Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,740,206  
1,824,708  
1,535,186  
1,640,215  
1,353,577  
422,939  
464,360  
406,368  
538,147  
546,770  
198,834  
211,939  
217,495  
313,096  
200,069  
40,000  
40,353  
353  
353  
353  
82,209  
97,762  
75,728  
102,616  
249,479  
83,379  
83,896  
83,474  
72,610  
73,209  
18,518  
30,410  
29,317  
49,472  
23,660  
1,317,267  
1,360,348  
1,128,818  
1,102,068  
806,807  
501  
501  
2,070  
435  
435  
1,260,541  
1,300,352  
1,072,800  
961,630  
765,495  
0  
0  
0  
0  
0  
2,379  
3,286  
3,618  
81,217  
3,538  
753  
753  
753  
753  
753  
53,093  
55,456  
49,577  
58,032  
36,586  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,740,206  
1,824,708  
1,535,186  
1,640,215  
1,353,577  
1,029,419  
1,105,847  
816,318  
933,158  
554,624  
428,898  
625,874  
446,620  
529,229  
319,173  
600,521  
479,973  
369,697  
403,929  
235,451  
710,786  
718,860  
718,869  
707,057  
798,952  
710,786  
718,860  
718,869  
707,057  
798,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0