Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,070,421  
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
4,977,948  
5,000,540  
5,118,089  
4,394,532  
4,356,564  
47,904  
69,636  
51,187  
34,653  
56,513  
0  
0  
0  
4,224  
4,100  
3,998,739  
4,202,417  
4,096,580  
3,507,229  
3,481,539  
927,919  
725,546  
956,857  
830,994  
779,134  
3,386  
2,941  
13,465  
17,433  
35,277  
2,092,473  
2,088,901  
2,087,174  
2,123,166  
2,119,450  
1,125,810  
611,334  
614,329  
1,128,012  
88,740  
41,196  
42,466  
35,264  
34,652  
32,262  
0  
0  
0  
0  
0  
66,511  
66,298  
68,326  
68,233  
63,096  
264,782  
794,749  
791,163  
311,323  
1,350,133  
594,174  
574,054  
578,092  
580,945  
585,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,070,421  
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
6,476,014  
3,002,211  
2,952,016  
3,112,505  
2,460,484  
2,423,200  
2,123,856  
2,049,437  
2,203,731  
2,136,331  
1,873,963  
878,355  
902,579  
908,774  
324,154  
549,237  
4,068,210  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
4,068,210  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
4,052,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0