Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,144  
21,723  
21,491  
21,243  
22,630  
17,332  
16,742  
16,318  
16,137  
17,171  
3,335  
1,135  
2,205  
2,482  
2,883  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
12,293  
13,969  
12,455  
11,952  
12,460  
705  
638  
657  
703  
828  
0  
0  
0  
0  
0  
4,811  
4,981  
5,173  
5,106  
5,458  
0  
0  
0  
0  
0  
4,189  
4,372  
4,555  
4,526  
4,730  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
576  
555  
555  
575  
721  
46  
54  
63  
5  
8  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,144  
21,723  
21,491  
21,243  
22,630  
2,141  
2,129  
1,409  
1,252  
2,769  
2,141  
2,129  
1,409  
1,252  
2,769  
0  
0  
0  
0  
0  
20,002  
19,594  
20,082  
19,991  
19,861  
20,002  
19,594  
20,082  
19,991  
19,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0