Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,008,287  
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
11,508,436  
2,140,312  
1,768,757  
1,566,273  
1,703,631  
1,965,221  
796,123  
340,388  
255,390  
347,226  
441,912  
10,303  
10,001  
10,001  
37  
36  
569,765  
616,805  
530,217  
511,498  
546,663  
739,692  
769,232  
740,330  
826,585  
929,792  
24,428  
32,330  
30,336  
18,284  
46,818  
8,867,975  
9,051,582  
9,196,319  
9,372,745  
9,543,215  
11,428  
11,428  
11,428  
11,050  
10,747  
7,651,710  
7,832,145  
7,986,349  
8,149,185  
8,281,237  
0  
0  
0  
0  
0  
986,321  
980,121  
965,580  
956,006  
1,023,564  
31,830  
27,895  
29,106  
39,749  
43,709  
186,685  
199,992  
203,855  
216,754  
183,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,008,287  
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
11,508,436  
6,031,007  
5,388,777  
5,491,781  
5,902,253  
6,487,586  
3,973,823  
3,200,543  
2,968,578  
3,260,368  
3,520,597  
2,057,184  
2,188,234  
2,523,204  
2,641,885  
2,966,989  
4,977,280  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
5,020,850  
4,977,280  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
5,020,850  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0