Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần (HTM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,411,905  
 
 
 
 
1,956,101  
 
 
 
 
262,046  
 
 
 
 
110,300  
 
 
 
 
1,354,591  
 
 
 
 
199,234  
 
 
 
 
29,930  
 
 
 
 
2,455,804  
 
 
 
 
24,618  
 
 
 
 
804,731  
 
 
 
 
128,963  
 
 
 
 
706,741  
 
 
 
 
512,563  
 
 
 
 
278,189  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,411,905  
 
 
 
 
2,034,225  
 
 
 
 
1,671,998  
 
 
 
 
362,227  
 
 
 
 
2,377,680  
 
 
 
 
2,377,680  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0