Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
11,778,387  
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
 
1,761,917  
1,754,650  
1,652,439  
1,381,412  
 
486,086  
334,207  
374,570  
250,154  
 
7,406  
6,248  
7,587  
6,612  
 
455,101  
478,930  
510,619  
451,050  
 
797,398  
918,481  
748,304  
665,986  
 
15,926  
16,784  
11,359  
7,611  
 
10,016,470  
10,215,297  
10,318,379  
10,453,072  
 
11,819  
12,094  
12,094  
11,815  
 
8,627,005  
8,819,783  
8,961,547  
9,104,426  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,116,160  
1,137,599  
1,084,518  
1,066,024  
 
53,384  
42,239  
37,535  
36,212  
 
208,103  
203,582  
222,685  
234,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
11,778,387  
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
 
6,579,755  
7,027,420  
7,286,279  
7,277,336  
 
3,059,147  
3,158,529  
3,297,836  
2,952,520  
 
3,520,608  
3,868,891  
3,988,443  
4,324,816  
 
5,198,633  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
 
5,198,633  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0