Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
364,720  
424,569  
406,005  
440,536  
431,964  
289,319  
351,939  
338,965  
372,494  
372,920  
25,750  
75,510  
54,254  
22,998  
79,959  
1,844  
1,756  
1,756  
510  
0  
32,625  
44,028  
57,679  
35,677  
54,557  
223,670  
224,440  
221,861  
307,588  
233,462  
5,430  
6,205  
3,414  
5,721  
4,942  
75,401  
72,630  
67,040  
68,042  
59,044  
0  
93  
0  
0  
0  
33,966  
34,809  
24,855  
25,662  
21,329  
0  
0  
0  
0  
0  
5,077  
1,131  
5,225  
5,098  
7,700  
0  
0  
0  
0  
0  
36,358  
36,597  
36,959  
37,282  
30,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
364,720  
424,569  
406,005  
440,536  
431,964  
148,233  
213,475  
171,876  
233,090  
257,891  
147,129  
212,371  
170,773  
231,987  
257,015  
1,104  
1,104  
1,104  
1,104  
876  
216,488  
211,094  
234,129  
207,446  
174,073  
216,488  
211,094  
234,129  
207,446  
174,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0