Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,857  
399,593  
392,177  
384,949  
390,081  
192,576  
202,659  
211,329  
197,620  
201,575  
45,468  
168,160  
175,330  
154,364  
140,216  
135,788  
23,009  
72  
5,050  
20,050  
4,859  
5,411  
25,116  
25,928  
35,509  
5,731  
5,355  
5,015  
6,013  
4,139  
729  
725  
5,795  
6,263  
1,662  
210,281  
196,934  
180,848  
187,330  
188,507  
0  
0  
0  
6,957  
6,957  
23,274  
23,664  
23,797  
23,704  
23,942  
29,951  
30,696  
31,442  
32,187  
32,932  
107,833  
105,808  
88,237  
89,011  
89,002  
41,421  
28,731  
28,936  
29,146  
29,171  
7,802  
8,034  
8,435  
6,324  
6,501  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,857  
399,593  
392,177  
384,949  
390,081  
186,321  
194,148  
213,036  
205,134  
215,645  
34,267  
41,414  
61,235  
52,743  
114,552  
152,053  
152,733  
151,800  
152,390  
101,093  
216,537  
205,446  
179,141  
179,816  
174,437  
204,026  
192,559  
165,878  
179,816  
160,421  
12,510  
12,887  
13,263  
0  
14,016  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0