Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,748,748  
1,695,908  
1,714,870  
1,660,178  
1,678,460  
119,681  
113,935  
129,642  
135,847  
158,845  
16,008  
11,618  
15,154  
13,219  
7,675  
85,041  
79,629  
89,019  
89,475  
128,653  
17,967  
21,950  
22,610  
32,331  
19,991  
665  
678  
509  
762  
2,466  
0  
59  
2,350  
59  
59  
1,629,067  
1,581,973  
1,585,228  
1,524,332  
1,519,615  
15  
17  
17  
17  
17  
1,412,788  
1,431,596  
1,438,215  
1,087,826  
1,102,355  
0  
0  
0  
0  
0  
207,846  
145,092  
141,728  
431,221  
411,975  
0  
0  
0  
0  
0  
8,417  
5,268  
5,268  
5,268  
5,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,748,748  
1,695,908  
1,714,870  
1,660,178  
1,678,460  
1,295,838  
1,259,684  
1,296,038  
1,203,692  
1,238,885  
39,929  
179,398  
165,896  
132,712  
152,366  
1,255,909  
1,080,286  
1,130,142  
1,070,980  
1,086,519  
452,910  
436,224  
418,832  
456,487  
439,575  
452,910  
436,224  
418,832  
456,487  
439,575  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0