Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,108,093  
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
15,009,790  
12,763,371  
9,698,074  
11,913,197  
7,955,554  
503,170  
292,371  
241,864  
236,776  
227,856  
23,500  
0  
0  
0  
0  
3,148,252  
1,827,515  
2,375,850  
1,695,188  
1,892,900  
9,305,120  
8,871,079  
5,654,232  
8,446,775  
4,967,956  
2,029,749  
1,772,406  
1,426,128  
1,534,458  
866,842  
9,098,304  
8,675,085  
7,727,660  
6,906,610  
6,001,302  
1,458  
1,458  
1,458  
28,471  
28,471  
7,179,737  
6,760,466  
5,758,133  
4,968,217  
4,656,454  
0  
0  
0  
0  
0  
1,285,669  
1,333,536  
1,431,830  
1,431,822  
892,287  
110,641  
90,969  
93,215  
71,161  
73,407  
520,797  
488,656  
443,025  
406,940  
350,684  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,108,093  
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
18,608,026  
16,268,654  
12,449,861  
14,134,926  
9,358,761  
15,466,252  
13,427,904  
9,685,328  
11,889,436  
7,692,411  
3,141,774  
2,840,750  
2,764,533  
2,245,491  
1,666,351  
5,500,067  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
5,500,067  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0