Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,027  
177,383  
 
 
 
155,086  
131,594  
 
 
 
5,717  
5,089  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
81,669  
72,284  
 
 
 
67,505  
54,124  
 
 
 
195  
97  
 
 
 
44,941  
45,789  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
26,714  
27,454  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
14,000  
14,000  
 
 
 
4,228  
4,336  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,027  
177,383  
 
 
 
23,052  
1,480  
 
 
 
23,052  
1,480  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
176,976  
175,903  
 
 
 
176,976  
175,903  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0