Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,719,651  
1,733,741  
1,748,748  
1,695,908  
1,714,870  
79,385  
93,584  
119,681  
113,935  
129,642  
11,347  
13,547  
16,008  
11,618  
15,154  
47,801  
65,262  
85,041  
79,629  
89,019  
19,616  
14,131  
17,967  
21,950  
22,610  
621  
644  
665  
678  
509  
0  
0  
0  
59  
2,350  
1,640,266  
1,640,157  
1,629,067  
1,581,973  
1,585,228  
15  
15  
15  
17  
17  
1,384,974  
1,396,165  
1,412,788  
1,431,596  
1,438,215  
0  
0  
0  
0  
0  
246,859  
235,559  
207,846  
145,092  
141,728  
0  
0  
0  
0  
0  
8,417  
8,417  
8,417  
5,268  
5,268  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,719,651  
1,733,741  
1,748,748  
1,695,908  
1,714,870  
1,270,540  
1,263,606  
1,295,838  
1,259,684  
1,296,038  
44,985  
32,792  
39,929  
179,398  
165,896  
1,225,555  
1,230,814  
1,255,909  
1,080,286  
1,130,142  
449,110  
470,134  
452,910  
436,224  
418,832  
449,110  
470,134  
452,910  
436,224  
418,832  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0