Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,255,799  
1,120,630  
1,164,216  
 
 
578,726  
520,994  
537,241  
 
 
348,614  
290,059  
317,750  
 
 
353  
353  
353  
 
 
125,895  
113,086  
79,931  
 
 
87,099  
92,199  
97,730  
 
 
16,764  
25,297  
41,476  
 
 
677,074  
599,636  
626,975  
 
 
435  
425  
38  
 
 
606,402  
575,265  
601,545  
 
 
0  
0  
0  
 
 
24,608  
17,011  
17,832  
 
 
753  
753  
753  
 
 
44,874  
6,183  
6,807  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,255,799  
1,120,630  
1,164,216  
 
 
453,094  
326,053  
362,919  
 
 
344,782  
198,764  
257,039  
 
 
108,312  
127,289  
105,880  
 
 
802,705  
794,577  
801,296  
 
 
802,705  
794,577  
801,296  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0