Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,416  
21,042  
21,829  
22,144  
21,723  
17,142  
16,617  
17,209  
17,332  
16,742  
13,610  
13,152  
14,353  
3,335  
1,135  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,919  
1,817  
1,291  
12,293  
13,969  
612  
642  
565  
705  
638  
0  
7  
0  
0  
0  
4,274  
4,425  
4,621  
4,811  
4,981  
0  
0  
0  
0  
0  
3,673  
3,824  
4,006  
4,189  
4,372  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
572  
572  
576  
576  
555  
30  
30  
38  
46  
54  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,416  
21,042  
21,829  
22,144  
21,723  
1,113  
902  
1,500  
2,141  
2,129  
1,113  
902  
1,500  
2,141  
2,129  
0  
0  
0  
0  
0  
20,304  
20,140  
20,329  
20,002  
19,594  
20,304  
20,140  
20,329  
20,002  
19,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0