Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (HTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,040,051  
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,962,663  
1,118,909  
1,180,391  
882,341  
1,073,764  
1,081,452  
33,493  
36,743  
26,413  
30,218  
53,184  
14,091  
13,826  
14,191  
14,191  
13,945  
459,049  
385,602  
360,877  
295,760  
440,030  
552,230  
701,407  
433,783  
665,120  
500,666  
60,046  
42,812  
47,078  
68,475  
73,627  
921,142  
929,096  
931,634  
888,184  
881,212  
2,087  
2,634  
3,051  
3,270  
1,570  
876,601  
858,203  
833,655  
825,853  
816,465  
0  
0  
0  
0  
0  
11,012  
35,577  
58,619  
23,755  
28,783  
2,334  
2,334  
6,334  
6,334  
6,361  
29,108  
30,348  
29,975  
28,971  
28,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,040,051  
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,962,663  
1,595,888  
1,695,272  
1,355,536  
1,524,308  
1,561,746  
1,102,132  
1,204,813  
859,082  
1,027,558  
1,029,206  
493,756  
490,459  
496,454  
496,750  
532,539  
444,163  
414,215  
458,440  
437,640  
400,918  
444,163  
414,215  
458,440  
437,640  
400,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0