Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,177  
384,949  
390,081  
395,130  
421,764  
211,329  
197,620  
201,575  
205,636  
324,549  
175,330  
154,364  
140,216  
71,963  
47,758  
72  
5,050  
20,050  
61,298  
76,298  
25,116  
25,928  
35,509  
61,012  
10,865  
5,015  
6,013  
4,139  
8,082  
186,514  
5,795  
6,263  
1,662  
3,282  
3,113  
180,848  
187,330  
188,507  
189,494  
97,215  
0  
6,957  
6,957  
6,936  
0  
23,797  
23,704  
23,942  
24,538  
25,140  
31,442  
32,187  
32,932  
33,678  
34,435  
88,237  
89,011  
89,002  
88,580  
0  
28,936  
29,146  
29,171  
29,176  
36,105  
8,435  
6,324  
6,501  
6,587  
1,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,177  
384,949  
390,081  
395,130  
421,764  
213,036  
205,134  
215,645  
225,456  
257,843  
61,235  
52,743  
114,552  
123,735  
155,498  
151,800  
152,390  
101,093  
101,722  
102,345  
179,141  
179,816  
174,437  
169,674  
163,921  
165,878  
179,816  
160,421  
155,282  
149,152  
13,263  
0  
14,016  
14,392  
14,768  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0