Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,611  
41,732  
47,062  
45,772  
46,438  
4,998  
7,023  
9,853  
8,048  
7,944  
18  
7  
244  
183  
80  
0  
0  
0  
0  
0  
1,746  
2,458  
4,792  
4,233  
4,151  
2  
2  
2  
2  
5  
3,232  
4,556  
4,815  
3,630  
3,707  
33,613  
34,709  
37,209  
37,725  
38,495  
0  
0  
50  
50  
50  
27,140  
22,574  
25,023  
25,722  
22,261  
0  
0  
0  
0  
0  
6,220  
11,552  
11,552  
11,552  
15,789  
0  
0  
0  
0  
0  
252  
583  
583  
400  
394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,611  
41,732  
47,062  
45,772  
46,438  
7,893  
8,722  
12,345  
20,495  
18,911  
7,893  
8,722  
12,345  
20,495  
18,911  
0  
0  
0  
0  
0  
30,717  
33,011  
34,717  
25,277  
27,528  
30,717  
33,011  
34,717  
25,277  
27,528  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0