Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
539,590  
426,262  
426,155  
369,235  
346,096  
433,686  
341,829  
342,737  
269,696  
266,239  
12,583  
14,909  
53,941  
13,966  
19,159  
1,671  
1,665  
1,649  
1,559  
1,559  
80,729  
63,627  
42,749  
36,563  
59,606  
329,339  
253,613  
238,701  
214,358  
183,225  
9,365  
8,014  
5,697  
3,250  
2,689  
105,903  
84,433  
83,418  
99,538  
79,858  
0  
0  
0  
0  
0  
51,884  
48,237  
35,856  
34,814  
34,637  
0  
0  
0  
0  
0  
460  
393  
11,425  
8,458  
8,582  
435  
435  
435  
20,433  
435  
53,124  
35,368  
35,702  
35,833  
36,203  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
539,590  
426,262  
426,155  
369,235  
346,096  
307,207  
210,009  
214,340  
142,688  
121,453  
306,022  
208,896  
213,218  
141,558  
120,311  
1,184  
1,113  
1,122  
1,130  
1,141  
232,383  
216,253  
211,815  
226,547  
224,644  
232,383  
216,253  
211,815  
226,547  
224,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0