Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,778,387  
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
11,919,762  
1,761,917  
1,754,650  
1,652,439  
1,381,412  
1,355,997  
486,086  
334,207  
374,570  
250,154  
345,520  
7,406  
6,248  
7,587  
6,612  
7,189  
455,101  
478,930  
510,619  
451,050  
379,255  
797,398  
918,481  
748,304  
665,986  
610,488  
15,926  
16,784  
11,359  
7,611  
13,545  
10,016,470  
10,215,297  
10,318,379  
10,453,072  
10,563,765  
11,819  
12,094  
12,094  
11,815  
10,618  
8,627,005  
8,819,783  
8,961,547  
9,104,426  
9,264,754  
0  
0  
0  
0  
0  
1,116,160  
1,137,599  
1,084,518  
1,066,024  
1,013,380  
53,384  
42,239  
37,535  
36,212  
41,112  
208,103  
203,582  
222,685  
234,594  
233,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,778,387  
11,969,947  
11,970,819  
11,834,484  
11,919,762  
6,579,755  
7,027,420  
7,286,279  
7,277,336  
7,478,922  
3,059,147  
3,158,529  
3,297,836  
2,952,520  
3,056,014  
3,520,608  
3,868,891  
3,988,443  
4,324,816  
4,422,908  
5,198,633  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
4,440,840  
5,198,633  
4,942,527  
4,684,539  
4,557,148  
4,440,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0