Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,277  
40,957  
25,408  
25,244  
34,780  
27,095  
22,025  
7,440  
7,174  
17,994  
1,357  
460  
856  
558  
859  
0  
0  
0  
0  
0  
22,719  
18,038  
6,059  
6,083  
15,512  
2,916  
3,527  
525  
534  
1,516  
102  
0  
0  
0  
108  
18,181  
18,932  
17,968  
18,070  
16,786  
2,550  
2,757  
1,300  
1,450  
0  
3,850  
4,147  
4,444  
4,444  
4,473  
11,258  
11,529  
11,800  
11,800  
11,938  
523  
498  
371  
323  
323  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52  
52  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,277  
40,957  
25,408  
25,244  
34,780  
28,640  
24,160  
9,155  
8,923  
18,325  
28,559  
24,078  
8,910  
8,760  
18,081  
81  
81  
245  
163  
244  
16,636  
16,797  
16,254  
16,320  
16,454  
16,636  
16,797  
16,254  
16,320  
16,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0