Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
773,775  
761,883  
757,330  
749,743  
725,405  
24,280  
17,778  
17,118  
18,328  
8,952  
4,014  
3,272  
10,290  
6,765  
4,284  
0  
0  
0  
0  
0  
1,909  
1,878  
848  
1,850  
2,711  
17,581  
12,616  
5,968  
9,713  
1,939  
775  
12  
12  
0  
18  
749,496  
744,105  
740,212  
731,414  
716,453  
232  
232  
232  
232  
236  
168,090  
71,841  
73,180  
73,061  
72,313  
0  
0  
0  
0  
0  
329,496  
421,676  
416,443  
407,450  
393,780  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
2,174  
851  
851  
1,167  
619  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
773,775  
761,883  
757,330  
749,743  
725,405  
243,397  
228,286  
223,433  
217,589  
196,210  
45,318  
34,030  
31,540  
32,022  
19,428  
198,079  
194,256  
191,894  
185,567  
176,782  
530,378  
533,597  
533,897  
532,154  
529,194  
530,378  
533,597  
533,897  
532,154  
529,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0