Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,660  
50,596  
53,075  
52,427  
58,553  
16,960  
12,241  
14,607  
12,139  
17,640  
106  
22  
3,714  
186  
3,250  
0  
0  
0  
0  
0  
10,727  
6,080  
4,893  
8,095  
10,729  
1,532  
1,534  
1,535  
150  
482  
4,595  
4,605  
4,465  
3,708  
3,178  
37,700  
38,356  
38,468  
40,288  
40,913  
50  
50  
50  
50  
50  
21,387  
8,839  
9,164  
11,723  
12,415  
0  
0  
0  
0  
0  
15,867  
29,071  
29,043  
28,197  
28,024  
0  
0  
0  
0  
0  
394  
394  
211  
317  
424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,660  
50,596  
53,075  
52,427  
58,553  
22,976  
18,384  
19,762  
18,743  
20,078  
22,976  
18,384  
19,762  
18,743  
20,078  
0  
0  
0  
0  
0  
31,683  
32,212  
33,313  
33,684  
38,475  
31,683  
32,212  
33,313  
33,684  
38,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0