Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,325,789  
6,952,493  
6,906,765  
7,070,421  
7,089,441  
3,785,126  
4,907,814  
4,858,391  
4,977,948  
5,000,540  
44,815  
46,140  
50,828  
47,904  
69,636  
0  
0  
0  
0  
0  
2,881,476  
3,935,105  
3,962,591  
3,998,739  
4,202,417  
839,817  
922,856  
841,735  
927,919  
725,546  
19,017  
3,712  
3,238  
3,386  
2,941  
2,540,663  
2,044,679  
2,048,374  
2,092,473  
2,088,901  
2,291,865  
1,070,180  
1,075,185  
1,125,810  
611,334  
11,146  
37,169  
40,543  
41,196  
42,466  
0  
0  
0  
0  
0  
14,344  
90,966  
77,021  
66,511  
66,298  
221,702  
257,360  
262,983  
264,782  
794,749  
1,607  
589,004  
592,642  
594,174  
574,054  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,325,789  
6,952,493  
6,906,765  
7,070,421  
7,089,441  
2,072,727  
2,357,211  
2,322,209  
3,002,211  
2,952,016  
1,737,430  
1,985,689  
1,995,159  
2,123,856  
2,049,437  
335,297  
371,522  
327,050  
878,355  
902,579  
4,253,063  
4,595,282  
4,584,556  
4,068,210  
4,137,425  
4,253,063  
4,595,282  
4,584,556  
4,068,210  
4,137,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0