Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,640,215  
1,353,577  
1,380,459  
1,143,190  
1,255,799  
538,147  
546,770  
547,379  
480,484  
578,726  
313,096  
200,069  
257,856  
217,063  
348,614  
353  
353  
353  
353  
353  
102,616  
249,479  
200,675  
167,714  
125,895  
72,610  
73,209  
78,362  
87,346  
87,099  
49,472  
23,660  
10,134  
8,009  
16,764  
1,102,068  
806,807  
833,081  
662,705  
677,074  
435  
435  
435  
435  
435  
961,630  
765,495  
640,135  
582,972  
606,402  
0  
0  
0  
0  
0  
81,217  
3,538  
158,159  
38,438  
24,608  
753  
753  
753  
753  
753  
58,032  
36,586  
33,599  
40,107  
44,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,640,215  
1,353,577  
1,380,459  
1,143,190  
1,255,799  
933,158  
554,624  
574,423  
338,976  
453,094  
529,229  
319,173  
401,412  
222,083  
344,782  
403,929  
235,451  
173,011  
116,893  
108,312  
707,057  
798,952  
806,036  
804,214  
802,705  
707,057  
798,952  
806,036  
804,214  
802,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0