Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
5,374,771  
4,410,128  
4,394,532  
4,356,564  
4,331,382  
3,658,037  
2,866,863  
34,653  
56,513  
54,699  
65,403  
81,071  
4,224  
4,100  
0  
0  
136  
3,507,229  
3,481,539  
3,292,734  
2,957,197  
2,237,277  
830,994  
779,134  
940,723  
620,217  
529,676  
17,433  
35,277  
43,226  
15,220  
18,703  
2,123,166  
2,119,450  
2,055,818  
1,716,734  
1,543,265  
1,128,012  
88,740  
75,812  
169,992  
285,331  
34,652  
32,262  
32,702  
17,609  
18,409  
0  
0  
0  
0  
0  
68,233  
63,096  
611,752  
160  
160  
311,323  
1,350,133  
1,328,661  
1,525,992  
1,236,374  
580,945  
585,220  
6,891  
2,980  
2,991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,517,698  
6,476,014  
6,387,199  
5,374,771  
4,410,128  
2,460,484  
2,423,200  
2,381,036  
2,607,712  
2,323,731  
2,136,331  
1,873,963  
1,652,198  
1,951,100  
1,607,777  
324,154  
549,237  
728,838  
656,612  
715,954  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
2,767,059  
2,086,397  
4,057,214  
4,052,814  
4,006,163  
2,767,059  
2,086,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0