Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
1,267,132  
33,908  
87,366  
112,180  
82,163  
77,102  
9,231  
17,694  
9,835  
19,086  
8,337  
0  
22,106  
56,402  
20,135  
38,000  
17,960  
42,215  
40,349  
29,233  
15,443  
2,358  
5,291  
5,535  
13,649  
14,866  
4,359  
59  
59  
59  
456  
1,314,605  
1,204,475  
1,184,672  
1,189,700  
1,190,029  
7,950  
17,950  
17,931  
17,931  
17,931  
969,175  
995,295  
1,025,531  
1,056,346  
1,085,654  
0  
0  
0  
0  
0  
333,735  
189,460  
139,440  
113,633  
84,626  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
1,770  
1,770  
1,790  
1,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
1,267,132  
948,986  
906,905  
897,445  
886,191  
897,593  
128,125  
80,388  
77,757  
69,852  
81,663  
820,861  
826,516  
819,688  
816,338  
815,930  
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
369,539  
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
369,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0