Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,475  
72,681  
59,186  
41,878  
38,145  
21,429  
47,904  
40,308  
22,141  
18,461  
561  
737  
382  
2,770  
850  
0  
0  
0  
0  
0  
19,476  
44,910  
36,472  
16,946  
16,757  
647  
1,535  
3,267  
2,367  
796  
744  
722  
187  
58  
58  
32,046  
24,776  
18,878  
19,737  
19,684  
0  
0  
0  
0  
0  
3,981  
3,981  
4,344  
4,707  
4,707  
27,191  
13,679  
13,679  
14,232  
14,232  
498  
6,871  
617  
606  
606  
0  
0  
0  
0  
0  
376  
245  
238  
191  
138  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,475  
72,681  
59,186  
41,878  
38,145  
36,753  
56,326  
41,727  
25,059  
21,127  
27,524  
50,012  
36,353  
25,059  
21,127  
9,229  
6,314  
5,374  
0  
0  
16,722  
16,355  
17,459  
16,818  
17,019  
16,722  
16,355  
17,459  
16,818  
17,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0