Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
757,330  
749,743  
725,405  
719,917  
732,048  
17,118  
18,328  
8,952  
9,479  
25,344  
10,290  
6,765  
4,284  
5,889  
17,272  
0  
0  
0  
0  
0  
848  
1,850  
2,711  
2,039  
2,968  
5,968  
9,713  
1,939  
1,550  
5,105  
12  
0  
18  
0  
0  
740,212  
731,414  
716,453  
710,438  
706,703  
232  
232  
236  
236  
238  
73,180  
73,061  
72,313  
72,984  
74,431  
0  
0  
0  
0  
0  
416,443  
407,450  
393,780  
387,146  
381,963  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
851  
1,167  
619  
567  
567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
757,330  
749,743  
725,405  
719,917  
732,048  
223,433  
217,589  
196,210  
188,969  
202,029  
31,540  
32,022  
19,428  
13,349  
31,310  
191,894  
185,567  
176,782  
175,619  
170,718  
533,897  
532,154  
529,194  
530,948  
530,019  
533,897  
532,154  
529,194  
530,948  
530,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0