Công ty Cổ phần Hestia (HSA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,602  
216,175  
154,573  
85,437  
36,723  
283,602  
216,103  
154,573  
85,437  
36,723  
6,214  
12,967  
14,740  
4,287  
8,567  
275,843  
194,414  
139,605  
80,944  
28,030  
1,363  
8,657  
184  
206  
126  
34  
0  
0  
0  
0  
147  
65  
45  
0  
0  
0  
72  
0  
0  
0  
0  
72  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,602  
216,175  
154,573  
85,437  
36,723  
129,236  
87,011  
125,730  
59,149  
9,386  
129,236  
87,011  
125,730  
59,149  
9,386  
0  
0  
0  
0  
0  
154,365  
129,164  
28,843  
26,288  
27,336  
154,365  
129,164  
28,843  
26,288  
27,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0