Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,188  
313,683  
414,877  
400,038  
422,368  
49,360  
47,148  
137,972  
86,268  
121,037  
5,903  
3,976  
1,308  
3,376  
2,324  
0  
0  
0  
0  
0  
26,914  
26,409  
100,781  
74,070  
115,721  
16,543  
16,405  
35,220  
8,807  
2,978  
0  
358  
662  
15  
15  
261,828  
266,535  
276,905  
313,769  
301,331  
20,757  
20,757  
54,597  
54,713  
54,065  
5,585  
8,356  
7,011  
6,059  
3,250  
41,754  
42,037  
42,320  
42,602  
42,885  
156,711  
158,002  
135,526  
174,535  
163,797  
35,000  
35,000  
35,000  
35,335  
35,335  
2,021  
2,384  
2,451  
526  
2,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,188  
313,683  
414,877  
400,038  
422,368  
86,960  
89,127  
189,036  
173,991  
191,531  
85,859  
87,787  
130,732  
124,625  
107,252  
1,101  
1,340  
58,305  
49,366  
84,279  
224,228  
224,556  
225,841  
226,047  
230,837  
224,228  
224,556  
225,841  
226,047  
230,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0