Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,660,178  
1,678,460  
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
135,847  
158,845  
161,250  
150,063  
136,749  
13,219  
7,675  
15,665  
7,072  
48,468  
89,475  
128,653  
122,564  
92,000  
50,000  
32,331  
19,991  
15,084  
43,092  
31,748  
762  
2,466  
2,611  
2,545  
2,575  
59  
59  
5,327  
5,354  
3,958  
1,524,332  
1,519,615  
1,516,595  
1,438,663  
1,359,592  
17  
17  
19  
19  
19  
1,087,826  
1,102,355  
919,164  
936,076  
952,059  
0  
0  
0  
0  
0  
431,221  
411,975  
593,666  
498,823  
403,769  
0  
0  
0  
0  
0  
5,268  
5,268  
3,745  
3,745  
3,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,660,178  
1,678,460  
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
1,203,692  
1,238,885  
1,254,651  
1,180,920  
1,066,650  
132,712  
152,366  
143,698  
122,128  
122,568  
1,070,980  
1,086,519  
1,110,953  
1,058,792  
944,082  
456,487  
439,575  
423,194  
407,806  
429,691  
456,487  
439,575  
423,194  
407,806  
429,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0