Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,120,630  
1,164,216  
 
 
 
520,994  
537,241  
 
 
 
290,059  
317,750  
 
 
 
353  
353  
 
 
 
113,086  
79,931  
 
 
 
92,199  
97,730  
 
 
 
25,297  
41,476  
 
 
 
599,636  
626,975  
 
 
 
425  
38  
 
 
 
575,265  
601,545  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
17,011  
17,832  
 
 
 
753  
753  
 
 
 
6,183  
6,807  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,120,630  
1,164,216  
 
 
 
326,053  
362,919  
 
 
 
198,764  
257,039  
 
 
 
127,289  
105,880  
 
 
 
794,577  
801,296  
 
 
 
794,577  
801,296  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0