Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,701,795  
6,550,100  
 
 
 
3,025,786  
2,799,110  
 
 
 
320,796  
337,720  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,508,763  
1,685,960  
 
 
 
1,117,470  
697,817  
 
 
 
78,757  
77,613  
 
 
 
3,676,008  
3,750,991  
 
 
 
51,000  
51,000  
 
 
 
808,237  
728,115  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,242,100  
2,023,109  
 
 
 
530,926  
528,193  
 
 
 
43,746  
420,573  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,701,795  
6,550,100  
 
 
 
4,430,496  
4,318,502  
 
 
 
1,934,068  
1,906,955  
 
 
 
2,496,428  
2,411,547  
 
 
 
2,271,299  
2,231,598  
 
 
 
2,271,299  
2,231,598  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0