Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
150,063  
136,749  
33,908  
87,366  
112,180  
7,072  
48,468  
9,231  
17,694  
9,835  
92,000  
50,000  
0  
22,106  
56,402  
43,092  
31,748  
17,960  
42,215  
40,349  
2,545  
2,575  
2,358  
5,291  
5,535  
5,354  
3,958  
4,359  
59  
59  
1,438,663  
1,359,592  
1,314,605  
1,204,475  
1,184,672  
19  
19  
7,950  
17,950  
17,931  
936,076  
952,059  
969,175  
995,295  
1,025,531  
0  
0  
0  
0  
0  
498,823  
403,769  
333,735  
189,460  
139,440  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
3,745  
3,745  
1,770  
1,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,588,726  
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,180,920  
1,066,650  
948,986  
906,905  
897,445  
122,128  
122,568  
128,125  
80,388  
77,757  
1,058,792  
944,082  
820,861  
826,516  
819,688  
407,806  
429,691  
399,528  
384,936  
399,408  
407,806  
429,691  
399,528  
384,936  
399,408  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0