Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,603  
349,107  
471,617  
469,063  
444,509  
159,787  
203,077  
327,027  
326,500  
285,001  
48,717  
60,621  
62,708  
43,274  
81,702  
1,394  
0  
0  
1,394  
0  
86,303  
123,487  
229,760  
256,116  
179,272  
23,069  
18,935  
34,217  
25,637  
23,593  
305  
34  
342  
80  
435  
145,815  
146,030  
144,590  
142,563  
159,508  
61,235  
61,214  
61,126  
61,022  
98,875  
5,091  
5,482  
5,873  
6,267  
6,660  
0  
0  
0  
0  
0  
62,348  
62,171  
61,106  
58,780  
31,454  
17,047  
17,047  
16,346  
16,346  
22,346  
95  
117  
139  
148  
173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,603  
349,107  
471,617  
469,063  
444,509  
62,331  
105,958  
235,693  
237,965  
208,975  
57,906  
98,536  
192,333  
197,793  
201,509  
4,425  
7,421  
43,360  
40,172  
7,466  
243,271  
243,150  
235,924  
231,098  
235,534  
243,271  
243,150  
235,924  
231,098  
235,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0