Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,139  
200,027  
177,383  
 
 
157,034  
155,086  
131,594  
 
 
2,329  
5,717  
5,089  
 
 
0  
0  
0  
 
 
66,716  
81,669  
72,284  
 
 
87,383  
67,505  
54,124  
 
 
607  
195  
97  
 
 
44,104  
44,941  
45,789  
 
 
0  
0  
0  
 
 
25,973  
26,714  
27,454  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,000  
14,000  
14,000  
 
 
4,131  
4,228  
4,336  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,139  
200,027  
177,383  
 
 
13,269  
23,052  
1,480  
 
 
13,269  
23,052  
1,480  
 
 
0  
0  
0  
 
 
187,870  
176,976  
175,903  
 
 
187,870  
176,976  
175,903  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0