Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,559  
46,438  
54,660  
50,596  
53,075  
8,763  
7,944  
16,960  
12,241  
14,607  
183  
80  
106  
22  
3,714  
0  
0  
0  
0  
0  
4,226  
4,151  
10,727  
6,080  
4,893  
2  
5  
1,532  
1,534  
1,535  
4,353  
3,707  
4,595  
4,605  
4,465  
37,795  
38,495  
37,700  
38,356  
38,468  
50  
50  
50  
50  
50  
21,561  
22,261  
21,387  
8,839  
9,164  
0  
0  
0  
0  
0  
15,789  
15,789  
15,867  
29,071  
29,043  
0  
0  
0  
0  
0  
394  
394  
394  
394  
211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,559  
46,438  
54,660  
50,596  
53,075  
20,367  
18,911  
22,976  
18,384  
19,762  
20,367  
18,911  
22,976  
18,384  
19,762  
0  
0  
0  
0  
0  
26,191  
27,528  
31,683  
32,212  
33,313  
26,191  
27,528  
31,683  
32,212  
33,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0