Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
469,063  
444,509  
475,857  
448,693  
445,299  
326,500  
285,001  
306,778  
332,396  
329,690  
43,274  
81,702  
62,051  
49,597  
52,271  
1,394  
0  
0  
0  
0  
256,116  
179,272  
226,627  
233,577  
240,304  
25,637  
23,593  
18,101  
49,092  
37,109  
80  
435  
0  
130  
6  
142,563  
159,508  
169,079  
116,296  
115,609  
61,022  
98,875  
49,988  
591  
648  
6,267  
6,660  
7,054  
7,447  
7,842  
0  
0  
0  
0  
0  
58,780  
31,454  
28,805  
25,207  
24,092  
16,346  
22,346  
83,053  
82,843  
82,843  
148  
173  
179  
209  
183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
469,063  
444,509  
475,857  
448,693  
445,299  
237,965  
208,975  
238,972  
225,493  
224,893  
197,793  
201,509  
232,666  
154,797  
148,413  
40,172  
7,466  
6,306  
70,696  
76,481  
231,098  
235,534  
236,885  
223,199  
220,406  
231,098  
235,534  
236,885  
223,199  
220,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0