Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
8,806,463  
7,955,554  
6,964,701  
4,613,315  
4,906,642  
4,317,851  
227,856  
576,616  
210,447  
548,489  
230,496  
0  
0  
0  
430,744  
0  
1,892,900  
1,096,590  
1,353,401  
589,608  
1,038,307  
4,967,956  
4,730,161  
2,580,356  
3,039,386  
2,445,629  
866,842  
561,334  
469,111  
298,415  
603,419  
6,001,302  
5,242,216  
4,909,761  
4,677,305  
4,488,612  
28,471  
28,471  
28,471  
28,586  
28,583  
4,656,454  
4,580,297  
4,534,553  
3,816,305  
3,829,344  
0  
0  
0  
0  
0  
892,287  
319,431  
119,518  
618,575  
417,301  
73,407  
7,936  
27,248  
29,494  
38,353  
350,684  
306,083  
199,971  
184,346  
175,032  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,956,857  
12,206,917  
9,523,076  
9,583,947  
8,806,463  
9,358,761  
8,079,861  
5,834,206  
6,010,692  
5,592,583  
7,692,411  
6,657,235  
4,333,468  
4,684,894  
4,330,841  
1,666,351  
1,422,626  
1,500,738  
1,325,798  
1,261,742  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
3,213,880  
4,598,095  
4,127,056  
3,688,870  
3,573,255  
3,213,880  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0