Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,678,460  
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
158,845  
161,250  
150,063  
136,749  
33,908  
7,675  
15,665  
7,072  
48,468  
9,231  
128,653  
122,564  
92,000  
50,000  
0  
19,991  
15,084  
43,092  
31,748  
17,960  
2,466  
2,611  
2,545  
2,575  
2,358  
59  
5,327  
5,354  
3,958  
4,359  
1,519,615  
1,516,595  
1,438,663  
1,359,592  
1,314,605  
17  
19  
19  
19  
7,950  
1,102,355  
919,164  
936,076  
952,059  
969,175  
0  
0  
0  
0  
0  
411,975  
593,666  
498,823  
403,769  
333,735  
0  
0  
0  
0  
0  
5,268  
3,745  
3,745  
3,745  
3,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,678,460  
1,677,845  
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
1,238,885  
1,254,651  
1,180,920  
1,066,650  
948,986  
152,366  
143,698  
122,128  
122,568  
128,125  
1,086,519  
1,110,953  
1,058,792  
944,082  
820,861  
439,575  
423,194  
407,806  
429,691  
399,528  
439,575  
423,194  
407,806  
429,691  
399,528  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0