Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,748  
377,390  
394,370  
483,215  
456,145  
253,577  
235,650  
249,113  
337,011  
317,728  
7,866  
8,114  
6,340  
7,971  
4,300  
0  
0  
0  
0  
0  
134,880  
136,750  
132,105  
125,125  
117,301  
107,440  
86,556  
106,568  
199,491  
163,060  
3,390  
4,230  
4,100  
4,424  
33,066  
138,171  
141,740  
145,258  
146,204  
138,416  
127  
0  
0  
0  
0  
117,782  
133,072  
136,751  
70,113  
133,083  
3,000  
2,963  
2,963  
2,963  
0  
12,028  
0  
0  
67,354  
 
5,026  
5,026  
5,026  
5,026  
5,026  
209  
680  
519  
749  
308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,748  
377,390  
394,370  
483,215  
456,145  
402,467  
388,095  
407,902  
492,464  
445,049  
194,305  
208,821  
226,215  
492,464  
445,049  
208,162  
179,275  
181,687  
0  
0  
-10,719  
-12,426  
-15,341  
-11,221  
8,960  
-10,719  
-12,426  
-15,341  
-11,221  
8,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
1,720  
1,808  
1,972  
2,136