Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,137  
311,188  
313,683  
414,877  
400,038  
36,995  
49,360  
47,148  
137,972  
86,268  
2,888  
5,903  
3,976  
1,308  
3,376  
0  
0  
0  
0  
0  
17,683  
26,914  
26,409  
100,781  
74,070  
16,424  
16,543  
16,405  
35,220  
8,807  
0  
0  
358  
662  
15  
275,142  
261,828  
266,535  
276,905  
313,769  
20,757  
20,757  
20,757  
54,597  
54,713  
5,262  
5,585  
8,356  
7,011  
6,059  
41,472  
41,754  
42,037  
42,320  
42,602  
170,904  
156,711  
158,002  
135,526  
174,535  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,335  
1,748  
2,021  
2,384  
2,451  
526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,137  
311,188  
313,683  
414,877  
400,038  
88,466  
86,960  
89,127  
189,036  
173,991  
87,409  
85,859  
87,787  
130,732  
124,625  
1,056  
1,101  
1,340  
58,305  
49,366  
223,672  
224,228  
224,556  
225,841  
226,047  
223,672  
224,228  
224,556  
225,841  
226,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0