Công ty Cổ phần HTINVEST (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,751  
21,472  
21,416  
21,042  
21,829  
16,811  
17,381  
17,142  
16,617  
17,209  
2,084  
2,294  
13,610  
13,152  
14,353  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
13,101  
13,415  
1,919  
1,817  
1,291  
608  
671  
612  
642  
565  
18  
0  
0  
7  
0  
3,941  
4,092  
4,274  
4,425  
4,621  
0  
0  
0  
0  
0  
3,371  
3,522  
3,673  
3,824  
4,006  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
554  
572  
572  
576  
15  
15  
30  
30  
38  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,751  
21,472  
21,416  
21,042  
21,829  
919  
1,558  
1,113  
902  
1,500  
919  
1,558  
1,113  
902  
1,500  
0  
0  
0  
0  
0  
19,833  
19,914  
20,304  
20,140  
20,329  
19,833  
19,914  
20,304  
20,140  
20,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0