Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
5,000,540  
5,118,089  
4,394,532  
4,356,564  
4,331,382  
69,636  
51,187  
34,653  
56,513  
54,699  
0  
0  
4,224  
4,100  
0  
4,202,417  
4,096,580  
3,507,229  
3,481,539  
3,292,734  
725,546  
956,857  
830,994  
779,134  
940,723  
2,941  
13,465  
17,433  
35,277  
43,226  
2,088,901  
2,087,174  
2,123,166  
2,119,450  
2,055,818  
611,334  
614,329  
1,128,012  
88,740  
75,812  
42,466  
35,264  
34,652  
32,262  
32,702  
0  
0  
0  
0  
0  
66,298  
68,326  
68,233  
63,096  
611,752  
794,749  
791,163  
311,323  
1,350,133  
1,328,661  
574,054  
578,092  
580,945  
585,220  
6,891  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
2,952,016  
3,112,505  
2,460,484  
2,423,200  
2,381,036  
2,049,437  
2,203,731  
2,136,331  
1,873,963  
1,652,198  
902,579  
908,774  
324,154  
549,237  
728,838  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0