Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,116  
45,277  
40,957  
25,408  
25,244  
12,269  
27,095  
22,025  
7,440  
7,174  
1,548  
1,357  
460  
856  
558  
0  
0  
0  
0  
0  
9,811  
22,719  
18,038  
6,059  
6,083  
663  
2,916  
3,527  
525  
534  
248  
102  
0  
0  
0  
18,847  
18,181  
18,932  
17,968  
18,070  
2,600  
2,550  
2,757  
1,300  
1,450  
3,850  
3,850  
4,147  
4,444  
4,444  
10,982  
11,258  
11,529  
11,800  
11,800  
1,415  
523  
498  
371  
323  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,116  
45,277  
40,957  
25,408  
25,244  
14,433  
28,640  
24,160  
9,155  
8,923  
14,433  
28,559  
24,078  
8,910  
8,760  
0  
81  
81  
245  
163  
16,683  
16,636  
16,797  
16,254  
16,320  
16,683  
16,636  
16,797  
16,254  
16,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0