Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
161,250  
150,063  
136,749  
33,908  
87,366  
15,665  
7,072  
48,468  
9,231  
17,694  
122,564  
92,000  
50,000  
0  
22,106  
15,084  
43,092  
31,748  
17,960  
42,215  
2,611  
2,545  
2,575  
2,358  
5,291  
5,327  
5,354  
3,958  
4,359  
59  
1,516,595  
1,438,663  
1,359,592  
1,314,605  
1,204,475  
19  
19  
19  
7,950  
17,950  
919,164  
936,076  
952,059  
969,175  
995,295  
0  
0  
0  
0  
0  
593,666  
498,823  
403,769  
333,735  
189,460  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
3,745  
3,745  
3,745  
1,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
1,254,651  
1,180,920  
1,066,650  
948,986  
906,905  
143,698  
122,128  
122,568  
128,125  
80,388  
1,110,953  
1,058,792  
944,082  
820,861  
826,516  
423,194  
407,806  
429,691  
399,528  
384,936  
423,194  
407,806  
429,691  
399,528  
384,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0