Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
 
33,908  
87,366  
112,180  
82,163  
 
9,231  
17,694  
9,835  
19,086  
 
0  
22,106  
56,402  
20,135  
 
17,960  
42,215  
40,349  
29,233  
 
2,358  
5,291  
5,535  
13,649  
 
4,359  
59  
59  
59  
 
1,314,605  
1,204,475  
1,184,672  
1,189,700  
 
7,950  
17,950  
17,931  
17,931  
 
969,175  
995,295  
1,025,531  
1,056,346  
 
0  
0  
0  
0  
 
333,735  
189,460  
139,440  
113,633  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,745  
1,770  
1,770  
1,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
 
948,986  
906,905  
897,445  
886,191  
 
128,125  
80,388  
77,757  
69,852  
 
820,861  
826,516  
819,688  
816,338  
 
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
 
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0