Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
426,155  
369,235  
346,096  
364,720  
424,569  
342,737  
269,696  
266,239  
289,319  
351,939  
53,941  
13,966  
19,159  
25,750  
75,510  
1,649  
1,559  
1,559  
1,844  
1,756  
42,749  
36,563  
59,606  
32,625  
44,028  
238,701  
214,358  
183,225  
223,670  
224,440  
5,697  
3,250  
2,689  
5,430  
6,205  
83,418  
99,538  
79,858  
75,401  
72,630  
0  
0  
0  
0  
93  
35,856  
34,814  
34,637  
33,966  
34,809  
0  
0  
0  
0  
0  
11,425  
8,458  
8,582  
5,077  
1,131  
435  
20,433  
435  
0  
0  
35,702  
35,833  
36,203  
36,358  
36,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
426,155  
369,235  
346,096  
364,720  
424,569  
214,340  
142,688  
121,453  
148,233  
213,475  
213,218  
141,558  
120,311  
147,129  
212,371  
1,122  
1,130  
1,141  
1,104  
1,104  
211,815  
226,547  
224,644  
216,488  
211,094  
211,815  
226,547  
224,644  
216,488  
211,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0