Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,906,765  
7,070,421  
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
4,858,391  
4,977,948  
5,000,540  
5,118,089  
4,394,532  
50,828  
47,904  
69,636  
51,187  
34,653  
0  
0  
0  
0  
4,224  
3,962,591  
3,998,739  
4,202,417  
4,096,580  
3,507,229  
841,735  
927,919  
725,546  
956,857  
830,994  
3,238  
3,386  
2,941  
13,465  
17,433  
2,048,374  
2,092,473  
2,088,901  
2,087,174  
2,123,166  
1,075,185  
1,125,810  
611,334  
614,329  
1,128,012  
40,543  
41,196  
42,466  
35,264  
34,652  
0  
0  
0  
0  
0  
77,021  
66,511  
66,298  
68,326  
68,233  
262,983  
264,782  
794,749  
791,163  
311,323  
592,642  
594,174  
574,054  
578,092  
580,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,906,765  
7,070,421  
7,089,441  
7,205,262  
6,517,698  
2,322,209  
3,002,211  
2,952,016  
3,112,505  
2,460,484  
1,995,159  
2,123,856  
2,049,437  
2,203,731  
2,136,331  
327,050  
878,355  
902,579  
908,774  
324,154  
4,584,556  
4,068,210  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
4,584,556  
4,068,210  
4,137,425  
4,092,757  
4,057,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0