Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,145  
60,090  
48,147  
31,943  
31,116  
18,461  
43,703  
31,541  
15,597  
12,269  
850  
2,212  
629  
1,010  
1,548  
0  
0  
0  
0  
0  
16,757  
38,521  
28,409  
12,705  
9,811  
796  
2,486  
2,288  
1,616  
663  
58  
483  
214  
267  
248  
19,684  
16,388  
16,606  
16,346  
18,847  
0  
0  
0  
0  
2,600  
4,707  
4,689  
5,065  
3,850  
3,850  
14,232  
10,591  
10,591  
10,982  
10,982  
606  
1,108  
950  
1,513  
1,415  
0  
0  
0  
0  
0  
138  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,145  
60,090  
48,147  
31,943  
31,116  
21,127  
43,394  
30,949  
15,284  
14,433  
21,127  
43,394  
30,949  
15,284  
14,433  
0  
0  
0  
0  
0  
17,019  
16,696  
17,198  
16,659  
16,683  
17,019  
16,696  
17,198  
16,659  
16,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0