Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,008,520  
1,779,668  
1,740,206  
1,824,708  
1,535,186  
690,992  
504,261  
422,939  
464,360  
406,368  
247,183  
305,327  
198,834  
211,939  
217,495  
30,000  
0  
40,000  
40,353  
353  
322,995  
104,342  
82,209  
97,762  
75,728  
82,146  
85,585  
83,379  
83,896  
83,474  
8,667  
9,006  
18,518  
30,410  
29,317  
1,317,528  
1,275,407  
1,317,267  
1,360,348  
1,128,818  
498  
498  
501  
501  
2,070  
1,269,530  
1,211,315  
1,260,541  
1,300,352  
1,072,800  
0  
0  
0  
0  
0  
3,094  
19,428  
2,379  
3,286  
3,618  
753  
753  
753  
753  
753  
43,654  
43,413  
53,093  
55,456  
49,577  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,008,520  
1,779,668  
1,740,206  
1,824,708  
1,535,186  
1,266,569  
1,061,048  
1,029,419  
1,105,847  
816,318  
597,907  
424,033  
428,898  
625,874  
446,620  
668,663  
637,015  
600,521  
479,973  
369,697  
741,951  
718,620  
710,786  
718,860  
718,869  
741,951  
718,620  
710,786  
718,860  
718,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0