Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (HTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,077  
 
 
 
 
60,746  
 
 
 
 
555  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
49,224  
 
 
 
 
10,827  
 
 
 
 
139  
 
 
 
 
24,330  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14,374  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,514  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,442  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,077  
 
 
 
 
69,096  
 
 
 
 
59,416  
 
 
 
 
9,681  
 
 
 
 
15,980  
 
 
 
 
15,980  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0