Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (HTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,992,908  
2,040,051  
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,121,891  
1,118,909  
1,180,391  
882,341  
1,073,764  
25,052  
33,493  
36,743  
26,413  
30,218  
14,091  
14,091  
13,826  
14,191  
14,191  
256,596  
459,049  
385,602  
360,877  
295,760  
795,740  
552,230  
701,407  
433,783  
665,120  
30,411  
60,046  
42,812  
47,078  
68,475  
871,018  
921,142  
929,096  
931,634  
888,184  
1,597  
2,087  
2,634  
3,051  
3,270  
825,949  
876,601  
858,203  
833,655  
825,853  
0  
0  
0  
0  
0  
2,755  
11,012  
35,577  
58,619  
23,755  
13,494  
2,334  
2,334  
6,334  
6,334  
27,224  
29,108  
30,348  
29,975  
28,971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,992,908  
2,040,051  
2,109,487  
1,813,976  
1,961,947  
1,547,102  
1,595,888  
1,695,272  
1,355,536  
1,524,308  
1,105,958  
1,102,132  
1,204,813  
859,082  
1,027,558  
441,144  
493,756  
490,459  
496,454  
496,750  
445,807  
444,163  
414,215  
458,440  
437,640  
445,807  
444,163  
414,215  
458,440  
437,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0