Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,824,708  
1,535,186  
1,640,215  
1,353,577  
1,380,459  
464,360  
406,368  
538,147  
546,770  
547,379  
211,939  
217,495  
313,096  
200,069  
257,856  
40,353  
353  
353  
353  
353  
97,762  
75,728  
102,616  
249,479  
200,675  
83,896  
83,474  
72,610  
73,209  
78,362  
30,410  
29,317  
49,472  
23,660  
10,134  
1,360,348  
1,128,818  
1,102,068  
806,807  
833,081  
501  
2,070  
435  
435  
435  
1,300,352  
1,072,800  
961,630  
765,495  
640,135  
0  
0  
0  
0  
0  
3,286  
3,618  
81,217  
3,538  
158,159  
753  
753  
753  
753  
753  
55,456  
49,577  
58,032  
36,586  
33,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,824,708  
1,535,186  
1,640,215  
1,353,577  
1,380,459  
1,105,847  
816,318  
933,158  
554,624  
574,423  
625,874  
446,620  
529,229  
319,173  
401,412  
479,973  
369,697  
403,929  
235,451  
173,011  
718,860  
718,869  
707,057  
798,952  
806,036  
718,860  
718,869  
707,057  
798,952  
806,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0