Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
471,617  
469,063  
444,509  
475,857  
448,693  
327,027  
326,500  
285,001  
306,778  
332,396  
62,708  
43,274  
81,702  
62,051  
49,597  
0  
1,394  
0  
0  
0  
229,760  
256,116  
179,272  
226,627  
233,577  
34,217  
25,637  
23,593  
18,101  
49,092  
342  
80  
435  
0  
130  
144,590  
142,563  
159,508  
169,079  
116,296  
61,126  
61,022  
98,875  
49,988  
591  
5,873  
6,267  
6,660  
7,054  
7,447  
0  
0  
0  
0  
0  
61,106  
58,780  
31,454  
28,805  
25,207  
16,346  
16,346  
22,346  
83,053  
82,843  
139  
148  
173  
179  
209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
471,617  
469,063  
444,509  
475,857  
448,693  
235,693  
237,965  
208,975  
238,972  
225,493  
192,333  
197,793  
201,509  
232,666  
154,797  
43,360  
40,172  
7,466  
6,306  
70,696  
235,924  
231,098  
235,534  
236,885  
223,199  
235,924  
231,098  
235,534  
236,885  
223,199  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0