Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,353,577  
1,380,459  
1,143,190  
1,255,799  
1,120,630  
546,770  
547,379  
480,484  
578,726  
520,994  
200,069  
257,856  
217,063  
348,614  
290,059  
353  
353  
353  
353  
353  
249,479  
200,675  
167,714  
125,895  
113,086  
73,209  
78,362  
87,346  
87,099  
92,199  
23,660  
10,134  
8,009  
16,764  
25,297  
806,807  
833,081  
662,705  
677,074  
599,636  
435  
435  
435  
435  
425  
765,495  
640,135  
582,972  
606,402  
575,265  
0  
0  
0  
0  
0  
3,538  
158,159  
38,438  
24,608  
17,011  
753  
753  
753  
753  
753  
36,586  
33,599  
40,107  
44,874  
6,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,353,577  
1,380,459  
1,143,190  
1,255,799  
1,120,630  
554,624  
574,423  
338,976  
453,094  
326,053  
319,173  
401,412  
222,083  
344,782  
198,764  
235,451  
173,011  
116,893  
108,312  
127,289  
798,952  
806,036  
804,214  
802,705  
794,577  
798,952  
806,036  
804,214  
802,705  
794,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0