Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,762  
450,814  
404,279  
402,857  
399,593  
190,943  
177,889  
195,295  
192,576  
202,659  
36,342  
28,178  
25,543  
45,468  
168,160  
128,302  
136,623  
155,036  
135,788  
23,009  
15,277  
7,568  
6,338  
4,859  
5,411  
8,711  
4,363  
7,173  
5,731  
5,355  
2,311  
1,156  
1,206  
729  
725  
274,819  
272,925  
208,984  
210,281  
196,934  
789  
0  
0  
0  
0  
21,461  
22,066  
22,707  
23,274  
23,664  
28,846  
29,213  
29,582  
29,951  
30,696  
171,804  
171,503  
108,106  
107,833  
105,808  
40,794  
41,019  
41,225  
41,421  
28,731  
11,125  
9,124  
7,364  
7,802  
8,034  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,762  
450,814  
404,279  
402,857  
399,593  
242,639  
229,650  
177,438  
186,321  
194,148  
114,875  
126,210  
23,248  
34,267  
41,414  
127,764  
103,440  
154,190  
152,053  
152,733  
223,123  
221,164  
226,841  
216,537  
205,446  
210,612  
208,653  
214,331  
204,026  
192,559  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
12,887  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0