Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
480,258  
466,596  
465,762  
450,814  
404,279  
177,370  
175,201  
190,943  
177,889  
195,295  
33,728  
38,967  
36,342  
28,178  
25,543  
115,381  
116,740  
128,302  
136,623  
155,036  
18,402  
13,500  
15,277  
7,568  
6,338  
8,069  
3,994  
8,711  
4,363  
7,173  
1,790  
2,000  
2,311  
1,156  
1,206  
302,888  
291,395  
274,819  
272,925  
208,984  
15,097  
15,183  
789  
0  
0  
22,910  
20,877  
21,461  
22,066  
22,707  
28,962  
29,268  
28,846  
29,213  
29,582  
175,514  
175,181  
171,804  
171,503  
108,106  
50,448  
40,488  
40,794  
41,019  
41,225  
9,957  
10,398  
11,125  
9,124  
7,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
480,258  
466,596  
465,762  
450,814  
404,279  
245,145  
234,948  
242,639  
229,650  
177,438  
90,287  
130,316  
114,875  
126,210  
23,248  
154,858  
104,632  
127,764  
103,440  
154,190  
235,113  
231,648  
223,123  
221,164  
226,841  
222,602  
219,137  
210,612  
208,653  
214,331  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0