Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
559,992  
596,507  
494,108  
480,258  
466,596  
218,357  
253,529  
165,367  
177,370  
175,201  
44,177  
43,840  
35,980  
33,728  
38,967  
100,141  
102,391  
101,492  
115,381  
116,740  
65,635  
96,715  
17,420  
18,402  
13,500  
5,902  
8,062  
8,640  
8,069  
3,994  
2,503  
2,521  
1,836  
1,790  
2,000  
341,635  
342,978  
328,741  
302,888  
291,395  
14,497  
14,497  
14,994  
15,097  
15,183  
24,092  
24,584  
25,148  
22,910  
20,877  
28,045  
28,351  
28,657  
28,962  
29,268  
216,153  
216,006  
199,419  
175,514  
175,181  
49,381  
49,797  
50,023  
50,448  
40,488  
9,465  
9,743  
10,501  
9,957  
10,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
559,992  
596,507  
494,108  
480,258  
466,596  
311,159  
354,526  
260,243  
245,145  
234,948  
161,482  
204,229  
125,934  
90,287  
130,316  
149,676  
150,297  
134,309  
154,858  
104,632  
248,833  
241,981  
233,865  
235,113  
231,648  
236,323  
229,471  
221,354  
222,602  
219,137  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0