Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,648,311  
6,677,314  
6,292,860  
6,428,603  
6,325,789  
4,231,581  
4,081,288  
3,770,802  
3,906,256  
3,785,126  
36,605  
42,095  
34,743  
50,655  
44,815  
0  
0  
0  
0  
0  
3,378,078  
3,182,033  
2,918,860  
2,954,722  
2,881,476  
801,364  
841,528  
801,075  
881,051  
839,817  
15,535  
15,632  
16,123  
19,827  
19,017  
2,416,730  
2,596,026  
2,522,059  
2,522,347  
2,540,663  
2,274,495  
2,349,070  
2,274,495  
2,274,480  
2,291,865  
8,939  
9,559  
10,167  
10,471  
11,146  
0  
0  
0  
0  
0  
14,344  
14,344  
14,344  
14,344  
14,344  
117,345  
221,446  
221,446  
221,446  
221,702  
1,607  
1,607  
1,607  
1,607  
1,607  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,648,311  
6,677,314  
6,292,860  
6,428,603  
6,325,789  
2,363,242  
2,402,959  
2,029,136  
2,174,781  
2,072,727  
2,117,594  
2,172,808  
1,982,787  
2,003,654  
1,737,430  
245,648  
230,151  
46,349  
171,127  
335,297  
4,285,069  
4,274,354  
4,263,725  
4,253,823  
4,253,063  
4,285,069  
4,274,354  
4,263,725  
4,253,823  
4,253,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0