Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,635,998  
11,008,287  
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
1,930,614  
2,140,312  
1,768,757  
1,566,273  
1,703,631  
776,302  
796,123  
340,388  
255,390  
347,226  
10,303  
10,303  
10,001  
10,001  
37  
462,164  
569,765  
616,805  
530,217  
511,498  
654,189  
739,692  
769,232  
740,330  
826,585  
27,655  
24,428  
32,330  
30,336  
18,284  
8,705,384  
8,867,975  
9,051,582  
9,196,319  
9,372,745  
11,739  
11,428  
11,428  
11,428  
11,050  
7,478,794  
7,651,710  
7,832,145  
7,986,349  
8,149,185  
0  
0  
0  
0  
0  
989,569  
986,321  
980,121  
965,580  
956,006  
26,644  
31,830  
27,895  
29,106  
39,749  
198,638  
186,685  
199,992  
203,855  
216,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,635,998  
11,008,287  
10,820,339  
10,762,592  
11,076,376  
5,455,413  
6,031,007  
5,388,777  
5,491,781  
5,902,253  
3,728,798  
3,973,823  
3,200,543  
2,968,578  
3,260,368  
1,726,615  
2,057,184  
2,188,234  
2,523,204  
2,641,885  
5,180,585  
4,977,280  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
5,180,585  
4,977,280  
5,431,562  
5,270,810  
5,174,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0