Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
596,507  
494,108  
480,258  
466,596  
465,762  
253,529  
165,367  
177,370  
175,201  
190,943  
43,840  
35,980  
33,728  
38,967  
36,342  
102,391  
101,492  
115,381  
116,740  
128,302  
96,715  
17,420  
18,402  
13,500  
15,277  
8,062  
8,640  
8,069  
3,994  
8,711  
2,521  
1,836  
1,790  
2,000  
2,311  
342,978  
328,741  
302,888  
291,395  
274,819  
14,497  
14,994  
15,097  
15,183  
789  
24,584  
25,148  
22,910  
20,877  
21,461  
28,351  
28,657  
28,962  
29,268  
28,846  
216,006  
199,419  
175,514  
175,181  
171,804  
49,797  
50,023  
50,448  
40,488  
40,794  
9,743  
10,501  
9,957  
10,398  
11,125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
596,507  
494,108  
480,258  
466,596  
465,762  
354,526  
260,243  
245,145  
234,948  
242,639  
204,229  
125,934  
90,287  
130,316  
114,875  
150,297  
134,309  
154,858  
104,632  
127,764  
241,981  
233,865  
235,113  
231,648  
223,123  
229,471  
221,354  
222,602  
219,137  
210,612  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
12,510  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0