Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
11,919,762  
12,324,442  
1,754,650  
1,652,439  
1,381,412  
1,355,997  
1,774,736  
334,207  
374,570  
250,154  
345,520  
265,341  
6,248  
7,587  
6,612  
7,189  
7,108  
478,930  
510,619  
451,050  
379,255  
547,476  
918,481  
748,304  
665,986  
610,488  
935,042  
16,784  
11,359  
7,611  
13,545  
19,770  
10,215,297  
10,318,379  
10,453,072  
10,563,765  
10,549,707  
12,094  
12,094  
11,815  
10,618  
10,467  
8,819,783  
8,961,547  
9,104,426  
9,264,754  
9,416,816  
0  
0  
0  
0  
0  
1,137,599  
1,084,518  
1,066,024  
1,013,380  
983,961  
42,239  
37,535  
36,212  
41,112  
56,000  
203,582  
222,685  
234,594  
233,902  
82,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
11,919,762  
12,324,442  
7,027,420  
7,286,279  
7,277,336  
7,478,922  
8,102,085  
3,158,529  
3,297,836  
2,952,520  
3,056,014  
3,375,917  
3,868,891  
3,988,443  
4,324,816  
4,422,908  
4,726,168  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
4,440,840  
4,222,357  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
4,440,840  
4,222,357  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0