Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,695,908  
1,714,870  
1,660,178  
1,678,460  
1,677,845  
113,935  
129,642  
135,847  
158,845  
161,250  
11,618  
15,154  
13,219  
7,675  
15,665  
79,629  
89,019  
89,475  
128,653  
122,564  
21,950  
22,610  
32,331  
19,991  
15,084  
678  
509  
762  
2,466  
2,611  
59  
2,350  
59  
59  
5,327  
1,581,973  
1,585,228  
1,524,332  
1,519,615  
1,516,595  
17  
17  
17  
17  
19  
1,431,596  
1,438,215  
1,087,826  
1,102,355  
919,164  
0  
0  
0  
0  
0  
145,092  
141,728  
431,221  
411,975  
593,666  
0  
0  
0  
0  
0  
5,268  
5,268  
5,268  
5,268  
3,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,695,908  
1,714,870  
1,660,178  
1,678,460  
1,677,845  
1,259,684  
1,296,038  
1,203,692  
1,238,885  
1,254,651  
179,398  
165,896  
132,712  
152,366  
143,698  
1,080,286  
1,130,142  
1,070,980  
1,086,519  
1,110,953  
436,224  
418,832  
456,487  
439,575  
423,194  
436,224  
418,832  
456,487  
439,575  
423,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0