Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,677,314  
6,292,860  
6,428,603  
6,325,789  
6,952,493  
4,081,288  
3,770,802  
3,906,256  
3,785,126  
4,907,814  
42,095  
34,743  
50,655  
44,815  
46,140  
0  
0  
0  
0  
0  
3,182,033  
2,918,860  
2,954,722  
2,881,476  
3,935,105  
841,528  
801,075  
881,051  
839,817  
922,856  
15,632  
16,123  
19,827  
19,017  
3,712  
2,596,026  
2,522,059  
2,522,347  
2,540,663  
2,044,679  
2,349,070  
2,274,495  
2,274,480  
2,291,865  
1,070,180  
9,559  
10,167  
10,471  
11,146  
37,169  
0  
0  
0  
0  
0  
14,344  
14,344  
14,344  
14,344  
90,966  
221,446  
221,446  
221,446  
221,702  
257,360  
1,607  
1,607  
1,607  
1,607  
589,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,677,314  
6,292,860  
6,428,603  
6,325,789  
6,952,493  
2,402,959  
2,029,136  
2,174,781  
2,072,727  
2,357,211  
2,172,808  
1,982,787  
2,003,654  
1,737,430  
1,985,689  
230,151  
46,349  
171,127  
335,297  
371,522  
4,274,354  
4,263,725  
4,253,823  
4,253,063  
4,595,282  
4,274,354  
4,263,725  
4,253,823  
4,253,063  
4,595,282  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0