Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,400  
21,416  
21,042  
21,829  
22,144  
17,309  
17,142  
16,617  
17,209  
17,332  
2,294  
13,610  
13,152  
14,353  
3,335  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
13,343  
1,919  
1,817  
1,291  
12,293  
671  
612  
642  
565  
705  
0  
0  
7  
0  
0  
4,092  
4,274  
4,425  
4,621  
4,811  
0  
0  
0  
0  
0  
3,522  
3,673  
3,824  
4,006  
4,189  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
572  
572  
576  
576  
15  
30  
30  
38  
46  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,400  
21,416  
21,042  
21,829  
22,144  
1,516  
1,113  
902  
1,500  
2,141  
1,516  
1,113  
902  
1,500  
2,141  
0  
0  
0  
0  
0  
19,884  
20,304  
20,140  
20,329  
20,002  
19,884  
20,304  
20,140  
20,329  
20,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0