Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
11,913,197  
7,955,554  
6,964,701  
4,613,315  
4,906,642  
236,776  
227,856  
576,616  
210,447  
548,489  
0  
0  
0  
0  
430,744  
1,695,188  
1,892,900  
1,096,590  
1,353,401  
589,608  
8,446,775  
4,967,956  
4,730,161  
2,580,356  
3,039,386  
1,534,458  
866,842  
561,334  
469,111  
298,415  
6,906,610  
6,001,302  
5,242,216  
4,909,761  
4,677,305  
28,471  
28,471  
28,471  
28,471  
28,586  
4,968,217  
4,656,454  
4,580,297  
4,534,553  
3,816,305  
0  
0  
0  
0  
0  
1,431,822  
892,287  
319,431  
119,518  
618,575  
71,161  
73,407  
7,936  
27,248  
29,494  
406,940  
350,684  
306,083  
199,971  
184,346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
14,134,926  
9,358,761  
8,079,861  
5,834,206  
6,010,692  
11,889,436  
7,692,411  
6,657,235  
4,333,468  
4,684,894  
2,245,491  
1,666,351  
1,422,626  
1,500,738  
1,325,798  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0