Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,075  
52,427  
58,553  
52,302  
52,368  
14,607  
12,139  
17,640  
23,193  
23,206  
3,714  
186  
3,250  
11  
12,397  
0  
0  
0  
0  
0  
4,893  
8,095  
10,729  
21,231  
9,113  
1,535  
150  
482  
304  
155  
4,465  
3,708  
3,178  
1,647  
1,541  
38,468  
40,288  
40,913  
29,110  
29,162  
50  
50  
50  
50  
50  
9,164  
11,723  
12,415  
12,768  
12,820  
0  
0  
0  
0  
0  
29,043  
28,197  
28,024  
15,867  
15,867  
0  
0  
0  
0  
0  
211  
317  
424  
424  
424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,075  
52,427  
58,553  
52,302  
52,368  
19,762  
18,743  
20,078  
12,941  
12,163  
19,762  
18,743  
20,078  
12,941  
12,163  
0  
0  
0  
0  
0  
33,313  
33,684  
38,475  
39,362  
40,206  
33,313  
33,684  
38,475  
39,362  
40,206  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0