Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,533  
447,091  
515,790  
483,248  
539,590  
324,892  
341,347  
408,556  
378,831  
433,686  
14,345  
17,390  
25,283  
7,987  
12,583  
2,118  
2,051  
2,043  
2,193  
1,671  
50,237  
38,936  
40,162  
36,021  
80,729  
255,260  
278,425  
331,459  
321,084  
329,339  
2,932  
4,544  
9,610  
11,546  
9,365  
104,641  
105,744  
107,234  
104,417  
105,903  
42  
0  
42  
42  
0  
51,849  
52,672  
54,175  
51,065  
51,884  
0  
0  
0  
0  
0  
126  
255  
317  
539  
460  
150  
150  
150  
0  
435  
52,474  
52,667  
52,550  
52,770  
53,124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,533  
447,091  
515,790  
483,248  
539,590  
232,668  
255,236  
323,125  
268,817  
307,207  
231,027  
253,594  
321,484  
267,633  
306,022  
1,641  
1,641  
1,641  
1,184  
1,184  
196,864  
191,855  
192,665  
214,431  
232,383  
196,864  
191,855  
192,665  
214,431  
232,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0