Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
466,596  
465,762  
450,814  
404,279  
402,857  
175,201  
190,943  
177,889  
195,295  
192,576  
38,967  
36,342  
28,178  
25,543  
45,468  
116,740  
128,302  
136,623  
155,036  
135,788  
13,500  
15,277  
7,568  
6,338  
4,859  
3,994  
8,711  
4,363  
7,173  
5,731  
2,000  
2,311  
1,156  
1,206  
729  
291,395  
274,819  
272,925  
208,984  
210,281  
15,183  
789  
0  
0  
0  
20,877  
21,461  
22,066  
22,707  
23,274  
29,268  
28,846  
29,213  
29,582  
29,951  
175,181  
171,804  
171,503  
108,106  
107,833  
40,488  
40,794  
41,019  
41,225  
41,421  
10,398  
11,125  
9,124  
7,364  
7,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
466,596  
465,762  
450,814  
404,279  
402,857  
234,948  
242,639  
229,650  
177,438  
186,321  
130,316  
114,875  
126,210  
23,248  
34,267  
104,632  
127,764  
103,440  
154,190  
152,053  
231,648  
223,123  
221,164  
226,841  
216,537  
219,137  
210,612  
208,653  
214,331  
204,026  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0