Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,243  
22,630  
22,450  
21,819  
22,094  
16,137  
17,171  
16,788  
16,457  
15,621  
2,482  
2,883  
1,839  
1,620  
3,309  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
11,952  
12,460  
13,056  
12,869  
10,586  
703  
828  
893  
967  
723  
0  
0  
0  
0  
2  
5,106  
5,458  
5,662  
5,363  
6,473  
0  
0  
0  
0  
1,200  
4,526  
4,730  
4,933  
4,634  
4,647  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
575  
721  
716  
713  
604  
5  
8  
13  
15  
23  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,243  
22,630  
22,450  
21,819  
22,094  
1,252  
2,769  
2,978  
1,563  
1,975  
1,252  
2,769  
2,978  
1,563  
1,975  
0  
0  
0  
0  
0  
19,991  
19,861  
19,471  
20,256  
20,119  
19,991  
19,861  
19,471  
20,256  
20,119  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0