137,843  
142,320  
4,799  
5,171  
5,171  
5,469  
6,251  
128,412  
128,779  
131,588  
131,964  
134,819  
0  
1,655  
1,723  
0  
0  
15,060  
15,528  
2,106  
77  
1,250  
10,000  
0  
0  
0  
0  
138  
170  
182  
333  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,586  
227,720  
228,562  
217,500  
215,929  
50,811  
46,587  
48,302  
48,005  
47,346  
27,066  
20,803  
26,479  
23,917  
23,257  
23,745  
25,783  
21,823  
24,088  
24,088  
179,775  
181,133  
180,260  
169,495  
168,584  
179,775  
181,133  
180,260  
169,495  
168,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0