Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,427  
58,553  
52,302  
52,368  
60,005  
12,139  
17,640  
23,193  
23,206  
34,526  
186  
3,250  
11  
12,397  
19,870  
0  
0  
0  
0  
0  
8,095  
10,729  
21,231  
9,113  
12,375  
150  
482  
304  
155  
358  
3,708  
3,178  
1,647  
1,541  
1,923  
40,288  
40,913  
29,110  
29,162  
25,479  
50  
50  
50  
50  
50  
11,723  
12,415  
12,768  
12,820  
13,308  
0  
0  
0  
0  
0  
28,197  
28,024  
15,867  
15,867  
11,631  
0  
0  
0  
0  
0  
317  
424  
424  
424  
490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,427  
58,553  
52,302  
52,368  
60,005  
18,743  
20,078  
12,941  
12,163  
20,032  
18,743  
20,078  
12,941  
12,163  
20,032  
0  
0  
0  
0  
0  
33,684  
38,475  
39,362  
40,206  
39,973  
33,684  
38,475  
39,362  
40,206  
39,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0