Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,748  
 
 
 
 
253,577  
 
 
 
 
7,866  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
134,880  
 
 
 
 
107,440  
 
 
 
 
3,390  
 
 
 
 
138,171  
 
 
 
 
127  
 
 
 
 
117,782  
 
 
 
 
3,000  
 
 
 
 
12,028  
 
 
 
 
5,026  
 
 
 
 
209  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,748  
 
 
 
 
402,467  
 
 
 
 
194,305  
 
 
 
 
208,162  
 
 
 
 
-10,719  
 
 
 
 
-10,719  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0