Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
12,763,371  
9,698,074  
11,913,197  
7,955,554  
6,964,701  
292,371  
241,864  
236,776  
227,856  
576,616  
0  
0  
0  
0  
0  
1,827,515  
2,375,850  
1,695,188  
1,892,900  
1,096,590  
8,871,079  
5,654,232  
8,446,775  
4,967,956  
4,730,161  
1,772,406  
1,426,128  
1,534,458  
866,842  
561,334  
8,675,085  
7,727,660  
6,906,610  
6,001,302  
5,242,216  
1,458  
1,458  
28,471  
28,471  
28,471  
6,760,466  
5,758,133  
4,968,217  
4,656,454  
4,580,297  
0  
0  
0  
0  
0  
1,333,536  
1,431,830  
1,431,822  
892,287  
319,431  
90,969  
93,215  
71,161  
73,407  
7,936  
488,656  
443,025  
406,940  
350,684  
306,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,438,456  
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
16,268,654  
12,449,861  
14,134,926  
9,358,761  
8,079,861  
13,427,904  
9,685,328  
11,889,436  
7,692,411  
6,657,235  
2,840,750  
2,764,533  
2,245,491  
1,666,351  
1,422,626  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
5,169,802  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0