Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
8,806,463  
9,440,614  
6,964,701  
4,613,315  
4,906,642  
4,317,851  
5,169,208  
576,616  
210,447  
548,489  
230,496  
276,693  
0  
0  
430,744  
0  
0  
1,096,590  
1,353,401  
589,608  
1,038,307  
755,198  
4,730,161  
2,580,356  
3,039,386  
2,445,629  
3,543,825  
561,334  
469,111  
298,415  
603,419  
593,492  
5,242,216  
4,909,761  
4,677,305  
4,488,612  
4,271,406  
28,471  
28,471  
28,586  
28,583  
25,000  
4,580,297  
4,534,553  
3,816,305  
3,829,344  
4,034,358  
0  
0  
0  
0  
0  
319,431  
119,518  
618,575  
417,301  
0  
7,936  
27,248  
29,494  
38,353  
38,353  
306,083  
199,971  
184,346  
175,032  
173,695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
8,806,463  
9,440,614  
8,079,861  
5,834,206  
6,010,692  
5,592,583  
6,529,892  
6,657,235  
4,333,468  
4,684,894  
4,330,841  
5,554,945  
1,422,626  
1,500,738  
1,325,798  
1,261,742  
974,946  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
3,213,880  
2,910,722  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
3,213,880  
2,910,722  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0