Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,829  
22,144  
21,723  
21,491  
21,243  
17,209  
17,332  
16,742  
16,318  
16,137  
14,353  
3,335  
1,135  
2,205  
2,482  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,291  
12,293  
13,969  
12,455  
11,952  
565  
705  
638  
657  
703  
0  
0  
0  
0  
0  
4,621  
4,811  
4,981  
5,173  
5,106  
0  
0  
0  
0  
0  
4,006  
4,189  
4,372  
4,555  
4,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
576  
576  
555  
555  
575  
38  
46  
54  
63  
5  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,829  
22,144  
21,723  
21,491  
21,243  
1,500  
2,141  
2,129  
1,409  
1,252  
1,500  
2,141  
2,129  
1,409  
1,252  
0  
0  
0  
0  
0  
20,329  
20,002  
19,594  
20,082  
19,991  
20,329  
20,002  
19,594  
20,082  
19,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0