Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,561  
201,139  
200,027  
177,383  
 
148,416  
157,034  
155,086  
131,594  
 
26,281  
2,329  
5,717  
5,089  
 
0  
0  
0  
0  
 
96,315  
66,716  
81,669  
72,284  
 
25,608  
87,383  
67,505  
54,124  
 
212  
607  
195  
97  
 
55,146  
44,104  
44,941  
45,789  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,522  
25,973  
26,714  
27,454  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,000  
14,000  
14,000  
14,000  
 
3,624  
4,131  
4,228  
4,336  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,561  
201,139  
200,027  
177,383  
 
12,745  
13,269  
23,052  
1,480  
 
12,745  
13,269  
23,052  
1,480  
 
0  
0  
0  
0  
 
190,817  
187,870  
176,976  
175,903  
 
190,817  
187,870  
176,976  
175,903  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0