Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,973,832  
24,108,093  
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
14,252,023  
15,009,790  
12,763,371  
9,698,074  
11,913,197  
206,630  
503,170  
292,371  
241,864  
236,776  
29,022  
23,500  
0  
0  
0  
2,266,153  
3,148,252  
1,827,515  
2,375,850  
1,695,188  
9,862,537  
9,305,120  
8,871,079  
5,654,232  
8,446,775  
1,887,681  
2,029,749  
1,772,406  
1,426,128  
1,534,458  
9,721,809  
9,098,304  
8,675,085  
7,727,660  
6,906,610  
0  
1,458  
1,458  
1,458  
28,471  
7,964,801  
7,179,737  
6,760,466  
5,758,133  
4,968,217  
0  
0  
0  
0  
0  
1,121,218  
1,285,669  
1,333,536  
1,431,830  
1,431,822  
110,641  
110,641  
90,969  
93,215  
71,161  
525,148  
520,797  
488,656  
443,025  
406,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,973,832  
24,108,093  
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
18,435,904  
18,608,026  
16,268,654  
12,449,861  
14,134,926  
15,281,503  
15,466,252  
13,427,904  
9,685,328  
11,889,436  
3,154,401  
3,141,774  
2,840,750  
2,764,533  
2,245,491  
5,537,928  
5,500,067  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
5,537,928  
5,500,067  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0