Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,834,172  
21,254,822  
23,644,314  
23,747,801  
24,108,093  
9,435,440  
10,799,699  
13,545,258  
14,034,812  
15,009,790  
423,725  
492,080  
302,416  
231,709  
503,170  
270  
270  
33,471  
0  
23,500  
1,937,920  
2,118,733  
3,121,410  
2,058,433  
3,148,252  
5,685,691  
6,606,994  
8,305,862  
9,852,565  
9,305,120  
1,387,832  
1,581,621  
1,782,100  
1,892,104  
2,029,749  
10,398,732  
10,455,123  
10,099,056  
9,712,990  
9,098,304  
202,370  
202,370  
0  
1,458  
1,458  
8,038,990  
8,124,639  
8,244,568  
7,967,224  
7,179,737  
0  
0  
0  
0  
0  
1,588,504  
1,512,774  
1,167,615  
1,092,545  
1,285,669  
62,600  
98,958  
154,203  
150,016  
110,641  
506,268  
516,381  
532,671  
501,747  
520,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,834,172  
21,254,822  
23,644,314  
23,747,801  
24,108,093  
14,651,981  
16,103,196  
18,385,144  
18,214,417  
18,608,026  
10,947,774  
12,637,507  
14,919,954  
15,161,403  
15,466,252  
3,704,207  
3,465,689  
3,465,191  
3,053,015  
3,141,774  
5,182,191  
5,151,626  
5,259,170  
5,533,384  
5,500,067  
5,182,191  
5,151,626  
5,259,170  
5,533,384  
5,500,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0