Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
1,249,285  
1,216,850  
305,136  
285,743  
240,196  
209,350  
184,091  
94,064  
108,226  
131,917  
130,637  
103,612  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
130,126  
110,057  
56,535  
19,756  
23,831  
74,316  
62,608  
49,723  
55,197  
53,462  
6,631  
4,852  
2,022  
1,761  
1,186  
1,131,742  
1,097,751  
1,032,242  
1,039,934  
1,032,759  
0  
0  
0  
0  
0  
884,702  
868,718  
915,380  
892,733  
865,489  
0  
0  
0  
0  
9,820  
244,393  
222,423  
109,122  
139,110  
148,543  
0  
4,848  
5,613  
5,613  
5,018  
2,647  
1,762  
2,128  
2,479  
3,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
1,249,285  
1,216,850  
553,185  
453,219  
353,406  
380,936  
379,432  
199,151  
154,906  
132,649  
194,333  
196,687  
354,034  
298,313  
220,757  
186,603  
182,745  
883,694  
930,275  
919,033  
868,349  
837,417  
883,694  
930,275  
919,033  
868,295  
837,364  
0  
0  
0  
54  
54  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0