Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,652,628  
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
1,249,285  
447,569  
305,136  
285,743  
240,196  
209,350  
188,036  
94,064  
108,226  
131,917  
130,637  
0  
0  
0  
0  
2,000  
166,773  
130,126  
110,057  
56,535  
19,756  
74,928  
74,316  
62,608  
49,723  
55,197  
17,831  
6,631  
4,852  
2,022  
1,761  
1,205,059  
1,131,742  
1,097,751  
1,032,242  
1,039,934  
0  
0  
0  
0  
0  
862,613  
884,702  
868,718  
915,380  
892,733  
0  
0  
0  
0  
0  
339,799  
244,393  
222,423  
109,122  
139,110  
0  
0  
4,848  
5,613  
5,613  
2,647  
2,647  
1,762  
2,128  
2,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,652,628  
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
1,249,285  
735,603  
553,185  
453,219  
353,406  
380,936  
254,194  
199,151  
154,906  
132,649  
194,333  
481,409  
354,034  
298,313  
220,757  
186,603  
917,025  
883,694  
930,275  
919,033  
868,349  
917,025  
883,694  
930,275  
919,033  
868,295  
0  
0  
0  
0  
54  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0