Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
245,829  
246,018  
231,626  
239,716  
224,253  
192,417  
172,272  
177,519  
185,235  
169,426  
28,903  
6,602  
5,510  
4,456  
20,293  
14,300  
24,000  
24,000  
34,000  
10,000  
109,129  
128,440  
108,242  
91,351  
89,889  
34,474  
12,621  
39,278  
55,021  
48,909  
5,611  
609  
489  
407  
335  
53,413  
73,745  
54,106  
54,480  
54,828  
0  
0  
0  
0  
0  
11,029  
11,336  
11,644  
11,952  
12,259  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
39,028  
59,000  
39,000  
39,013  
39,000  
3,356  
3,409  
3,462  
3,515  
3,568  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
245,829  
246,018  
231,626  
239,716  
224,253  
7,796  
11,220  
16,114  
36,955  
27,360  
7,796  
11,220  
16,114  
36,955  
27,360  
0  
0  
0  
0  
0  
238,033  
234,797  
215,512  
202,761  
196,893  
238,033  
234,797  
215,512  
202,761  
196,893  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0