Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,878  
38,145  
60,090  
48,147  
31,943  
22,141  
18,461  
43,703  
31,541  
15,597  
2,770  
850  
2,212  
629  
1,010  
0  
0  
0  
0  
0  
16,946  
16,757  
38,521  
28,409  
12,705  
2,367  
796  
2,486  
2,288  
1,616  
58  
58  
483  
214  
267  
19,737  
19,684  
16,388  
16,606  
16,346  
0  
0  
0  
0  
0  
4,707  
4,707  
4,689  
5,065  
3,850  
14,232  
14,232  
10,591  
10,591  
10,982  
606  
606  
1,108  
950  
1,513  
0  
0  
0  
0  
0  
191  
138  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,878  
38,145  
60,090  
48,147  
31,943  
25,059  
21,127  
43,394  
30,949  
15,284  
25,059  
21,127  
43,394  
30,949  
15,284  
0  
0  
0  
0  
0  
16,818  
17,019  
16,696  
17,198  
16,659  
16,818  
17,019  
16,696  
17,198  
16,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0