Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
11,508,436  
11,608,127  
1,768,757  
1,566,273  
1,703,631  
1,965,221  
1,880,195  
340,388  
255,390  
347,226  
441,912  
415,695  
10,001  
10,001  
37  
36  
40  
616,805  
530,217  
511,498  
546,663  
574,182  
769,232  
740,330  
826,585  
929,792  
829,153  
32,330  
30,336  
18,284  
46,818  
61,124  
9,051,582  
9,196,319  
9,372,745  
9,543,215  
9,727,932  
11,428  
11,428  
11,050  
10,747  
10,742  
7,832,145  
7,986,349  
8,149,185  
8,281,237  
8,287,170  
0  
0  
0  
0  
0  
980,121  
965,580  
956,006  
1,023,564  
1,198,228  
27,895  
29,106  
39,749  
43,709  
42,522  
199,992  
203,855  
216,754  
183,957  
189,270  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
11,508,436  
11,608,127  
5,388,777  
5,491,781  
5,902,253  
6,487,586  
6,299,628  
3,200,543  
2,968,578  
3,260,368  
3,520,597  
3,157,735  
2,188,234  
2,523,204  
2,641,885  
2,966,989  
3,141,893  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
5,020,850  
5,308,499  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
5,020,850  
5,308,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0