Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (HPU: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,276  
 
 
 
 
118,629  
 
 
 
 
37,857  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,756  
 
 
 
 
57,305  
 
 
 
 
1,711  
 
 
 
 
25,647  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,238  
 
 
 
 
1,408  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,276  
 
 
 
 
107,000  
 
 
 
 
107,000  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,276  
 
 
 
 
37,276  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0