Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
791,818  
804,217  
776,198  
773,775  
761,883  
24,689  
40,241  
16,524  
24,280  
17,778  
5,594  
19,383  
5,481  
4,014  
3,272  
0  
0  
0  
0  
0  
3,333  
8,395  
852  
1,909  
1,878  
14,271  
11,633  
10,191  
17,581  
12,616  
1,491  
831  
0  
775  
12  
767,129  
763,975  
759,674  
749,496  
744,105  
230  
230  
230  
232  
232  
161,701  
163,675  
167,096  
168,090  
71,841  
0  
0  
0  
0  
0  
352,379  
347,251  
339,695  
329,496  
421,676  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
3,314  
3,314  
3,147  
2,174  
851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
791,818  
804,217  
776,198  
773,775  
761,883  
257,814  
268,240  
243,704  
243,397  
228,286  
52,614  
64,577  
41,082  
45,318  
34,030  
205,199  
203,664  
202,622  
198,079  
194,256  
534,005  
535,976  
532,494  
530,378  
533,597  
534,005  
535,976  
532,494  
530,378  
533,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0