Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (HSM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,449,605  
2,441,806  
2,292,724  
2,395,792  
2,325,179  
1,179,092  
1,147,957  
957,458  
1,061,340  
1,008,088  
121,651  
179,993  
183,779  
183,804  
163,206  
199,400  
109,000  
69,000  
41,000  
30,000  
292,456  
322,395  
231,783  
350,459  
338,221  
521,843  
475,886  
404,799  
411,185  
405,154  
43,743  
60,683  
68,097  
74,891  
71,507  
1,270,512  
1,293,849  
1,335,266  
1,334,452  
1,317,091  
0  
0  
0  
0  
0  
1,009,984  
1,005,658  
1,029,895  
1,021,902  
1,008,641  
0  
0  
0  
0  
0  
27,796  
48,951  
41,070  
50,218  
47,883  
53,236  
52,046  
74,326  
73,991  
80,154  
179,497  
187,194  
189,975  
188,341  
180,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,449,605  
2,441,806  
2,292,724  
2,395,792  
2,325,179  
1,880,127  
1,884,255  
1,910,086  
1,889,508  
1,811,887  
1,248,194  
1,247,831  
1,148,299  
1,213,959  
1,147,357  
631,933  
636,423  
761,787  
675,549  
664,530  
569,478  
557,551  
382,637  
506,284  
513,292  
569,478  
557,551  
382,637  
506,284  
513,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0