Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,549  
839,764  
800,455  
791,818  
804,217  
67,012  
59,234  
27,653  
24,689  
40,241  
32,205  
18,955  
6,378  
5,594  
19,383  
0  
0  
0  
0  
0  
9,215  
5,558  
2,925  
3,333  
8,395  
24,355  
32,121  
14,055  
14,271  
11,633  
1,237  
2,600  
4,295  
1,491  
831  
773,537  
780,530  
772,802  
767,129  
763,975  
185  
185  
218  
230  
230  
202,287  
205,143  
205,791  
161,701  
163,675  
0  
0  
0  
0  
0  
325,172  
321,330  
313,229  
352,379  
347,251  
242,950  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
2,943  
4,367  
4,060  
3,314  
3,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,549  
839,764  
800,455  
791,818  
804,217  
304,700  
308,753  
270,415  
257,814  
268,240  
109,283  
98,570  
63,268  
52,614  
64,577  
195,417  
210,183  
207,147  
205,199  
203,664  
535,849  
531,011  
530,039  
534,005  
535,976  
535,849  
531,011  
530,039  
534,005  
535,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0