Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,042  
21,829  
22,144  
21,723  
21,491  
16,617  
17,209  
17,332  
16,742  
16,318  
13,152  
14,353  
3,335  
1,135  
2,205  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,817  
1,291  
12,293  
13,969  
12,455  
642  
565  
705  
638  
657  
7  
0  
0  
0  
0  
4,425  
4,621  
4,811  
4,981  
5,173  
0  
0  
0  
0  
0  
3,824  
4,006  
4,189  
4,372  
4,555  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
572  
576  
576  
555  
555  
30  
38  
46  
54  
63  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,042  
21,829  
22,144  
21,723  
21,491  
902  
1,500  
2,141  
2,129  
1,409  
902  
1,500  
2,141  
2,129  
1,409  
0  
0  
0  
0  
0  
20,140  
20,329  
20,002  
19,594  
20,082  
20,140  
20,329  
20,002  
19,594  
20,082  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0