Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần (HTM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,294,950  
4,411,905  
 
 
 
2,034,147  
1,956,101  
 
 
 
224,443  
262,046  
 
 
 
283,041  
110,300  
 
 
 
1,299,128  
1,354,591  
 
 
 
200,576  
199,234  
 
 
 
26,959  
29,930  
 
 
 
2,260,803  
2,455,804  
 
 
 
16,723  
24,618  
 
 
 
796,485  
804,731  
 
 
 
127,887  
128,963  
 
 
 
721,976  
706,741  
 
 
 
321,707  
512,563  
 
 
 
276,025  
278,189  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,294,950  
4,411,905  
 
 
 
1,869,764  
2,034,225  
 
 
 
1,525,808  
1,671,998  
 
 
 
343,957  
362,227  
 
 
 
2,425,185  
2,377,680  
 
 
 
2,425,185  
2,377,680  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0