Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,217  
776,198  
773,775  
761,883  
757,330  
40,241  
16,524  
24,280  
17,778  
17,118  
19,383  
5,481  
4,014  
3,272  
10,290  
0  
0  
0  
0  
0  
8,395  
852  
1,909  
1,878  
848  
11,633  
10,191  
17,581  
12,616  
5,968  
831  
0  
775  
12  
12  
763,975  
759,674  
749,496  
744,105  
740,212  
230  
230  
232  
232  
232  
163,675  
167,096  
168,090  
71,841  
73,180  
0  
0  
0  
0  
0  
347,251  
339,695  
329,496  
421,676  
416,443  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
249,505  
3,314  
3,147  
2,174  
851  
851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,217  
776,198  
773,775  
761,883  
757,330  
268,240  
243,704  
243,397  
228,286  
223,433  
64,577  
41,082  
45,318  
34,030  
31,540  
203,664  
202,622  
198,079  
194,256  
191,894  
535,976  
532,494  
530,378  
533,597  
533,897  
535,976  
532,494  
530,378  
533,597  
533,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0