Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,546,735  
6,701,721  
6,550,100  
 
 
1,919,995  
2,629,391  
2,799,110  
 
 
165,289  
320,796  
337,720  
 
 
0  
0  
0  
 
 
609,144  
1,515,868  
1,685,960  
 
 
1,061,035  
713,970  
697,817  
 
 
84,527  
78,757  
77,613  
 
 
4,626,740  
4,072,330  
3,750,991  
 
 
351,000  
51,000  
51,000  
 
 
802,015  
806,754  
728,115  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,549,721  
2,221,999  
2,023,109  
 
 
578,225  
562,673  
528,193  
 
 
345,779  
429,904  
420,573  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,546,735  
6,701,721  
6,550,100  
 
 
4,266,948  
4,422,629  
4,318,502  
 
 
1,413,489  
1,923,388  
1,906,955  
 
 
2,853,458  
2,499,241  
2,411,547  
 
 
2,279,787  
2,279,092  
2,231,598  
 
 
2,279,787  
2,279,092  
2,231,598  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0