Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (HTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,962,663  
2,131,839  
1,180,391  
882,341  
1,073,764  
1,081,452  
1,205,331  
36,743  
26,413  
30,218  
53,184  
29,817  
13,826  
14,191  
14,191  
13,945  
13,945  
385,602  
360,877  
295,760  
440,030  
418,033  
701,407  
433,783  
665,120  
500,666  
652,388  
42,812  
47,078  
68,475  
73,627  
91,148  
929,096  
931,634  
888,184  
881,212  
926,508  
2,634  
3,051  
3,270  
1,570  
1,570  
858,203  
833,655  
825,853  
816,465  
863,603  
0  
0  
0  
0  
0  
35,577  
58,619  
23,755  
28,783  
27,411  
2,334  
6,334  
6,334  
6,361  
2,361  
30,348  
29,975  
28,971  
28,033  
31,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,962,663  
2,131,839  
1,695,272  
1,355,536  
1,524,308  
1,561,746  
1,764,489  
1,204,813  
859,082  
1,027,558  
1,029,206  
1,217,140  
490,459  
496,454  
496,750  
532,539  
547,348  
414,215  
458,440  
437,640  
400,918  
367,350  
414,215  
458,440  
437,640  
400,918  
367,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0