Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,312  
41,878  
38,145  
60,090  
48,147  
40,395  
22,141  
18,461  
43,703  
31,541  
382  
2,770  
850  
2,212  
629  
0  
0  
0  
0  
0  
36,559  
16,946  
16,757  
38,521  
28,409  
3,267  
2,367  
796  
2,486  
2,288  
187  
58  
58  
483  
214  
18,917  
19,737  
19,684  
16,388  
16,606  
0  
0  
0  
0  
0  
4,344  
4,707  
4,707  
4,689  
5,065  
13,679  
14,232  
14,232  
10,591  
10,591  
617  
606  
606  
1,108  
950  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
191  
138  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,312  
41,878  
38,145  
60,090  
48,147  
41,785  
25,059  
21,127  
43,394  
30,949  
36,411  
25,059  
21,127  
43,394  
30,949  
5,374  
0  
0  
0  
0  
17,526  
16,818  
17,019  
16,696  
17,198  
17,526  
16,818  
17,019  
16,696  
17,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0