Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,205,627  
23,644,314  
23,747,801  
24,108,093  
21,438,456  
10,956,045  
13,545,258  
14,034,812  
15,009,790  
12,763,371  
459,415  
302,416  
231,709  
503,170  
292,371  
32,936  
33,471  
0  
23,500  
0  
2,319,747  
3,121,410  
2,058,433  
3,148,252  
1,827,515  
6,562,465  
8,305,862  
9,852,565  
9,305,120  
8,871,079  
1,581,483  
1,782,100  
1,892,104  
2,029,749  
1,772,406  
10,249,581  
10,099,056  
9,712,990  
9,098,304  
8,675,085  
277  
0  
1,458  
1,458  
1,458  
8,124,639  
8,244,568  
7,967,224  
7,179,737  
6,760,466  
0  
0  
0  
0  
0  
1,512,803  
1,167,615  
1,092,545  
1,285,669  
1,333,536  
98,442  
154,203  
150,016  
110,641  
90,969  
513,420  
532,671  
501,747  
520,797  
488,656  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,205,627  
23,644,314  
23,747,801  
24,108,093  
21,438,456  
16,053,012  
18,385,144  
18,214,417  
18,608,026  
16,268,654  
12,587,323  
14,919,954  
15,161,403  
15,466,252  
13,427,904  
3,465,689  
3,465,191  
3,053,015  
3,141,774  
2,840,750  
5,152,614  
5,259,170  
5,533,384  
5,500,067  
5,169,802  
5,152,614  
5,259,170  
5,533,384  
5,500,067  
5,169,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0