Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,062  
45,772  
46,438  
54,660  
50,596  
9,853  
8,048  
7,944  
16,960  
12,241  
244  
183  
80  
106  
22  
0  
0  
0  
0  
0  
4,792  
4,233  
4,151  
10,727  
6,080  
2  
2  
5  
1,532  
1,534  
4,815  
3,630  
3,707  
4,595  
4,605  
37,209  
37,725  
38,495  
37,700  
38,356  
50  
50  
50  
50  
50  
25,023  
25,722  
22,261  
21,387  
8,839  
0  
0  
0  
0  
0  
11,552  
11,552  
15,789  
15,867  
29,071  
0  
0  
0  
0  
0  
583  
400  
394  
394  
394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,062  
45,772  
46,438  
54,660  
50,596  
12,345  
20,495  
18,911  
22,976  
18,384  
12,345  
20,495  
18,911  
22,976  
18,384  
0  
0  
0  
0  
0  
34,717  
25,277  
27,528  
31,683  
32,212  
34,717  
25,277  
27,528  
31,683  
32,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0