Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần (HTM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,986,910  
4,852,185  
 
 
 
2,198,663  
2,573,594  
 
 
 
400,930  
399,122  
 
 
 
111,000  
397,800  
 
 
 
1,474,791  
1,560,778  
 
 
 
190,673  
144,054  
 
 
 
21,270  
71,839  
 
 
 
1,788,247  
2,278,592  
 
 
 
19,247  
301,776  
 
 
 
579,816  
631,254  
 
 
 
72,955  
280,228  
 
 
 
596,411  
539,993  
 
 
 
418,515  
431,588  
 
 
 
101,303  
93,753  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,986,910  
4,852,185  
 
 
 
2,010,101  
2,686,261  
 
 
 
1,683,728  
2,042,709  
 
 
 
326,373  
643,553  
 
 
 
1,976,810  
2,165,924  
 
 
 
1,976,810  
2,165,924  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0