Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,398,329  
6,546,735  
6,701,721  
6,550,100  
 
3,049,969  
1,919,995  
2,629,391  
2,799,110  
 
460,402  
165,289  
320,796  
337,720  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,349,067  
609,144  
1,515,868  
1,685,960  
 
1,160,948  
1,061,035  
713,970  
697,817  
 
79,552  
84,527  
78,757  
77,613  
 
4,348,360  
4,626,740  
4,072,330  
3,750,991  
 
321,000  
351,000  
51,000  
51,000  
 
270,820  
802,015  
806,754  
728,115  
 
573,452  
0  
0  
0  
 
2,259,009  
2,549,721  
2,221,999  
2,023,109  
 
590,731  
578,225  
562,673  
528,193  
 
333,347  
345,779  
429,904  
420,573  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,398,329  
6,546,735  
6,701,721  
6,550,100  
 
4,839,725  
4,266,948  
4,422,629  
4,318,502  
 
2,470,117  
1,413,489  
1,923,388  
1,906,955  
 
2,369,607  
2,853,458  
2,499,241  
2,411,547  
 
2,558,605  
2,279,787  
2,279,092  
2,231,598  
 
2,558,605  
2,279,787  
2,279,092  
2,231,598  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0