Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,814  
404,279  
402,857  
399,593  
392,177  
177,889  
195,295  
192,576  
202,659  
211,329  
28,178  
25,543  
45,468  
168,160  
175,330  
136,623  
155,036  
135,788  
23,009  
72  
7,568  
6,338  
4,859  
5,411  
25,116  
4,363  
7,173  
5,731  
5,355  
5,015  
1,156  
1,206  
729  
725  
5,795  
272,925  
208,984  
210,281  
196,934  
180,848  
0  
0  
0  
0  
0  
22,066  
22,707  
23,274  
23,664  
23,797  
29,213  
29,582  
29,951  
30,696  
31,442  
171,503  
108,106  
107,833  
105,808  
88,237  
41,019  
41,225  
41,421  
28,731  
28,936  
9,124  
7,364  
7,802  
8,034  
8,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,814  
404,279  
402,857  
399,593  
392,177  
229,650  
177,438  
186,321  
194,148  
213,036  
126,210  
23,248  
34,267  
41,414  
61,235  
103,440  
154,190  
152,053  
152,733  
151,800  
221,164  
226,841  
216,537  
205,446  
179,141  
208,653  
214,331  
204,026  
192,559  
165,878  
12,510  
12,510  
12,510  
12,887  
13,263  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0