Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
424,569  
406,005  
440,536  
431,964  
454,658  
351,939  
338,965  
372,494  
372,920  
394,569  
75,510  
54,254  
22,998  
79,959  
58,711  
1,756  
1,756  
510  
0  
0  
44,028  
57,679  
35,677  
54,557  
70,712  
224,440  
221,861  
307,588  
233,462  
261,339  
6,205  
3,414  
5,721  
4,942  
3,807  
72,630  
67,040  
68,042  
59,044  
60,088  
93  
0  
0  
0  
93  
34,809  
24,855  
25,662  
21,329  
22,075  
0  
0  
0  
0  
0  
1,131  
5,225  
5,098  
7,700  
7,700  
0  
0  
0  
0  
0  
36,597  
36,959  
37,282  
30,014  
30,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
424,569  
406,005  
440,536  
431,964  
454,658  
213,475  
171,876  
233,090  
257,891  
280,277  
212,371  
170,773  
231,987  
257,015  
279,390  
1,104  
1,104  
1,104  
876  
887  
211,094  
234,129  
207,446  
174,073  
174,381  
211,094  
234,129  
207,446  
174,073  
174,381  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0