Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,683  
414,877  
400,038  
422,368  
442,310  
47,148  
137,972  
86,268  
121,037  
128,498  
3,976  
1,308  
3,376  
2,324  
2,005  
0  
0  
0  
0  
0  
26,409  
100,781  
74,070  
115,721  
115,491  
16,405  
35,220  
8,807  
2,978  
9,546  
358  
662  
15  
15  
1,457  
266,535  
276,905  
313,769  
301,331  
313,812  
20,757  
54,597  
54,713  
54,065  
53,787  
8,356  
7,011  
6,059  
3,250  
3,374  
42,037  
42,320  
42,602  
42,885  
43,167  
158,002  
135,526  
174,535  
163,797  
181,367  
35,000  
35,000  
35,335  
35,335  
30,000  
2,384  
2,451  
526  
2,000  
2,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,683  
414,877  
400,038  
422,368  
442,310  
89,127  
189,036  
173,991  
191,531  
214,480  
87,787  
130,732  
124,625  
107,252  
71,228  
1,340  
58,305  
49,366  
84,279  
143,252  
224,556  
225,841  
226,047  
230,837  
227,830  
224,556  
225,841  
226,047  
230,837  
227,830  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0