Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
1,267,132  
1,226,679  
87,366  
112,180  
82,163  
77,102  
55,328  
17,694  
9,835  
19,086  
8,337  
19,830  
22,106  
56,402  
20,135  
38,000  
27,000  
42,215  
40,349  
29,233  
15,443  
7,800  
5,291  
5,535  
13,649  
14,866  
638  
59  
59  
59  
456  
59  
1,204,475  
1,184,672  
1,189,700  
1,190,029  
1,171,351  
17,950  
17,931  
17,931  
17,931  
17,931  
995,295  
1,025,531  
1,056,346  
1,085,654  
1,109,452  
0  
0  
0  
0  
0  
189,460  
139,440  
113,633  
84,626  
43,890  
0  
0  
0  
0  
0  
1,770  
1,770  
1,790  
1,819  
78  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
1,267,132  
1,226,679  
906,905  
897,445  
886,191  
897,593  
875,339  
80,388  
77,757  
69,852  
81,663  
47,049  
826,516  
819,688  
816,338  
815,930  
828,290  
384,936  
399,408  
385,672  
369,539  
351,340  
384,936  
399,408  
385,672  
369,539  
351,340  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0