Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,491  
21,243  
22,630  
22,450  
21,819  
16,318  
16,137  
17,171  
16,788  
16,457  
2,205  
2,482  
2,883  
1,839  
1,620  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
12,455  
11,952  
12,460  
13,056  
12,869  
657  
703  
828  
893  
967  
0  
0  
0  
0  
0  
5,173  
5,106  
5,458  
5,662  
5,363  
0  
0  
0  
0  
0  
4,555  
4,526  
4,730  
4,933  
4,634  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
555  
575  
721  
716  
713  
63  
5  
8  
13  
15  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,491  
21,243  
22,630  
22,450  
21,819  
1,409  
1,252  
2,769  
2,978  
1,563  
1,409  
1,252  
2,769  
2,978  
1,563  
0  
0  
0  
0  
0  
20,082  
19,991  
19,861  
19,471  
20,256  
20,082  
19,991  
19,861  
19,471  
20,256  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0