Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
9,698,074  
11,913,197  
7,955,554  
6,964,701  
4,613,315  
241,864  
236,776  
227,856  
576,616  
210,447  
0  
0  
0  
0  
0  
2,375,850  
1,695,188  
1,892,900  
1,096,590  
1,353,401  
5,654,232  
8,446,775  
4,967,956  
4,730,161  
2,580,356  
1,426,128  
1,534,458  
866,842  
561,334  
469,111  
7,727,660  
6,906,610  
6,001,302  
5,242,216  
4,909,761  
1,458  
28,471  
28,471  
28,471  
28,471  
5,758,133  
4,968,217  
4,656,454  
4,580,297  
4,534,553  
0  
0  
0  
0  
0  
1,431,830  
1,431,822  
892,287  
319,431  
119,518  
93,215  
71,161  
73,407  
7,936  
27,248  
443,025  
406,940  
350,684  
306,083  
199,971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,425,735  
18,819,807  
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
12,449,861  
14,134,926  
9,358,761  
8,079,861  
5,834,206  
9,685,328  
11,889,436  
7,692,411  
6,657,235  
4,333,468  
2,764,533  
2,245,491  
1,666,351  
1,422,626  
1,500,738  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
4,975,873  
4,684,881  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0