Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
59,186  
41,878  
38,145  
60,090  
 
40,308  
22,141  
18,461  
43,703  
 
382  
2,770  
850  
2,212  
 
0  
0  
0  
0  
 
36,472  
16,946  
16,757  
38,521  
 
3,267  
2,367  
796  
2,486  
 
187  
58  
58  
483  
 
18,878  
19,737  
19,684  
16,388  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,344  
4,707  
4,707  
4,689  
 
13,679  
14,232  
14,232  
10,591  
 
617  
606  
606  
1,108  
 
0  
0  
0  
0  
 
238  
191  
138  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
59,186  
41,878  
38,145  
60,090  
 
41,727  
25,059  
21,127  
43,394  
 
36,353  
25,059  
21,127  
43,394  
 
5,374  
0  
0  
0  
 
17,459  
16,818  
17,019  
16,696  
 
17,459  
16,818  
17,019  
16,696  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0