Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
369,235  
346,096  
364,720  
424,569  
406,005  
269,696  
266,239  
289,319  
351,939  
338,965  
13,966  
19,159  
25,750  
75,510  
54,254  
1,559  
1,559  
1,844  
1,756  
1,756  
36,563  
59,606  
32,625  
44,028  
57,679  
214,358  
183,225  
223,670  
224,440  
221,861  
3,250  
2,689  
5,430  
6,205  
3,414  
99,538  
79,858  
75,401  
72,630  
67,040  
0  
0  
0  
93  
0  
34,814  
34,637  
33,966  
34,809  
24,855  
0  
0  
0  
0  
0  
8,458  
8,582  
5,077  
1,131  
5,225  
20,433  
435  
0  
0  
0  
35,833  
36,203  
36,358  
36,597  
36,959  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
369,235  
346,096  
364,720  
424,569  
406,005  
142,688  
121,453  
148,233  
213,475  
171,876  
141,558  
120,311  
147,129  
212,371  
170,773  
1,130  
1,141  
1,104  
1,104  
1,104  
226,547  
224,644  
216,488  
211,094  
234,129  
226,547  
224,644  
216,488  
211,094  
234,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0