$company.getCompanyFullName() ($company.getSymbol(): $company.getCurrentExchangeCode())

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND