Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,198  
773,775  
761,883  
757,330  
749,743  
16,524  
24,280  
17,778  
17,118  
18,328  
5,481  
4,014  
3,272  
10,290  
6,765  
0  
0  
0  
0  
0  
852  
1,909  
1,878  
848  
1,850  
10,191  
17,581  
12,616  
5,968  
9,713  
0  
775  
12  
12  
0  
759,674  
749,496  
744,105  
740,212  
731,414  
230  
232  
232  
232  
232  
167,096  
168,090  
71,841  
73,180  
73,061  
0  
0  
0  
0  
0  
339,695  
329,496  
421,676  
416,443  
407,450  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
3,147  
2,174  
851  
851  
1,167  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,198  
773,775  
761,883  
757,330  
749,743  
243,704  
243,397  
228,286  
223,433  
217,589  
41,082  
45,318  
34,030  
31,540  
32,022  
202,622  
198,079  
194,256  
191,894  
185,567  
532,494  
530,378  
533,597  
533,897  
532,154  
532,494  
530,378  
533,597  
533,897  
532,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0