Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,248  
539,590  
426,262  
426,155  
369,235  
378,831  
433,686  
341,829  
342,737  
269,696  
7,987  
12,583  
14,909  
53,941  
13,966  
2,193  
1,671  
1,665  
1,649  
1,559  
36,021  
80,729  
63,627  
42,749  
36,563  
321,084  
329,339  
253,613  
238,701  
214,358  
11,546  
9,365  
8,014  
5,697  
3,250  
104,417  
105,903  
84,433  
83,418  
99,538  
42  
0  
0  
0  
0  
51,065  
51,884  
48,237  
35,856  
34,814  
0  
0  
0  
0  
0  
539  
460  
393  
11,425  
8,458  
0  
435  
435  
435  
20,433  
52,770  
53,124  
35,368  
35,702  
35,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,248  
539,590  
426,262  
426,155  
369,235  
268,817  
307,207  
210,009  
214,340  
142,688  
267,633  
306,022  
208,896  
213,218  
141,558  
1,184  
1,184  
1,113  
1,122  
1,130  
214,431  
232,383  
216,253  
211,815  
226,547  
214,431  
232,383  
216,253  
211,815  
226,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0