Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM)

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,164,216  
 
 
 
 
537,241  
 
 
 
 
317,750  
 
 
 
 
353  
 
 
 
 
79,931  
 
 
 
 
97,730  
 
 
 
 
41,476  
 
 
 
 
626,975  
 
 
 
 
38  
 
 
 
 
601,545  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,832  
 
 
 
 
753  
 
 
 
 
6,807  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,164,216  
 
 
 
 
362,919  
 
 
 
 
257,039  
 
 
 
 
105,880  
 
 
 
 
801,296  
 
 
 
 
801,296  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0