Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
377,390  
394,370  
483,215  
456,145  
474,522  
235,650  
249,113  
337,011  
317,728  
336,517  
8,114  
6,340  
7,971  
4,300  
5,387  
0  
0  
0  
0  
0  
136,750  
132,105  
125,125  
117,301  
132,768  
86,556  
106,568  
199,491  
163,060  
164,422  
4,230  
4,100  
4,424  
33,066  
33,940  
141,740  
145,258  
146,204  
138,416  
138,005  
0  
0  
0  
0  
0  
133,072  
136,751  
70,113  
133,083  
132,589  
2,963  
2,963  
2,963  
0  
0  
0  
0  
67,354  
 
 
5,026  
5,026  
5,026  
5,026  
5,026  
680  
519  
749  
308  
391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
377,390  
394,370  
483,215  
456,145  
474,522  
388,095  
407,902  
492,464  
445,049  
447,851  
208,821  
226,215  
492,464  
445,049  
447,851  
179,275  
181,687  
0  
0  
0  
-12,426  
-15,341  
-11,221  
8,960  
24,269  
-12,426  
-15,341  
-11,221  
8,960  
24,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
1,720  
1,808  
1,972  
2,136  
2,402