Công ty Cổ phần HTINVEST (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,816  
20,751  
21,472  
21,416  
21,042  
16,058  
16,811  
17,381  
17,142  
16,617  
1,508  
2,084  
2,294  
13,610  
13,152  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
12,466  
13,101  
13,415  
1,919  
1,817  
924  
608  
671  
612  
642  
159  
18  
0  
0  
7  
3,758  
3,941  
4,092  
4,274  
4,425  
0  
0  
0  
0  
0  
3,221  
3,371  
3,522  
3,673  
3,824  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
538  
554  
554  
572  
572  
0  
15  
15  
30  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,816  
20,751  
21,472  
21,416  
21,042  
470  
919  
1,558  
1,113  
902  
470  
919  
1,558  
1,113  
902  
0  
0  
0  
0  
0  
19,346  
19,833  
19,914  
20,304  
20,140  
19,346  
19,833  
19,914  
20,304  
20,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0