Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,302  
52,368  
60,005  
65,615  
50,066  
23,193  
23,206  
34,526  
40,375  
42,797  
11  
12,397  
19,870  
2,560  
23,242  
0  
0  
0  
20,374  
0  
21,231  
9,113  
12,375  
15,503  
18,651  
304  
155  
358  
90  
904  
1,647  
1,541  
1,923  
1,848  
0  
29,110  
29,162  
25,479  
25,240  
7,269  
50  
50  
50  
0  
0  
12,768  
12,820  
13,308  
13,056  
7,269  
0  
0  
0  
0  
0  
15,867  
15,867  
11,631  
11,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
424  
424  
490  
561  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,302  
52,368  
60,005  
65,615  
50,066  
12,941  
12,163  
20,032  
25,272  
10,271  
12,941  
12,163  
20,032  
25,272  
10,271  
0  
0  
0  
0  
0  
39,362  
40,206  
39,973  
40,344  
39,795  
39,362  
40,206  
39,973  
40,344  
39,795  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0