Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
5,374,771  
5,118,089  
4,394,532  
4,356,564  
4,331,382  
3,658,037  
51,187  
34,653  
56,513  
54,699  
65,403  
0  
4,224  
4,100  
0  
0  
4,096,580  
3,507,229  
3,481,539  
3,292,734  
2,957,197  
956,857  
830,994  
779,134  
940,723  
620,217  
13,465  
17,433  
35,277  
43,226  
15,220  
2,087,174  
2,123,166  
2,119,450  
2,055,818  
1,716,734  
614,329  
1,128,012  
88,740  
75,812  
169,992  
35,264  
34,652  
32,262  
32,702  
17,609  
0  
0  
0  
0  
0  
68,326  
68,233  
63,096  
611,752  
160  
791,163  
311,323  
1,350,133  
1,328,661  
1,525,992  
578,092  
580,945  
585,220  
6,891  
2,980  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
5,374,771  
3,112,505  
2,460,484  
2,423,200  
2,381,036  
2,607,712  
2,203,731  
2,136,331  
1,873,963  
1,652,198  
1,951,100  
908,774  
324,154  
549,237  
728,838  
656,612  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
2,767,059  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
2,767,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0