Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
136,749  
33,908  
87,366  
112,180  
82,163  
48,468  
9,231  
17,694  
9,835  
19,086  
50,000  
0  
22,106  
56,402  
20,135  
31,748  
17,960  
42,215  
40,349  
29,233  
2,575  
2,358  
5,291  
5,535  
13,649  
3,958  
4,359  
59  
59  
59  
1,359,592  
1,314,605  
1,204,475  
1,184,672  
1,189,700  
19  
7,950  
17,950  
17,931  
17,931  
952,059  
969,175  
995,295  
1,025,531  
1,056,346  
0  
0  
0  
0  
0  
403,769  
333,735  
189,460  
139,440  
113,633  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
3,745  
1,770  
1,770  
1,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,496,341  
1,348,514  
1,291,841  
1,296,852  
1,271,863  
1,066,650  
948,986  
906,905  
897,445  
886,191  
122,568  
128,125  
80,388  
77,757  
69,852  
944,082  
820,861  
826,516  
819,688  
816,338  
429,691  
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
429,691  
399,528  
384,936  
399,408  
385,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0