Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,685,614  
1,652,628  
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
353,171  
447,569  
305,136  
285,743  
240,196  
125,032  
188,036  
94,064  
108,226  
131,917  
0  
0  
0  
0  
0  
139,996  
166,773  
130,126  
110,057  
56,535  
61,380  
74,928  
74,316  
62,608  
49,723  
26,762  
17,831  
6,631  
4,852  
2,022  
1,332,442  
1,205,059  
1,131,742  
1,097,751  
1,032,242  
0  
0  
0  
0  
0  
1,002,861  
862,613  
884,702  
868,718  
915,380  
0  
0  
0  
0  
0  
325,072  
339,799  
244,393  
222,423  
109,122  
0  
0  
0  
4,848  
5,613  
4,509  
2,647  
2,647  
1,762  
2,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,685,614  
1,652,628  
1,436,878  
1,383,494  
1,272,438  
719,061  
735,603  
553,185  
453,219  
353,406  
185,193  
254,194  
199,151  
154,906  
132,649  
533,868  
481,409  
354,034  
298,313  
220,757  
966,552  
917,025  
883,694  
930,275  
919,033  
966,552  
917,025  
883,694  
930,275  
919,033  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0