Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,147  
31,943  
31,116  
45,277  
40,957  
31,541  
15,597  
12,269  
27,095  
22,025  
629  
1,010  
1,548  
1,357  
460  
0  
0  
0  
0  
0  
28,409  
12,705  
9,811  
22,719  
18,038  
2,288  
1,616  
663  
2,916  
3,527  
214  
267  
248  
102  
0  
16,606  
16,346  
18,847  
18,181  
18,932  
0  
0  
2,600  
2,550  
2,757  
5,065  
3,850  
3,850  
3,850  
4,147  
10,591  
10,982  
10,982  
11,258  
11,529  
950  
1,513  
1,415  
523  
498  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,147  
31,943  
31,116  
45,277  
40,957  
30,949  
15,284  
14,433  
28,640  
24,160  
30,949  
15,284  
14,433  
28,559  
24,078  
0  
0  
0  
81  
81  
17,198  
16,659  
16,683  
16,636  
16,797  
17,198  
16,659  
16,683  
16,636  
16,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0