Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,508,436  
11,608,127  
11,621,878  
11,778,387  
11,969,947  
1,965,221  
1,880,195  
1,752,040  
1,761,917  
1,754,650  
441,912  
415,695  
329,921  
486,086  
334,207  
36  
40  
33  
7,406  
6,248  
546,663  
574,182  
531,356  
455,101  
478,930  
929,792  
829,153  
856,452  
797,398  
918,481  
46,818  
61,124  
34,277  
15,926  
16,784  
9,543,215  
9,727,932  
9,869,838  
10,016,470  
10,215,297  
10,747  
10,742  
12,671  
11,819  
12,094  
8,281,237  
8,287,170  
8,457,602  
8,627,005  
8,819,783  
0  
0  
0  
0  
0  
1,023,564  
1,198,228  
1,158,483  
1,116,160  
1,137,599  
43,709  
42,522  
42,673  
53,384  
42,239  
183,957  
189,270  
198,409  
208,103  
203,582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,508,436  
11,608,127  
11,621,878  
11,778,387  
11,969,947  
6,487,586  
6,299,628  
6,309,022  
6,579,755  
7,027,420  
3,520,597  
3,157,735  
2,890,996  
3,059,147  
3,158,529  
2,966,989  
3,141,893  
3,418,026  
3,520,608  
3,868,891  
5,020,850  
5,308,499  
5,312,856  
5,198,633  
4,942,527  
5,020,850  
5,308,499  
5,312,856  
5,198,633  
4,942,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0