Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,091  
515,790  
483,248  
539,590  
426,262  
341,347  
408,556  
378,831  
433,686  
341,829  
17,390  
25,283  
7,987  
12,583  
14,909  
2,051  
2,043  
2,193  
1,671  
1,665  
38,936  
40,162  
36,021  
80,729  
63,627  
278,425  
331,459  
321,084  
329,339  
253,613  
4,544  
9,610  
11,546  
9,365  
8,014  
105,744  
107,234  
104,417  
105,903  
84,433  
0  
42  
42  
0  
0  
52,672  
54,175  
51,065  
51,884  
48,237  
0  
0  
0  
0  
0  
255  
317  
539  
460  
393  
150  
150  
0  
435  
435  
52,667  
52,550  
52,770  
53,124  
35,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,091  
515,790  
483,248  
539,590  
426,262  
255,236  
323,125  
268,817  
307,207  
210,009  
253,594  
321,484  
267,633  
306,022  
208,896  
1,641  
1,641  
1,184  
1,184  
1,113  
191,855  
192,665  
214,431  
232,383  
216,253  
191,855  
192,665  
214,431  
232,383  
216,253  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0