Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,593  
392,177  
384,949  
390,081  
395,130  
202,659  
211,329  
197,620  
201,575  
205,636  
168,160  
175,330  
154,364  
140,216  
71,963  
23,009  
72  
5,050  
20,050  
61,298  
5,411  
25,116  
25,928  
35,509  
61,012  
5,355  
5,015  
6,013  
4,139  
8,082  
725  
5,795  
6,263  
1,662  
3,282  
196,934  
180,848  
187,330  
188,507  
189,494  
0  
0  
6,957  
6,957  
6,936  
23,664  
23,797  
23,704  
23,942  
24,538  
30,696  
31,442  
32,187  
32,932  
33,678  
105,808  
88,237  
89,011  
89,002  
88,580  
28,731  
28,936  
29,146  
29,171  
29,176  
8,034  
8,435  
6,324  
6,501  
6,587  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,593  
392,177  
384,949  
390,081  
395,130  
194,148  
213,036  
205,134  
215,645  
225,456  
41,414  
61,235  
52,743  
114,552  
123,735  
152,733  
151,800  
152,390  
101,093  
101,722  
205,446  
179,141  
179,816  
174,437  
169,674  
192,559  
165,878  
179,816  
160,421  
155,282  
12,887  
13,263  
0  
14,016  
14,392  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0