Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,732  
47,062  
45,772  
46,438  
54,660  
7,023  
9,853  
8,048  
7,944  
16,960  
7  
244  
183  
80  
106  
0  
0  
0  
0  
0  
2,458  
4,792  
4,233  
4,151  
10,727  
2  
2  
2  
5  
1,532  
4,556  
4,815  
3,630  
3,707  
4,595  
34,709  
37,209  
37,725  
38,495  
37,700  
0  
50  
50  
50  
50  
22,574  
25,023  
25,722  
22,261  
21,387  
0  
0  
0  
0  
0  
11,552  
11,552  
11,552  
15,789  
15,867  
0  
0  
0  
0  
0  
583  
583  
400  
394  
394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,732  
47,062  
45,772  
46,438  
54,660  
8,722  
12,345  
20,495  
18,911  
22,976  
8,722  
12,345  
20,495  
18,911  
22,976  
0  
0  
0  
0  
0  
33,011  
34,717  
25,277  
27,528  
31,683  
33,011  
34,717  
25,277  
27,528  
31,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0