Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
749,743  
725,405  
719,917  
732,048  
728,649  
18,328  
8,952  
9,479  
25,344  
16,006  
6,765  
4,284  
5,889  
17,272  
2,185  
0  
0  
0  
0  
0  
1,850  
2,711  
2,039  
2,968  
2,213  
9,713  
1,939  
1,550  
5,105  
11,419  
0  
18  
0  
0  
190  
731,414  
716,453  
710,438  
706,703  
712,643  
232  
236  
236  
238  
238  
73,061  
72,313  
72,984  
74,431  
77,630  
0  
0  
0  
0  
0  
407,450  
393,780  
387,146  
381,963  
362,489  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
271,245  
1,167  
619  
567  
567  
1,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
749,743  
725,405  
719,917  
732,048  
728,649  
217,589  
196,210  
188,969  
202,029  
198,249  
32,022  
19,428  
13,349  
31,310  
35,356  
185,567  
176,782  
175,619  
170,718  
162,893  
532,154  
529,194  
530,948  
530,019  
530,400  
532,154  
529,194  
530,948  
530,019  
530,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0