Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
800,455  
791,818  
804,217  
776,198  
773,775  
27,653  
24,689  
40,241  
16,524  
24,280  
6,378  
5,594  
19,383  
5,481  
4,014  
0  
0  
0  
0  
0  
2,925  
3,333  
8,395  
852  
1,909  
14,055  
14,271  
11,633  
10,191  
17,581  
4,295  
1,491  
831  
0  
775  
772,802  
767,129  
763,975  
759,674  
749,496  
218  
230  
230  
230  
232  
205,791  
161,701  
163,675  
167,096  
168,090  
0  
0  
0  
0  
0  
313,229  
352,379  
347,251  
339,695  
329,496  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
4,060  
3,314  
3,314  
3,147  
2,174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
800,455  
791,818  
804,217  
776,198  
773,775  
270,415  
257,814  
268,240  
243,704  
243,397  
63,268  
52,614  
64,577  
41,082  
45,318  
207,147  
205,199  
203,664  
202,622  
198,079  
530,039  
534,005  
535,976  
532,494  
530,378  
530,039  
534,005  
535,976  
532,494  
530,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0